Parlamentul României

 
Lege nr. 7/1996

din 13/03/1996
Versiune actualizata la data de 01/09/2014

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996


 

    ___________
@Text actualizat la data de 01.09.2014. Actul include modificările din următoarele acte:
- O.U.G. nr. 121/2011
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 29/12/2011.
- Legea nr. 187/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 12/11/2012.
- O.U.G. nr. 4/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 31/01/2013.
- Legea nr. 221/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 17/07/2013.
- O.U.G. nr. 8/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 28/02/2014.
- O.U.G. nr. 11/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 21/03/2014.
- Legea nr. 68/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13/05/2014.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Protocol nr. 429312/2010
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 09/07/2010.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 09/12/2010.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 11/10/2011.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28/12/2012.
- Protocol nr. 14949/2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 21/10/2013.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 25/03/2014.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 210 din 25/03/2014.
- Regulamentul publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 31/07/2014.

   
TITLUL I

  Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. Scopul acestui sistem este:
   a) determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;
   b) asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;
   c) furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare;
   d) contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.
   (2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.
   (3) Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.
   (4) Evidenţa imobilelor înscrise în planul cadastral şi în cartea funciară se realizează şi se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la iniţiativa autorităţilor publice. Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra imobilelor au obligaţia de a sprijini crearea şi actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a datelor şi informaţiilor deţinute. Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informaţional, tehnic şi de altă natură, în limitele competenţelor, la crearea şi actualizarea sistemului de cadastru şi carte funciară.
   (5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.
   (6) Imobilul definit la alin. (5) se înscrie într-o carte funciară.
   (7) Entităţile de bază ale acestui sistem sunt imobilul şi proprietarul.
   
Punere în aplicare Art. 1. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
Art. 3. - (1) Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.
(2) În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea şi arhivarea informatică şi analogică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.
(3) În cadastru sistematic se înregistrează din oficiu în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorială sau sector cadastral.
(4) În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
(5) Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel naţional de către Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate, ca mediu de lucru unic, generează rapoarte structurate conform registrelor ţinute în format analog, înscrierea în continuare de menţiuni în aceste registre de către birourile teritoriale nu mai este necesară.
(6) În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară fiecare imobil este reprezentat printr-un poligon închis căruia îi este atribuit un număr cadastral unic şi pentru care este deschisă o carte funciară. În cartea funciară sunt evidenţiate informaţiile despre imobil.

   Art. 2. - (1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp - şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.
   (2) Prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează:
   a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
   b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;
   c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;
   d) publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
CAPITOLUL VIII UTILIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Art. 354. - Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară include:
a) registrul general de intrare;
b) planul cadastral care conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor;
c) cartea funciară electronică.
Art. 355. - Procesarea informaţiilor se realizează de către angajaţii oficiului teritorial cărora le-au fost repartizate cereri în vederea soluţionării, în funcţie de specificul operaţiunii pe care o efectuează şi în limita celor solicitate prin aceste cereri.
Art. 356. - Fiecare utilizator accesează sistemul informatic prin intermediul unui singur nume de utilizator şi al unei singure parole. Angajaţii îşi vor stabili parole individuale, fiind obligaţi să păstreze confidenţialitatea acestora.
Art. 357. - Pentru asigurarea securităţii sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale va întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea următoarelor condiţii:
a) restricţionarea accesului la sistemul informatic prin mecanisme de autentificare;
b) menţinerea unui jurnal de acces şi operare de către sistemul informatic;
c) permiterea accesului utilizatorilor la date numai prin intermediul sistemului informatic;
d) stocarea parolelor de acces ale utilizatorilor în formă criptată;
e) descrierea într-un manual a modului de utilizare a aplicaţiei;
f) aplicarea măsurilor de securizare specifice sistemului de operare;
g) amplasarea echipamentelor pe care rulează sistemul informatic într-o incintă securizată;
h) testare prealabilă a actualizărilor sistemului informatic sau ale sistemului de operare;
i) documentarea testelor efectuate înainte de utilizarea sistemului informatic şi de aplicarea eventualelor actualizări;
j) menţinerea unui jurnal de transfer de către programul de interfaţă cu sistemul informatic;
k) documentarea modului de funcţionare a interfeţei cu sistemul informatic.
Art. 358. - Registrul general de intrare este acea componentă a sistemului informatic prin intermediul căreia se gestionează evidenţa cererilor depuse la registratura fiecărui birou teritorial.
Art. 359. - (1) Registrul general de intrare are următoarele funcţionalităţi:
a) atribuirea numerelor de înregistrare cererilor adresate unui birou teritorial;
b) asigurarea principiului priorităţii;
c) alocarea aleatorie şi automată a cererilor către persoanele cu atribuţii în soluţionarea acestora;
d) căutarea cererilor înregistrate;
e) realocarea cererilor înregistrate;
f) evidenţierea stadiului privind soluţionarea cererii;
g) evidenţierea modului de soluţionare a cererii;
h) informarea cu privire la exercitarea căii de atac împotriva încheierii de carte funciară;
i) evidenţierea termenului de soluţionare a cererii;
j) evidenţierea datei privind transmiterea documentelor rezultate în urma soluţionării cererii, părţilor interesate;
k) generarea de rapoarte referitoare la informaţiile existente în sistem.
(2) Registrul general de intrare păstrează evidenţa cererilor la nivelul fiecărui birou teritorial.
Art. 360. - Cartea funciară în format electronic reprezintă un raport generat de sistemul informatic ca urmare a introducerii datelor prin conversia unei cărţi funciare în format de hârtie, prin înscrierea sau prin recepţia şi înscrierea unui imobil în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Art. 361. - Responsabilitatea introducerii informaţiilor cuprinse în cerere şi documentele depuse în justificarea acesteia revine referentului din cadrul compartimentului registratură al biroului teritorial, care efectuează înregistrările în registrul general de intrare sau utilizatorului extern care a primit acest drept.
Art. 362. - Realocarea cererilor se face de către registratorul şef, registratorul coordonator sau inginerul şef, după caz, în situaţia în care angajatul căruia i s-a repartizat cererea spre soluţionare este indisponibil sau se află într-o situaţie de incompatibilitate.
Art. 363. - Conversia cărţii funciare reprezintă procesul de transcriere în format electronic a poziţiilor active din cartea funciară în format de hârtie.
Art. 364. - În cazul în care furnizarea serviciului solicitat nu este posibilă prin intermediul sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, asistentul registrator va întocmi un referat motivat prin care va propune soluţionarea cererii în format analog, urmând ca registratorul şef sau registratorul coordonator să decidă aprobarea sau respingerea acestuia. Întoarcerea cererilor din fluxul de lucru se realizează în baza unui referat motivat aprobat de către registratorul coordonator, registratorul şef sau inginerul şef, după caz.
Art. 365. - (1) În partea A a cărţii funciare în format de hârtie, imobilul care a făcut obiectul conversiei va fi subliniat, iar la rubrica "Observaţii" se va indica poziţia din partea B, unde se va efectua menţiunea transcrierii, cu precizarea numărului cărţii funciare electronice. În mod similar, vor fi subliniate toate poziţiile active, referitoare la imobilul care se transcrie în cartea funciară electronică, din partea B, respectiv C, a cărţii funciare în format analog.
(2) În partea B a cărţii funciare în format de hârtie, se va efectua următoarea menţiune: "imobilul de la A+ . . . . a fost transcris în CF electronică nr. . . . . . . . . a UAT. . . . . . . . . . . . . . .,
- în baza cererii nr. . . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . . . .
- din oficiu".
(3) În cazul în care în cartea funciară în format de hârtie este înscris un singur imobil sau se transcrie ultimul imobil rămas, la menţiunea de mai sus se va adăuga sintagma "carte funciară convertită". Spaţiile libere din cartea funciară în format analog se vor bara.
Art. 366. - În cazul cărţilor funciare deschise pe vechile localităţi de carte funciară se va indica unitatea administrativ-teritorială actuală din planul cadastral. În acest sens, în cadrul fiecărui oficiu teritorial, inginerul şef va întreprinde măsurile necesare în vederea întocmirii tabelului de corespondenţă dintre vechile localităţi de carte funciară şi actualele unităţi administrativ-teritoriale.
Art. 367. - (1) Conversia cărţii funciare a unei unităţi individuale dintr-un condominiu va fi precedată obligatoriu de conversia cărţii funciare a terenului, precum şi a cărţii funciare colective deschise pentru întreaga construcţie. Operaţiunea presupune deschiderea a trei cărţi funciare electronice, după cum urmează:
a) cartea funciară electronică a terenului;
b) cartea funciară electronică a construcţiei (cartea funciară colectivă). Aceasta reprezintă cartea părţilor comune ale construcţiei, în cuprinsul căreia se evidenţiază cotele-părţi din coproprietatea forţată şi perpetuă ce revin fiecărei unităţi individuale, precum şi modificările intervenite asupra acestora. Cartea funciară colectivă se relaţionează cu cartea funciară electronică a terenului;
c) cartea funciară electronică a unităţii individuale care se relaţionează cu cartea funciară electronică a construcţiei.
(2) În cartea funciară electronică a terenului aferent unei construcţii condominiu, transcrierea drepturilor reale şi a celorlalte înscrieri referitoare la cota aferentă unităţilor individuale, se poate face parţial, pentru fiecare unitate individuală convertită, situaţia tehnico- juridică a imobilului urmând a se întregi odată cu conversia tuturor unităţilor individuale din condominiu.
Art. 368. - (1) Conversia cărţii funciare nu se va realiza în următoarele situaţii:
a) imobilul nu este identificat cu număr cadastral sau topografic;
b) numărul şi data cererii de înscriere menţionate în cartea funciară lipsesc şi nu pot fi identificate;
c) lipseşte înscrierea dreptului de proprietate sau a altui drept real imobiliar ori a titularului acestora din partea B a cărţii funciare în format de hârtie;
d) înscrierile din cărţile funciare vechi, referitoare la imobile situate în extravilan, în zonele care fac obiectul legilor fondului funciar (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005), nu au fost actualizate. Fac excepţie cazurile în care asupra acestor imobile sunt înscrise construcţii.
e) orice altă situaţie în care conversia nu poate fi realizată fără alterarea elementelor de fond ale înscrierilor.
(2) Cărţile funciare cu structură atipică, întocmite fără respectarea reglementărilor în vigoare la momentul efectuării operaţiunilor de înscriere în cartea funciară, vor fi convertite în măsura în care sunt compatibile cu structura prevăzută de sistemul informatic.
Art. 369. - (1) În cazul în care, ulterior conversiei, se constată săvârşirea unei erori materiale, se va proceda la rectificarea sau, după caz, anularea conversiei, din oficiu, conform procedurilor tehnice stabilite de sistemul informatic, dacă nu a fost eliberat nici un document sau acesta nu a fost comunicat părţilor interesate.
(2) Rectificarea conversiei reprezintă procesul de corectare a eventualelor erori materiale strecurate la conversia cărţilor funciare în format de hârtie. Rectificarea conversiei reprezintă un proces diferit de rectificarea înscrierilor din cărţile funciare.
(3) Anularea conversiei presupune revenirea la starea anterioară transcrierii informaţiilor în format digital, prin ştergerea operaţiunilor tehnice efectuate.
(4) Rectificarea sau anularea conversiei se face în baza referatului asistentului registrator, aprobat de registratorul şef sau registratorul coordonator, după caz.
Art. 370. - În situaţia în care documentele au fost comunicate părţilor interesate şi se constată că la conversie s-a strecurat o eroare materială, îndreptarea acesteia se va face prin înregistrarea din oficiu a unei cereri de îndreptare eroare materială, care se va soluţiona printr-o încheiere de carte funciară.
Art. 371. - (1) În cărţile funciare în format pe hârtie care au făcut obiectul conversiei nu se mai efectuează înscrieri, acestea păstrându-se în arhiva biroului teritorial cu termen de arhivare nelimitat, fiind asimilate cărţilor funciare sistate.
CAPITOLUL IX RAPOARTELE SISTEMULUI INFORMATIC
Art. 372. - Informaţiile din baza de date ale sistemului informatic se relevă sub forma unor rapoarte.
Art. 373. - Rapoartele generate de sistemul informatic sunt:
a) cartea funciară electronică;
b) extrasul de carte funciară pentru informare;
c) extrasul de carte funciară pentru autentificare;
d) încheierea de carte funciară;
e) fila de comunicare;
f) rapoarte statistice;
g) alte rapoarte.

   (3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
   (4) Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea din extravilan.
   (5) Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
   (6) Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
   Art. 3. - (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară.
   
Punere în aplicare prin Protocol 429312/2010 :
III. Atribuţiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară
1. În regiunile de carte funciară supuse regimului Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, înscrierile privitoare la imobilele cuprinse în cartea funciară vor continua să fie făcute în aceleaşi cărţi funciare. De la această regulă se exceptează următoarele cazuri, în care este obligatorie întocmirea unei documentaţii cadastrale cu atribuire de număr cadastral pentru deschiderea cărţii funciare:
a) imobilele înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938, care se modifică prin alipiri sau dezlipiri;
b) pentru înscrierea unei construcţii, care a fost edificată pe un teren care se află înscris într-o carte funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938;
c) când se cere înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul:
- Legii nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul uneia dintre actele normative menţionate anterior la lit. c), se va proceda la desprinderea acelei părţi prin formarea unui imobil pentru care se va întocmi o carte funciară nouă. Operaţiunea de desprindere se va înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la lit. c) se va reînscrie în aceeaşi carte funciară, iar pentru partea desprinsă se va constitui o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se vor menţiona numărul cadastral şi numărul cărţii funciare în care s-a înscris imobilul.
În toate situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c), în cărţile funciare, precum şi în actele notariale se vor menţiona atât numerele topografice, cât şi numerele cadastrale corespunzătoare.
2. Registratorul admite cererea de înscriere şi dispune înscrierea în cartea funciară prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este încheiat de către un notar public sau emană de la o autoritate publică, aşa cum a fost definit la cap. II pct. 2;
b) identifică corect numele sau denumirea părţilor, în sensul că acestea corespund cu cele ale titularilor de drepturi înscris în cartea funciară. Notarul public va menţiona în act inadvertenţele dintre numele sau denumirea titularului menţionat în extrasul de carte funciară sau certificatul de sarcini, după caz, şi cele din actele de identitate sau de proprietate ale acestuia;
c) obiectul actului sau faptului juridic este individualizat în baza documentaţiei cadastrale, iar dacă a fost înscris în cartea funciară, are număr cadastral sau, după caz, număr topografic, indicându-se totodată numărul şi localitatea cărţii funciare;
d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;
e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini împreună cu documentaţia cadastrală ce a stat la baza întocmirii actului;
f) este însoţit de dovada achitării impozitului potrivit art. 771 din Codul fiscal, cu excepţia actelor autentice notariale, în cazul cărora cuantumul impozitului perceput de notarul public este prevăzut în încheierea de autentificare;
g) este însoţit, cu excepţia scutirilor legale, de dovada achitării tarifului constând în:
(i) chitanţă personalizată cu antetul OCPI; sau
(ii) copie a bonului fiscal eliberat de biroul notarial; sau
(iii) copie a ordinului de plată a tarifului.
Copia bonului fiscal sau a ordinului de plată vor fi vizate şi ştampilate pentru conformitate de biroul notarial.
3. Cererea de înscriere în cartea funciară este trimisă registratorului de carte funciară, într-un singur exemplar, împreună cu un exemplar original al actului notarial, de către notarul public instrumentator al actului autentic sau al certificatului de moştenitor ori de legatar. Cererea va fi înregistrată de îndată, după care referentul din cadrul compartimentului registratură va comunica notarului public numărul de înregistrare al acesteia din registrul general de intrare, în scris, prin fax sau prin altă modalitate de comunicare. În cazul actelor de garanţie imobiliară, numărul de înregistrare va fi comunicat de îndată prin fax notarului public instrumentator, luând în considerare specificul urgent al acestei proceduri.
Dacă nu se poate transmite cererea de înscriere în cartea funciară şi actul notarial, în original sau cu semnătură electronică, în ziua întocmirii actului sau cel târziu în prima zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a întocmit actul, aceasta va fi transmisă prin fax sau prin altă modalitate de comunicare, în vederea înregistrării. În această situaţie, cererea, împreună cu actul în original, se va transmite prin poştă cu confirmare de primire sau direct, în aceeaşi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.
Cererea de înscriere, împreună cu actul notarial, va fi transmisă direct sau prin fax la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul. După înscriere se vor transmite notarului public încheierea de înscriere şi un extras de carte funciară pentru informare.
4. În vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind cercetarea cărţii funciare şi eliberarea de extrase de carte funciară şi certificate sau copii legalizate de pe acestea, oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară are următoarele obligaţii:
- să elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, după caz, copii ale cărţilor funciare ori certificate de sarcini. Atât cererea, cât şi certificatele, extrasele şi copiile pot fi transmise între notarul public şi birourile de cadastru şi publicitate imobiliară prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire. Eliberarea documentelor solicitate nu va fi condiţionată de primirea cererilor în original. În cazul în care extrasul de carte funciară a fost transmis prin fax, e-mail, on-line, originalul acestuia va fi comunicat prin poştă numai la solicitarea expresă a biroului notarial; oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară vor primi cererile de înscriere în cartea funciară şi actele ataşate la acestea, transmise de către notarii publici şi prin fax, e-mail sau on-line.
- eliberarea certificatului, a extrasului sau a copiei de pe cartea funciară se va face nominal notarului public solicitant, potrivit termenelor stabilite prin protocoalele încheiate între camerele notarilor publici şi oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
- în aplicarea dispoziţiilor legii, termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare este de 5 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a cincea zile lucrătoare. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare constituie piedică la înscrierea altor drepturi din momentul înregistrării. În termenul de valabilitate a extrasului, registratorul nu va efectua nicio altă operaţiune de carte funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost solicitat extrasul. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară este de natură să garanteze securitatea circulaţiei juridice a bunurilor imobile;
- eliberarea extrasului de carte funciară sau a copiei cărţii funciare se va face fără a fi condiţionată de prezentarea unui certificat fiscal.
5. În aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele aferente prestării serviciilor de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele ANCPI, în numerar (pe chitanţiere puse la dispoziţie de către oficiul teritorial sau pe bonuri fiscale ce vor conţine aceleaşi menţiuni cu chitanţele) sau prin virament bancar în contul biroului notarului public care întocmeşte actul ce urmează a fi supus publicităţii imobiliare.
Indiferent de modalitatea de achitare a tarifului, notarul public poate emite, la cerere, factură personalizată cu antetul oficiului teritorial în circumscripţia căruia biroul notarial îşi desfăşoară activitatea, pusă la dispoziţie de către acesta şi pe care se va menţiona modalitatea de plată a tarifului:
(i) chitanţa oficiului teritorial;
(ii) bonul fiscal eliberat de biroul notarial;
(iii) ordinul de plată în contul biroului notarial, cu menţionarea contului biroului notarial, a tarifului şi a codului aferent serviciului solicitat.
Sumele încasate de notarii publici vor fi virate/vărsate în perioada 20-25 a lunii următoare celei în care acestea au fost încasate, într-o singură tranşă, în contul unic deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, de către ANCPI: IBAN RO80 TREZ 7005 032X XX00 4164, CIF: 9051601. Documentul de plată va cuprinde în mod obligatoriu codul de identificare fiscală (CIF) atribuit de Ministerul Finanţelor Publice biroului notarial respectiv sau asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici. Pentru sumele a căror provenienţă nu poate fi identificată (în lipsa menţionării CIF-ului sau în cazul identificării eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descărcat de obligaţia de plată până la identificarea cu CIF-ul corespunzător.
În cazul în care o asociaţie formată din 2 sau mai mulţi notari publici urmează a fi dizolvată, sumele datorate de aceasta ca urmare a încasării tarifelor de publicitate imobiliară se virează în contul unic al ANCPI înainte de intervenirea dizolvării, iar documentul de plată va cuprinde în mod obligatoriu CIF-ul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice asociaţiei respective.
Completarea facturii se va efectua astfel:
• în secţiunea dreapta sus dedicată furnizorului de servicii:
- se regăseşte personalizat antetul oficiului teritorial furnizor al facturierului (nu necesită completare din partea notarului public).
• în secţiunea centru sus:
- se regăsesc date despre factură. Se completează astfel:
Nr. factură: - se completează cu numărul facturii tipărit în colţul din stânga sus al acesteia;
Data (ziua, luna, anul): - se completează sub următoarea formă: zz/ll/an;
Nr. avizului de însoţire a mărfii: - nu se completează.
• în secţiunea stânga sus dedicată beneficiarului serviciului. Se completează astfel:
Cumpărător: - se completează cu denumirea completă a persoanei juridice/fizice;
Nr.ord.reg.com./an: - se completează pentru persoanele juridice cu numărul atribuit de către registrul comerţului;
C. I.F/C.N.P. - se completează pentru persoanele juridice cu codul de identificare fiscală, iar pentru persoanele fizice, cu codul numeric personal;
Sediul: - se completează cu adresa sediului persoanei juridice/fizice;
Judeţul: - se completează cu denumirea judeţului de reşedinţă a persoanei juridice/fizice;
Contul: - se completează cu IBAN-ul contului curent al persoanei juridice/fizice;
Banca: - se completează cu denumirea băncii unde persoana juridică/fizică are deschis contul curent.
• secţiunea centrală a facturii se completează astfel:
Denumirea produselor sau a serviciilor: - se completează detaliat cu titulatura serviciului de publicitate imobiliară conform reglementărilor în vigoare în materie de tarife, precum şi codul aferent;
U. M.: - nu se completează;
Cantitatea: - se completează cu numărul de servicii de care beneficiază cumpărătorul la codul de tarif aferent;
Preţul unitar: - se completează cu valoarea în lei a codului de tarif/serviciu;
Valoare: - se calculează şi completează preţul final al serviciului;
Total: - se calculează şi se completează preţul final al serviciilor de care beneficiază cumpărătorul.
• în secţiunea centru jos dedicată datelor privind expediţia se completează astfel:
Numele delegatului: - se completează cu numele şi prenumele celui căruia îi este eliberată factura fiscală;
C. I.: - se completează cu seria şi numărul cărţii de identitate, precum şi data când aceasta a fost eliberată;
Semnătura: - în această rubrică se solicită semnătura persoanei căreia îi este eliberată factura.
Completarea documentelor de plată trebuie să aibă obligatoriu în vedere următoarele elemente:
Plătitor: se completează cu denumirea biroului notarial/asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;
Cod de identificare fiscală: se completează cu CIF-ul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice biroului notarial sau asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;
Adresă: se completează cu adresa biroului notarial sau a asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;
Cod IBAN plătitor: se completează cu IBAN-ul biroului notarial sau al asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici;
Beneficiar: ANCPI;
Cod de identificare fiscală: 9051601;
Adresă: Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, Bucureşti;
Cod IBAN beneficiar: RO80TREZ7005032XXX004164;
Deschis la: Trezoreria operativă a municipiului Bucureşti;
Reprezentând: tarife aferente lunii ............;
Birourile notarilor publici ale căror plăţi nu corespund sumelor ce trebuiau încasate vor fi înştiinţate de către oficiul teritorial. Înştiinţarea va fi transmisă spre informare camerei notarilor publici în circumscripţia căreia se situează biroul notarial respectiv.
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportării comisioanelor bancare aferente sumelor încasate şi virate de către notarii publici în numele acesteia.
51. Chitanţierele şi facturierele personalizate cu antetul oficiului teritorial se obţin de la oficiul teritorial din raza căruia îşi are sediul biroul notarial/asociaţia constituită din 2 sau mai mulţi notari publici, pe baza unui proces-verbal de predare-primire care consemnează felul documentului, seria şi numărul de început şi de sfârşit ale acestuia. Aceste documente se predau către oficiul teritorial în baza unui proces-verbal de predareprimire al cărui model este cuprins în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul protocol. Predarea chitanţierelor şi a facturierelor se efectuează lunar, după folosirea tuturor filelor acestora, dar nu mai târziu de 30 de zile de la completarea lor integrală. La predarea fiecărui chitanţier în procesul-verbal de predare-primire se va preciza cuantumul total al sumelor înscrise în filele acestora.
52. Chitanţele puse la dispoziţie de către oficiul teritorial cuprind un număr de 4 file şi se utilizează astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, un exemplar se arhivează în cadrul biroului notarial, la actul notarial întocmit, un exemplar se ataşează la documentaţia transmisă oficiului teritorial, iar un exemplar rămâne ataşat la cotorul chitanţierului.
53. Facturile puse la dispoziţie de către oficiul teritorial cuprind un număr de 3 file şi se utilizează astfel: exemplarul original revine beneficiarului serviciului, iar două exemplare rămân ataşate la cotorul facturierului, dintre care unul se foloseşte pentru înregistrare în contabilitatea oficiului teritorial, iar celălalt se arhivează de oficiul teritorial.
6. ANCPI va întocmi borderourile de plată centralizatoare lunare.
7. ANCPI va pune la dispoziţia notarilor publici, prin intermediul UNNPR, o bază de date care să cuprindă adresele, numerele de telefon şi fax, adrese de e-mail şi numele registratorilor de carte funciară, având totodată obligaţia, dacă este cazul, de a actualiza periodic această bază de date.
8. ANCPI se obligă să centralizeze toate încheierile de respingere a cererilor de înscriere în cartea funciară a actelor autentice încheiate de notarii publici, în vederea standardizării procedurilor de lucru, cu sprijinul comisiei de specialitate înfiinţată la nivelul UNNPR.

   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
Art. 4. - (1) Activitatea de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor din fiecare unitate administrativ-teritorială arondate acestora, se realizează de birourile de cadastru şi publicitate imobiliară denumite în continuare birouri teritoriale.
(2) Birourile teritoriale se organizează ca instituţii fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti.
(3) Modul de organizare, numărul, precum şi arondarea acestora pe UAT se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(4) Birourile de relaţii cu publicul sunt competente să efectueze operaţiunile de preluare a cererilor, în vederea înregistrării acestora la birourile teritoriale competente, respectiv operaţiuni de eliberare a documentelor.

   (3) În subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripţii judecătoreşti va funcţiona cel puţin un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, denumit în continuare birou teritorial, sau, după caz, un birou de relaţii cu publicul, ca unităţi fără personalitate juridică. Modul de organizare şi funcţionare, numărul, precum şi arondarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
   (4) În vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritorială, instanţele de judecată, notarii publici şi Agenţia Naţională sau, după caz, oficiul teritorial, primarul, preşedintele instanţei sau al Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispoziţie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaborează direct cu Agenţia Naţională sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi instituţiile anterior menţionate.
   (41) În aplicarea prevederilor alin. (4), Agenţia Naţională stabileşte întâlniri periodice de lucru cu colaboratorii, în vederea identificării modalităţii de îmbunătăţire a serviciilor prestate de instituţie.
    ___________
    Alineatul (41) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (5) În îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, instituţiile publice şi notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cărţile funciare în format electronic, în vederea obţinerii pe cale electronică a extraselor de carte funciară şi transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciară. Agenţia Naţională va asigura până la 31 decembrie 2012 punerea în aplicare a acestor dispoziţii. Procedura comunicării actelor către şi de către birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocol care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Punere în aplicare prin Protocol 429312/2010 :
IV1. Procedura comunicării on-line a actelor între notarii publici şi oficiile teritoriale
1. Dispoziţii generale
1.1. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va asigura notarilor publici, denumiţi în cuprinsul prezentului capitol utilizatori, posibilitatea înregistrării on-line a cererilor, prin acces la modulul «Registrul General de Intrare» (RGI) al sistemului informatic.
1.2. Accesul şi retragerea dreptului de acces al notarului public la platforma informatică vor fi asigurate la cererea UNNPR. În situaţia nerespectării procedurilor de lucru convenite, ANCPI va limita accesul notarului public la platforma informatică, cu acordul prealabil al UNNPR.
2. Acces şi securitate
Accesul notarilor publici la platforma informatică se face pe bază de parolă statică sau certificat digital. Responsabilitatea acţiunilor realizate în sistemul informatic, a corectitudinii datelor introduse şi a efectelor juridice produse de acestea, precum şi asigurarea confidenţialităţii elementelor de acces în sistem aparţin exclusiv utilizatorului.
3. Implementare
Implementarea accesului notarilor publici la modulul RGI se va face la nivelul camerelor notarilor publici, în etape, după un grafic stabilit de comun acord. ANCPI, prin oficiile teritoriale, va coordona acţiunile şi activităţile de implementare, cu sprijinul şi colaborarea efectivă a camerelor notarilor publici.
4. Disponibilitatea sistemului
4.1. Sistemul va fi disponibil notarilor publici pentru cereri de eliberare a extraselor pentru autentificare şi pentru cereri de înscriere în cartea funciară în programul de lucru al birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară (BCPI) convenit prin protocol încheiat cu camerele notarilor publici. Pentru furnizarea celorlalte servicii sistemul va fi disponibil permanent.
4.2. Mentenanţa sistemului se realizează cu precădere în zilele nelucrătoare. Platforma informatică va fi indisponibilă în perioadele alocate mentenanţei sistemului, cu notificarea prealabilă a UNNPR cu 48 de ore înainte, dacă se realizează într-o zi lucrătoare. În perioada alocată mentenanţei sistemului, notarii publici pot folosi celelalte mijloace de comunicare.
4.3. Până la data de 31 decembrie 2012, ANCPI va asigura mijloacele tehnice pentru acordarea accesului permanent al notarilor publici, în mod gratuit, la consultarea cărţilor funciare în format electronic, în aplicarea art. 3 alin. (32) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care cărţile funciare solicitate sunt disponibile numai în format hârtie, acestea vor fi convertite în vederea prestării serviciului solicitat.
În mod similar, UNNPR va asigura ANCPI acces gratuit la registrele naţionale electronice notariale a căror consultare este justificată pentru buna desfăşurare a activităţii ANCPI, după o procedură stabilită cu administratorul registrelor naţionale de evidenţă informatizată a unor proceduri şi acte notariale.
5. Fluxuri de lucru
5.1. Notarul public poate înregistra în sistemul informatic toate tipurile de cereri pentru furnizarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, conform codurilor aferente acestora, stabilite prin ordinul privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI şi unităţile sale subordonate. Notarul public este considerat persoană abilitată prin lege specială să solicite eliberarea certificatului de identificare a numărului topografic/cadastral după numele/denumirea proprietarului.
5.2. În vederea înregistrării unei cereri în aplicaţia RGI se completează câmpul «solicitant» cu: numele/prenumele solicitantului, CNP/CUI, judeţ, localitate (unitate administrativ teritorială - UAT). Câmpul «deponent» se completează automat de către aplicaţia informatică cu datele de identificare ale biroului notarial/notarului public.
5.3. Se selectează serviciile solicitate, identificate cu codurile principale, respectiv cele asociate acestora, precum şi tipul de act ce justifică cererea, dacă este cazul.
5.4. Se selectează UAT, judeţul, BCPI în a cărui rază teritorială se situează imobilul, precum şi identificatorii acestuia: număr de carte funciară, număr cadastral/număr topografic.
5.5. Se selectează modalitatea de plată, conform opţiunilor generate de aplicaţia informatică.
5.6. În urma înregistrării cererii de înscriere în cartea funciară în sistem, aplicaţia generează număr unic de înregistrare a acesteia, asigurând rangul înscrierilor. În mod corelativ, se completează integral cererea de înscriere şi în format hârtie, conform modelelor standard din regulamentul aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI.
5.7. În cazul în care se ataşează cererii de înscriere înregistrate on-line o versiune scanată în format .pdf sau .tif a dosarului cererii, sistemul alocă termen de soluţionare, iar cererea se soluţionează de către persoanele desemnate la nivelul BCPI, încheierea şi extrasul de carte funciară de informare eliberându-se numai după primirea dosarului original al cererii, cu excepţiile prevăzute mai jos.
În vederea comunicării încheierii şi a extrasului de carte funciară de informare, dosarul original, împreună cu nota de înregistrare întocmită în dublu exemplar, va fi predat biroului teritorial competent nu mai târziu de termenul de soluţionare stabilit. Dosarul original al cererii nu va fi predat biroului teritorial în termenul de soluţionare stabilit, în situaţia în care acesta a fost comunicat prin utilizarea unei semnături electronice, în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Comunicarea dosarelor originale ale cererilor de înscriere în cartea funciară se va face în acest caz la sfârşitul fiecărei luni.
Referatele de completare emise se vor comunica de îndată, prin fax, e-mail sau on-line, notarului public, fără a se aştepta împlinirea termenului de soluţionare a cererii.
ANCPI va notifica UNNPR cu privire la momentul în care aplicaţia va permite comunicarea documentelor cu semnătură electronică şi se angajează să întreprindă toate demersurile în acest sens, pentru ca aplicaţia să fie funcţională cel mai târziu până la data de 31 ianuarie 2013.
Dovada predării dosarului original este reprezentată de nota de înregistrare semnată şi restituită notarului public sau delegatului notarial de către referentul din cadrul registraturii BCPI care a primit dosarul.
5.8. Pentru cererile având ca obiect eliberarea unui extras de carte funciară pentru informare/autentificare sau eliberarea copiilor de pe documente din arhiva BCPI, aplicaţia RGI alocă număr de înregistrare şi termen de soluţionare. În acest caz, eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare, pentru autentificare sau eliberarea de copii de către BCPI nu va fi condiţionată de primirea cererilor în original.
6. Instruirea utilizatorilor
ANCPI se obligă să pună la dispoziţia birourilor notariale interesate material didactic actualizat (manuale, filme de prezentare etc.) şi să organizeze sesiuni de instruire pentru personalul desemnat de birourile notariale în vederea asimilării procedurilor practice de lucru în aplicaţia informatică. Stabilirea numărului sesiunilor de instruire, a periodicităţii acestora, respectiv a numărului de participanţi se va efectua de comun acord de camerele notarilor publici şi de oficiile teritoriale, în funcţie de capacitatea tehnică şi de personal a celor din urmă.
7. Suport tehnic
În vederea soluţionării eficiente a problemelor de natură tehnică ce pot să apară în utilizarea platformei, ANCPI va pune la dispoziţia utilizatorilor un mecanism de suport tehnic şi canalele de comunicaţie aferente. Prin intermediul acestui mecanism se vor transmite instrucţiuni pentru depăşirea problemelor şi vor fi colectate informaţii necesare îmbunătăţirii sistemului. Utilizatorii sistemului au obligaţia să folosească exclusiv sistemul de suport în vederea depăşirii impedimentelor.

   (6) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară poate fi pusă la dispoziţia altor persoane fizice şi juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
   (7) În subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează Centrul Naţional de Cartografie, ca instituţie cu personalitate juridică, care preia întreg patrimoniul şi personalul Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie.
   (8) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă profesională, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al consiliului de administraţie.
   (9) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 11/2014 începând cu 21.03.2014.

   (10) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aprobă prin hotărâre*) a Guvernului.
    ___________
   *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012.

   (11) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administraţie, şi este de 20% din salariul de bază al directorului general. Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale.
   (12) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. În îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor, directorul general emite ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (13) Agenţia Naţională elaborează anual un raport de activitate detaliat şi un raport financiar privind veniturile şi cheltuielile din anul bugetar precedent, identificând modul în care activităţile şi rezultatele financiare ale Agenţiei Naţionale au respectat bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat, precum şi prevederile Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
    ___________
    Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (11) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea cheltuielilor de personal, altele decât cele aferente Programului naţional de cadastru şi carte funciară, pentru cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate, precum şi pentru cheltuielile aferente proiectelor finanţate din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în condiţiile legii.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (14) Raportul de activitate şi raportul financiar realizate potrivit alin. (13) sunt prezentate consiliului de administraţie şi aprobate de către Secretariatul General al Guvernului. Aceste documente vor fi publicate anual pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale.
    ___________
    Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.
    ___________
    Pus în aplicare prin Regulament din 18/12/2012 începând cu 02.08.2013.

   
CAPITOLUL II

  Organizarea activităţii de cadastru

   Art. 4. - Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale:
   a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări;
   b) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie la nivelul întregii ţări;
   c) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare;
   d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora;
   e) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
   f) asigură, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale;
   g) asigură executarea şi actualizarea hărţilor oficiale;
   h) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public;
   i) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice de sinteză privind terenurile şi construcţiile;
   j) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său de activitate;
   k) participă la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare;
   l) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţională şi Ministerul Justiţiei;
    ___________
    Pusă în aplicare prin Regulament din 12/09/2011 începând cu 07.02.2013.

   m) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
   n) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
   o) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;
   p) asigură formarea profesională continuă şi pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenţiei Naţionale, instituţie fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entităţi abilitate;
   q) realizează, actualizează şi administrează registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale;
   r) realizează şi întreţine geoportalul INSPIRE al României şi asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, îndeplineşte alte atribuţii care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   s) îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.
   Art. 5. - (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ.
   (2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru.
   (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza datele cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.
   (4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. Prin excepţie de la prevederile art. 31 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei administrative se comunică numai la cererea persoanei interesate.
   Art. 6. - (1) Atribuţiile şi răspunderile oficiilor teritoriale, precum şi ale Centrului Naţional de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
    ___________
    Pus în aplicare prin Regulament din 26/02/2014 începând cu 25.03.2014.
    Pus în aplicare prin Regulament din 26/02/2014 începând cu 25.03.2014.

   (2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 4 lit. d), se realizează de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz.
   (3) Informaţiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pot fi redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
Art. 5. - (1) Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de carte funciară, precum şi orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se întregeşte, pot fi arhivate şi redate pe suport digital.
(2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. (1), forţa probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor şi a lucrărilor în baza cărora s-au operat înscrierile în cartea funciară, dacă aceste date sunt certificate de biroul teritorial.
(3) Biroul teritorial va certifica datele de carte funciară prevăzute la alin. (2) printr-o adresă din care să rezulte faptul că acestea sunt conforme cu toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, registrele, dosarele de carte funciară, precum şi orice alte documente cu care sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se întregeşte.
Art. 6. - (1) Baza de date digitală a oficiului teritorial sau a biroului teritorial va fi protejată împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaţiei. Biroul teritorial va conserva în condiţii specifice de siguranţă o copie a registrelor şi a evidenţelor de carte funciară, ţinute în format digital, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare sau distrugere. Această copie va fi actualizată zilnic şi nu va fi folosită în mod curent în alt scop decât cel prevăzut în prezentul alineat.
(2) Accesul la informaţiile conţinute în baza de date a oficiului teritorial se face numai de către persoanele autorizate de către Agenţia Naţională. Accesul la aceste informaţii se face pe bază de parolă individuală, fiecare utilizator accesând sistemul informatic prin intermediul unui singur user şi al unei singure parole. Utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea elementelor de acces.
(3) Autorizarea persoanelor, efectuată în condiţiile alin. (2), se va stabili prin protocol de colaborare sau prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoană utilizând datele de identificare ale imobilului.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.11 la regulament
sigla ANCPI
CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ
Către,
. . . . . . . . . . se menţionează instituţia . . . . . . . . . . **
. . . . . . . . . . se menţionează adresa instituţiei . . . . . . . . . .
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . cu domiciliul în: . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI/PAŞAPORT seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi consultarea, din arhiva biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, a următoarelor documente: . . . . . . . . . . în legătură cu imobilul/imobilele situat(-e) în: . . . . . . . . . . înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localităţii . . . . . . . . . ., având numărul topografic/cadastral . . . . . . . . . . intabulat în favoarea numitului/numitei . . . . . . . . . .
Prin semnarea prezentei cereri mă oblig să respect dispoziţiile Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nedivulgării informaţiilor cu caracter personal despre care am luat la cunoştinţă, prevăzute în cuprinsul documentelor din arhiva . . . . . . . . . . se menţionează instituţia . . . . . . . . . . **, solicitate pentru consultare.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . reprezentând contravaloarea tarifului stabilit pentru serviciul cu codul . . . . . . . . . .
DATA
SEMNĂTURA

   (5) Cererile de înscriere, precum şi cele pentru obţinerea de informaţii se vor putea face şi în format electronic, fiind înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face în format electronic sau pe suport hârtie, conform solicitării.
   Art. 7. - Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale pot executa, cu mijloace proprii în domeniul specific de activitate, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, conform normelor tehnice şi standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducătorilor acestor instituţii, cu avizul Agenţiei Naţionale.
   Art. 8. - Datele geodezice şi cartografice interesând apărarea ţării, ordinea publică şi securitatea naţională se păstrează, după caz, de către instituţiile competente potrivit domeniului de activitate.
   Art. 9. - (1) Agenţia Naţională este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (2) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se constituie din:
   a) tarife aferente serviciilor şi produselor furnizate;
   b) închirieri de spaţii şi aparatură;
   c) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii;
   d) alte sume încasate în condiţiile legii şi se utilizează pentru finanţarea activităţilor cuprinse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prevăzut la alin. (11), program ce se poate finanţa şi din fonduri externe nerambursabile, precum şi din alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (21) Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt venituri proprii ale Agenţiei Naţionale şi pot fi încasate şi prin intermediul unităţilor subordonate. Agenţia Naţională repartizează unităţilor subordonate subvenţii şi sume aferente veniturilor proprii.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (22) Bugetul Agenţiei Naţionale se aprobă distinct prin legea anuală a bugetului de stat, ca anexă la bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    ___________
    Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 6. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4) - (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste prevederi se aplică şi tuturor tarifelor, taxelor, precum şi onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciară.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (31) Plata onorariilor şi tarifelor în vederea eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar şi în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizării înregistrărilor sistematice se face de către Agenţia Naţională, din veniturile proprii, în aplicarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
    ___________
    Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (32) Cuantumul onorariilor şi tarifelor ce se percep pentru fiecare procedură în parte, prevăzută la alin. (31), se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ___________
    Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere şi facturiere ale acestei instituţii, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. În vederea acoperii cheltuielilor de încasare şi virare, se percepe un comision din tarifele încasate. Chitanţierele şi facturierele sunt puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi sunt inscripţionate cu datele sale de identificare. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condiţiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior (chitanţiere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege) sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte de Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă în condiţiile alin. (3). Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ţine separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial.
    ___________
    Pus în aplicare prin Protocol nr. 14949/2013 începând cu 21.10.2013.
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2013 începând cu 01.07.2013.

   
Punere în aplicare prin Protocol 429312/2010 :
ANEXA Nr. 4 la protocolul de colaborare
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a chitanţierelor şi facturierelor oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară
Biroul Notarului Public ............................................... predă şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară ............................................... primeşte următoarele documente fiscale:
Data ...............
Biroul Notarului Public ............................... Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
...................................................................
Prin notar public ........................................ Prin ............................................................

   (5) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională.
   (6) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează de consiliul de administraţie şi se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general, cu avizul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (7) Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului.
   (71) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului din subvenţia acordată de la bugetul de stat se restituie la acest buget. Subvenţia nu se regularizează cu veniturile proprii, iar veniturile proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor.
    ___________
    Alineatul (71) a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (8) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.
   (9) Agenţia Naţională îşi asumă întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei.
   (10) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională.
   (11) Se instituie Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în scopul eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale, al întocmirii documentaţiilor cadastrale şi înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
   (12) Programul naţional de cadastru şi carte funciară prevăzut la alin. (11) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (12) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (121) Programul naţional de cadastru şi carte funciară include acţiunile necesare derulării, precum şi sumele aferente acestora şi constă în activităţi precum:
   a) măsurători cadastrale;
   b) activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrammetrie;
   c) activităţi de informare şi conştientizare a publicului;
   d) dezvoltare şi mentenanţă a sistemelor informatice;
   e) conversia cărţilor funciare şi a documentaţiilor cadastrale din format analogic în format digital;
   f) tehnică de calcul şi de stocare;
   g) alte activităţi ce decurg din derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
    ___________
    Alineatul (121) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (122) În vederea realizării Programului naţional de cadastru şi carte funciară menţionat la alin. (11):
   a) se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale şi al structurilor subordonate compartimente funcţionale de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare, structuri fără personalitate juridică, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general şi care urmăresc, în principal, coordonarea la nivel naţional a serviciilor de înregistrare sistematică;
   b) Agenţia Naţională poate angaja personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu finanţare din venituri proprii. Salarizarea personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din Agenţia Naţională sau unităţile subordonate, după caz.
    ___________
    Alineatul (122) a fost introdus prin punctul 9. din Ordonanţă de urgenţă nr. 8/2014 începând cu 01.09.2014.

   (13) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea programului prevăzut la alin. (11), vor încheia protocoale de colaborare cu Agenţia Naţională cu privire la caietul de sarcini, modalităţile de avizare, de verificare, de recepţie şi de înscriere în cartea funciară, precum şi cu privire la utilizarea acestor informaţii. Persoanele fizice şi juridice interesate vor încheia un acord de finanţare în condiţiile legii.
   (14) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie. Autorităţile contractante nu efectuează plăţi pentru aceste lucrări întocmite fără respectarea celor menţionate anterior.

   
CAPITOLUL III

  Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară

   Art. 10. - (1) Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate.
   (2) Documentaţiile cadastrale determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor, rezultată din măsurători.
   (3) În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.
   (4) Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor şi prin înscrierea acestora în evidenţele cadastrale, în scopul înscrierii în cartea funciară.
   Art. 11. - (1) Începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se vor desfăşura lucrările.
   (2) Procedura detaliată de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde, în principal, următoarele etape:
   a) înştiinţarea proprietarilor, respectiv a posesorilor şi a altor deţinători, după caz, privind începerea lucrărilor, prin intermediul campaniei de informare publică, organizată şi desfăşurată la nivel naţional şi local;
   b) identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale;
   c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
   d) integrarea de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru a tuturor informaţiilor tehnice şi juridice preluate de la oficiul teritorial, autorităţile şi instituţiile publice sau de la alte persoane fizice şi juridice;
   e) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale;
   f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor şi a altor deţinători, precum şi preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora;
   g) sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;
   h) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale;
   i) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiile teritoriale;
   j) publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
   k) înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate şi afişate;
   l) modificarea conţinutului documentelor tehnice cadastrale, în urma soluţionării cererilor de rectificare, şi actualizarea evidenţei conform lucrărilor de înregistrare în cadastru şi în cartea funciară realizate la cerere, în perioada de afişare;
   m) eliberarea de către notarul public a certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari;
   n) închiderea lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară;
   o) deschiderea noilor cărţi funciare;
   p) închiderea vechilor evidenţe, prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
   r) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare, precum şi a extrasului din noul plan cadastral;
   s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru şi înscriere în cartea funciară.
   (3) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizând reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor, deţinute de oficiile teritoriale. Hotarele unităţilor administrativ-teritoriale sunt delimitate şi marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în condiţiile legii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (4) Hotarele menţionate în procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevăzute la alin. (3) şi recunoscute reciproc de către reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale devin oficiale şi sunt utilizate în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.
   (5) În cazul în care limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt contestate, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiilor care sunt deduse judecăţii, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale vor folosi limitele unităţilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară.
   (6) În cazul în care limitele unităţilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, acestea rămân definitive şi reprezintă limitele oficiale ale respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
   (7) Modificarea limitelor teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea unităţilor administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii.
   (8) Lucrările de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale pot fi executate şi de către persoanele autorizate în acest scop:
   a) din aparatul de specialitate al primarului;
   b) de la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publică;
   c) din cadrul Centrului Naţional de Cartografie.
   (9) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru şi cartea funciară, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară poate fi corectată fără acordul proprietarilor, în situaţia în care aceasta nu coincide cu situaţia reală constatată la teren.
   (10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ţinând seama de situaţia de fapt şi pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru.
   (11) Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după soluţionarea contestaţiilor. În cazul în care imobilul a fost înstrăinat, la înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză.
   (12) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate din măsurători.
   Art. 12. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral şi evidenţiază situaţia de fapt constatată de comisia care a desfăşurat lucrările de cadastru şi constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în evidenţele de cadastru şi în cartea funciară. Documentele tehnice sunt:
   a) planul cadastral;
   b) registrul cadastral al imobilelor;
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.1 regulament
REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR
UAT . . . . . . . . . .
Sector cadastral nr. . . . . . . . . . .
Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo)
1. DESCRIEREA IMOBILULUI
DATE TEREN DATE CONSTRUCŢII
Identificator teren Adresă imobil Număr1) cadastral Nr.1) CF Suprafaţa măsurată Intravilan/ extravilan (I/E) Nr. top. Nr. tarla Nr. parcelă Categorie folosinţă Identificator construcţie Cod grupă destinaţie Suprafaţa construită Nr. niveluri Nr. CF Constr. cu acte (DA/ NU)
2. PROPRIETATEA/POSESIA
Titularul dreptului/posesiei Proprietar = 1/ Posesor = 0 Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Cota parte Identificator entitate2) asociată Cotă parte3) teren UI Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la4) proprietar
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent
3. SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE
Titular Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cota parte Identificator entitate asociată2) Act juridic Valoare ipotecă Tip monedă
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent
4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII
Tipul notării Tip act Nr. act/ data Emitent Identificator entitate asociată2)
5. OBSERVAŢII
Imobil împrejmuit/ neîmprejmuit Imobil contestat/5) necontestat Alte observaţii
1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru sistematic
2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie, UI
3) Coloana se completează numai pentru UI din construcţiile condominiu
4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
5) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. . . . . . . . . . . din. .
Notă:
În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Model pentru UI din construcţiile condominiu
UAT . . . . . . . . . .
Sector cadastral nr. . . . . . . . . . .
1. DESCRIEREA UNITĂŢII INDIVIDUALE
Identificator UI Adresa construcţiei Număr cadastral/ Nr. top.1) Nr. CF individuală1) Nr. tronson Scara Nivel Număr apartament Cod unitate individuală (UI) Suprafaţă utilă ap. (mp) Cote părţi comune Cotă parte teren
2. PROPRIETATEA/POSESIA
Titularul dreptului/posesiei Proprietar = 1/ Posesor = 0 Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Cota parte2) Mod de dobândire Act juridic Obs privitoare la3) proprietar
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent
3. SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE
Titular Data naşterii/ CUI Domiciliu/ Sediu Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate Cota parte2) Act juridic Valoare ipotecă Tip monedă
Nume/ Denumire Iniţiala tatălui Prenume Tip act Nr. act/ data Emitent
4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII
Tipul notării Tip act Nr. act/ data Emitent
5. OBSERVAŢII
Date UI contestat/ necontestat4) Alte observaţii
1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru sistematic
2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune
3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
4) Se completează numai pentru livrările de tip "copie finală"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr. . . . . . . . . . . din
Notă:
În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Formularul de mai jos (Fişa colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente.
Fişa Colectivă
UAT . . . . . . . . . .
Sector cadastral nr. . . . . . . . . . .
A. Partea I - Foaia de avere
ID-Cn Număr cadastral/ Nr. top.1) Număr CF1) Adresa construcţiei Suprafaţa ocupată la sol (mp)
Nr. tronson Scara Nivel Număr apartament Cod unitate individuală (UI) Nr. CF individuală1) Suprafaţă utilă ap. (mp) Cote părţi comune Cotă parte teren Obs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL
Descrierea părţilor comune indivize:
1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru sistematic
Note:
În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Prestatorul poate modifica formatul Registrului cadastral al imobilelor/Foii colective cu acordul ANCPI

   c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.2 la regulament
OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI
Judeţul . . . . . . . . . .
UAT . . . . . . . . . .
Nr. crt. Nume/ denumire deţinător Data naşterii/ CUI Identificator1) Planşa Sector cadastral Adresa imobilului2) Suprafaţa în proprietate Suprafaţa în posesie Observaţii deţinător3)
1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de cadastru sistematic
2) Pentru deţinătorii de UI se completează şi număr tronson, scara, nivel, număr apartament
3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat
Note:
Data naşterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia
În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, Cadastru sistematic UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării
Prestatorul poate modifica formatul Opisului alfabetic cu acordul ANCPI

   (2) Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.
   (3) Primarul unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară lucrările de cadastru are obligaţia să înştiinţeze deţinătorii imobilelor, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligaţia acestora, respectiv:
   a) de a permite accesul specialiştilor să execute măsurătorile;
   b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
   c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate;
   d) de a verifica informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.
   (4) În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de cadastru, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
   a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
   b) data decesului, în format zi, lună, an;
   c) data naşterii, în format zi, lună, an;
   d) ultimul domiciliu al defunctului;
   e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
   f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.
   (5) Atribuţia prevăzută la alin. (4) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofiţerii de stare civilă.
   (6) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuţii de către secretarul primăriei sau, după caz, ofiţerul de stare civilă delegat şi va aplica sancţiunile disciplinare corespunzătoare.
   (7) Neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (4) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile.
   (8) Dacă proprietarii, posesorii sau alţi deţinători nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora. Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, eliberează certificate şi furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru date şi informaţii cuprinse în:
   a) registrul agricol;
   b) registrul de rol nominal unic;
   c) nomenclatura stradală;
   d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;
   e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.
   (9) Comisia care efectuează lucrările de cadastru şi identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători este formată din reprezentanţi ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale. Recepţia tehnică se realizează de către specialişti ai oficiului teritorial. Comisia de recepţie va fi numită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi va verifica lucrările sistematice de cadastru executate. Această verificare se va putea face şi în etape, pe sectoare cadastrale, înainte de terminarea lucrărilor cadastrale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în măsura în care persoana autorizată a finalizat lucrările în unitatea administrativ-teritorială sau într-o parte a acesteia. După recepţia documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autorităţii administraţiei publice locale în vederea publicării, pentru a fi făcute cunoscute persoanelor interesate să solicite eventuale rectificări sau contestări ale acestora.
   (10) Reprezentanţii persoanei autorizate efectuează lucrarea de cadastru, care constă în identificarea şi măsurarea imobilelor, preiau o copie legalizată a documentelor, prelucrează datele obţinute şi întocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral în parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei.
   (11) Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai regiilor autonome şi ai societăţilor comerciale cu capital parţial de stat, precum şi ai altor entităţi care deţin terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului român sau a unităţilor administrativ-teritoriale, au obligaţia de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor în cauză.
   (12) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători ai imobilelor şi pune la dispoziţie informaţiile şi evidenţele necesare deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrării sistematice de cadastru.
   (13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionării de către oficiul teritorial, în vederea certificării veridicităţii informaţiilor privitoare la imobile şi la proprietari, posesori, respectiv alţi deţinători, care au fost furnizate de către acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinţă însuşirea tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii, precum şi eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, certificatul de atestare a existenţei construcţiilor şi altele asemenea.
   (14) Eliberarea tuturor actelor necesare şi contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de către primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.
   (15) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de către persoanele autorizate.
   (16) Pentru persoanele fizice, listele prevăzute la alin. (8) lit. d) se asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la solicitarea primarilor.
   Art. 13. - (1) Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisă în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedură prin care se constată că posesorul este considerat proprietar.
   (2) Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineşte de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate.
   (3) În cazul în care în perioada de afişare s-a formulat contestaţie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este însoţită de dovada sesizării instanţei de judecată, cu privire la obiectul contestaţiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevăzut la alin. (2), registratorul procedând în condiţiile alin. (4). Contestaţia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului că s-a adresat instanţei de judecată atrage respingerea contestaţiei de către oficiul teritorial şi solicitarea de către acesta a eliberării certificatului. Eliberarea certificatului de către notarul public se face după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial şi pe baza următoarelor documente ataşate în copie certificată cererii:
   a) adeverinţă din care să rezulte că:
   (i) s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului în care se înscriu informaţiile cu privire la imobile şi posesorii acestora, precum şi faptul că posesorii nu au fost contestaţi;
   (ii) nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
   b) planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul, întocmit de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru, verificat şi avizat de către oficiul teritorial;
   c) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:
   (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
   (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
   d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
   (i) posedă imobilul sub nume de proprietar;
   (ii) este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
   (iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
   (iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
   (v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
   (vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
   (vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
   e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
   f) copie de pe actele de identitate şi stare civilă.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.7 la regulament
FORMULAR CONTESTAŢIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESOR
Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . . domiciliat în/cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc . . . . . . . . . . et . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . sector nr/judeţul . . . . . . . . . . identificat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . ./CUI . . . . . . . . . . reprezentat/ă prin . . . . . . . . . . domiciliat în/cu sediul în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc . . . . . . . . . . et . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . sector nr/judeţul . . . . . . . . . . identificat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . ./CUI . . . . . . . . . . conform procurii/împuternicirii nr. . . . . . . . . . ., în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, formulez:
Contestaţie cu privirea la calitatea de posesor a lui . . . . . . . . . ., înscris în Registrul Cadastral la poziţia nr. . . . . . . . . . . cu ID nr. . . . . . . . . . . sectorul cadastral nr. . . . . . . . . . .
În susţinerea contestaţiei depun copia acţiunii civile înregistrată la Judecătoria . . . . . . . . . . cu nr/certificat de grefă nr. . . . . . . . . . . având ca obiect . . . . . . . . . .
Data
Semnătura

   (4) Dacă dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuză emiterea certificatului prevăzut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice în favoarea posesorului, în conformitate cu documentele prevăzute la alin. (3), precum şi la notarea contestaţiei şi a acţiunii civile înregistrate la instanţa competentă sau, după caz, a încheierii notariale de respingere. În acest caz, oficiul teritorial va înainta instanţei documentele tehnice privitoare la imobilul în cauză.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.9 la regulament
FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI
Antet OCPI
Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
PROCES VERBAL
Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, numită prin Decizia nr. . . . . . . . . . . a directorului OCPI . . . . . . . . . . constituită din următorii membri:
. . . . . . . . . .
Analizând contestaţia nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . cu privire la calitatea de posesor a lui . . . . . . . . . . asupra imobilului cu identificatorul (ID) . . . . . . . . . . decide:
În baza art. 13 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 şi a dovezii de sesizare a instanţei de judecată nr. . . . . . . . . . . înregistrată la Judecătoria . . . . . . . . . . având ca obiect . . . . . . . . . .
Admite contestaţia nr. . . . . . . . . . . privind calitatea de posesor a lui . . . . . . . . . . şi dispune modificarea documentelor tehnice astfel:
Asupra imobilului identificat cu identificatorul (ID) din UAT/sector cadastral . . . . . . . . . .
1. Se notează posesia faptică în favoarea lui . . . . . . . . . .
2. Se notează Contestaţia nr. . . . . . . . . . . şi acţiunea civilă nr. înregistrată la Judecătoria . . . . . . . . . .
SAU
Respinge contestaţia nr. . . . . . . . . . . pentru motivele:
lipsa dovezii sesizării instanţei de judecată
În baza prezentului proces verbal şi a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite încheierea de carte funciară care se va comunica persoanei care a formulat contestaţie şi persoanelor interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.
Semnăturile membrilor comisiei
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .

   (5) În cazul prevăzut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în următoarele condiţii:
   a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul notării în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară;
   b) la cerere, în baza actului de proprietate, a certificatului prevăzut la alin. (2) sau în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.
   (6) Răspunderea pentru autenticitatea şi veridicitatea actelor şi procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar revine oficiului şi, după caz, persoanei autorizate să execute lucrările de cadastru sau primarului.
   (7) Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (8) Dispoziţiile alin. (1)-(6) nu se aplică imobilelor din patrimoniul statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, care se înscriu în baza actelor juridice prevăzute de lege.
   (9) Dispoziţiile alin. (1)-(6) nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren celor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii.
   (10) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentaţii care va cuprinde:
   a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
   b) actul care atestă dreptul de proprietate;
   c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.
   Art. 14. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afişează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în cauză. În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară vor solicita transcrierea acestora în cărţile funciare, în termen de 30 de zile de la afişare. Prin sarcini se înţelege ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile şi orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.10
la regulament
FORMULAR ADEVERINŢĂ
Antet OCPI
Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
Stimată doamnă notar public,
Stimate domn notar public,
Vă comunicăm că în perioada . . . . . . . . . ., conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului întocmite pentru sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .
Menţionăm faptul că imobilul situat în localitatea . . . . . . . . . ., adresa poştală reprezentând . . . . . . . . . ., în suprafaţă de . . . . . . . . . ., a fost afişat cu identificatorul unic nr. . . . . . . . . . ., precum şi faptul că posesorul/posesorii acestui imobil, (nume, prenume, CNP) . . . . . . . . . ., nu a/au fost contestat/contestaţi.
Precizăm de asemenea, că nu s-au formulat cereri de rectificare sau contestaţii cu privire la posesia imobilului susmenţionat sau cererile de rectificare/contestaţiile formulate au fost respinse.
Director
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .
(semnătura şi ştampila)
ANEXA Nr. 1.4 la regulament
Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
OCPI . . . . . . . . . . PRIMĂRIA . . . . . . . . . .
Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
UAT . . . . . . . . . .
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . . reprezentat prin directorul OCPI şi Primăria . . . . . . . . . ., reprezentată prin Primar, au procedat în data de . . . . . . . . . ., în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. / unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . .
Documentele tehnice publicate sunt:
a) Planul cadastral al unităţii administrativ-teritoriale: . . . . . . . . . . planşe
b) Registrul cadastral al imobilelor din sectorul cadastral/unitatea administrativ-teritorială: . . . . . . . . . . volume
c) Opisul alfabetic al deţinătorilor din sectorul cadastral/unitatea administrativ- teritorială: . . . . . . . . . . volume
Perioada de publicare a Documentelor tehnice ale cadastrului este de 30 de zile de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .
Directorul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Primarul unităţii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . .
Nume şi prenume Nume şi prenume
Semnătura Semnătura
ANEXA Nr. 1.5 la regulament
Formular proces verbal de încheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
OCPI . . . . . . . . . . PRIMĂRIA . . . . . . . . . .
Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI UAT . . . . . . . . . .
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . . reprezentat prin directorul OCPI . . . . . . . . . . şi Primăria . . . . . . . . . ., reprezentată prin Primar . . . . . . . . . ., au stabilit în data de . . . . . . . . . . în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată, încheierea perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului realizate pentru sectorul cadastral nr. . . . . . . . . . ./unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . .
În perioada publicării documentelor tehnice, au fost înregistrate:
- Nr. cereri de rectificare a documentelor tehnice:
- Nr contestaţii privind calitatea de posesor:
- Nr. dosare conţinând cererile de rectificare/contestaţiile şi documentele aferente:
Directorul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Primarul unităţii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . .
Nume şi prenume Nume şi prenume
Semnătura Semnătura

   (2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afişare, în scris, şi sunt însoţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţionează cererile de rectificare în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afişare, prin proces-verbal care face parte integrantă din încheierea de înscriere din oficiu în cartea funciară. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, reprezentanţii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale, cu Camera Notarilor Publici şi cu oficiul teritorial.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.6 la regulament
FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE
Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . ., domiciliat în/cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector nr. /judeţul . . . . . . . . . ., identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ./CUI . . . . . . . . . ., reprezentat/ă prin . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector nr. /judeţul . . . . . . . . . ., identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., conform procurii/împuternicirii nr. . . . . . . . . . .
În baza prevederilor art. 14 alin. 2 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, m-am prezentat pentru a lua la cunoştinţă date despre imobilele pe care le deţin pe teritoriul administrativ . . . . . . . . . ., sectorul cadastral nr. . . . . . . . . . . Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) în Registrul cadastral al imobilelor:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
În urma verificării datelor afişate, formulez prezenta cerere de rectificare pentru următoarele motive:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice:
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
Semnătura
ANEXA Nr. 1.8 la regulament
FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CERERII DE RECTIFICARE
Antet OCPI
Nr . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, numită prin prin Decizia nr. . . . . . . . . . . a directorului OCPI . . . . . . . . . ., constituită din următorii membri:
. . . . . . . . . .
Analizând cererea de rectificare nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., cu privire la imobilul identificat prin identificatorul (ID) . . . . . . . . . . din UAT/sectorul cadastral . . . . . . . . . . decide:
În baza (acte, măsurători topografice, etc.)
. . . . . . . . . .
ADMITE cererea de rectificare cu privire la modificarea documentelor tehnice astfel:
. . . . . . . . . .
SAU
RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele:
. . . . . . . . . .
În baza prezentului proces verbal şi a documentelor tehnice ale cadastrului se va emite încheierea de carte funciară care se va comunica persoanei care a formulat cererea de rectificare şi persoanelor interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.
Semnăturile membrilor comisiei,
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .
Notă:
În situaţia în care o cerere de rectificare afectează i alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se va dispune notarea cererii de rectificare în fi ierele cgxml ale imobilelor afectate

   (3) Încheierea de carte funciară poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Dispoziţiile art. 31 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
   (4) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral şi după expirarea termenului de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament*) aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Directorul general al Agenţiei Naţionale poate emite instrucţiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru.
    ___________
   *) A se vedea Regulamentul privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 844/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010.

    ___________
    Pus în aplicare prin Regulament din 30/11/2010 începând cu 07.02.2013.

   (5) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanţă cu actele juridice puse la dispoziţie de deţinători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate.
   Art. 15. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric. Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare îşi pierd valabilitatea.
   (2) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi înscrise în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.
   (3) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe unitatea administrativ-teritorială respectivă, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil faţă de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.
   Art. 16. - Registrul cadastral al imobilelor şi planul cadastral stau la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unităţilor administrativ-teritoriale.
   Art. 17. - Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidenţele necesare stabilirii valorii de impunere.
   Art. 18. - Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale şi hărţilor topografice se realizează sub coordonarea Agenţiei Naţionale.
   
Punere în aplicare Art. 18. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
CAPITOLUL VII DISPOZIŢII CU PRIVIRE LA REALIZAREA ŞI VERIFICAREA MĂSURĂTORILOR GNSS STATICE ŞI CINEMATICE
7.1. Realizarea măsurătorilor GNSS statice
Art. 347. - (1) În cazul realizării prin tehnologie GNSS a reţelelor geodezice de îndesire se utilizează metoda statică de măsurare.
(2) Coordonatele punctelor reţelelor geodezice de îndesire şi de ridicare se obţin prin determinări relative la reţeaua geodezică naţională spaţială formată din staţii GNSS permanente (Clasă A) şi borne de îndesire (Clasă B sau Clasă C).
(3) Punctele reţelelor geodezice de ridicare se determină prin metoda statică sau rapid - statică. Reţeaua geodezică de ridicare trebuie să fie sprijinită pe minim două puncte din reţeaua geodezică naţională spaţială de clasă A, B sau C, într-una dintre următoarele variante: două staţii GNSS permanente, două borne de clasă B sau C sau o bornă şi o staţie GNSS permanentă.
Art. 348. - În cazul determinărilor GNSS statice se ataşează documentaţiei următoarele elemente în format digital:
- schiţa reţelei geodezice;
- fişierele în format RINEX rezultate în urma măsurătorilor efectuate, incluzând: denumirea punctului, înălţimea corectă şi tipul de antenă GNSS şi intervalul de înregistrare;
- rapoarte ale prelucrării vectorilor determinaţi, incluzând coordonatele relative şi indicatorii de precizie pe componente, în format digital;
- coordonatele geodezice elipsoidale (B, L şi hE) ale punctelor reţelei, în sistemul ETRS89.
7.2. Realizarea măsurătorilor GNSS cinematice
Art. 349. - (1) În cazul determinării coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS, se utilizează una dintre următoarele metode de măsurare: rapid-statică sau cinematică.
(2) În cazul realizării lucrărilor de specialitate pe suprafeţe care depăşesc două hectare, împreună cu punctele de detaliu se determină minimum două puncte de ridicare. Aceste puncte sunt utilizate şi pentru autoverificare astfel: se execută redeterminarea lor şi în mod cinematic şi se compară valorile coordonatelor obţinute prin metoda statică şi prin cea cinematică, urmărindu-se ca diferenţele să se încadreze în toleranţele impuse.
(3) În cazul determinărilor cinematice în mod RTK prin utilizarea de corecţii diferenţiale provenind de la serviciul specializat ROMPOS sau de la o staţie de referinţă proprie, se ataşează documentaţiei următoarele elemente, în format digital:
- fişierul de tip .log descărcat din receptorul GNSS utilizat la efectuarea determinărilor
- fişiere text (ASCII) sau în format .pdf care conţin informaţii legate de: numele proiectului, numele/identificatorul punctului determinat, data şi ora la care a fost determinat punctul respectiv, varianta de determinare RTK, tipul de soluţie pentru coordonatele determinate (care poate fi fixed sau float), coordonatele în sistemul ETRS89 (B, L şi hE) şi/sau în sistemul naţional de referinţă, însoţite de valorile preciziilor aferente pentru punctele de detaliu determinate.
Art. 350. - În cazul ridicărilor topografice pentru suprafeţe care nu depăşesc două hectare, după finalizarea ridicării topografice, se redetermină coordonatele a două puncte caracteristice de pe conturul proprietăţii, prin reiniţializarea receptorului GNSS.
7.3. Verificarea măsurătorilor GNSS
Art. 351. - Măsurătorile GNSS efectuate de persoanele fizice sau juridice autorizate se verifică la teren şi la birou de către specialiştii oficiilor teritoriale sau ai Agenţiei Naţionale.
Art. 352. - (1) În cadrul verificării la teren a determinărilor GNSS statice, se analizează:
- modul de materializare şi amplasare a punctelor reţelei geodezice de îndesire şi / sau ridicare;
- modul de întocmire a descrierilor topografice.
(2) Verificarea la birou a determinărilor GNSS cinematice presupune parcurgerea următoarelor etape:
- se reprelucrează reţeaua, efectuând constrângerea acesteia pe minimum două staţii permanente pentru a obţine coordonatele punctelor noi în sistem ETRS89;
- valorile preciziilor coordonatelor punctelor rezultate în urma compensării reţelei constrânse, trebuie să se încadreze în limitele impuse de specificul lucrării;
- coordonatele astfel obţinute se transformă din sistemul ETRS89 în Stereo 1970 utilizând ultima versiune a aplicaţiei TransDat, disponibilă pe site-ul Agenţiei Naţionale, www.ancpi.ro;
- se efectuează diferenţele dintre coordonatele Stereo 70 obţinute de persoana autorizată şi cele obţinute de oficiul teritorial prin parcurgerea etapelor descrise mai sus. Aceste diferenţe trebuie să se încadreze în toleranţele impuse de specificul lucrării.
Art. 353. - (1) Verificarea la birou a determinărilor GNSS cinematice presupune parcurgerea următoarelor etape:
- compararea fişierului de tip .log descărcat din receptorul GNSS utilizat la efectuarea determinărilor, cu fişierul de tip .log (detailed log) corespondent, existent în baza de date a ROMPOS, la care oficiul teritorial are acces. Se urmăreşte ca soluţiile obţinute să fie fixate - de tip "fixed", iar coordonatele din documentaţie să corespundă cu cele din baza de date ROMPOS.
- verificarea orientativă a ridicării topografice, prin suprapunerea conturului proprietăţii pe un suport cartografic existent în baza de date a oficiului teritorial.
(2) Prin verificarea la teren a determinărilor GNSS cinematice se urmăreşte verificarea poziţiei punctelor şi a preciziei de determinare a acestora. Prin sondaj se redetermină un număr de aproximativ 5% din numărul total al punctelor din documentaţie. Ulterior se compară coordonatele obţinute de persoana autorizată cu cele obţinute de către inspector, urmărindu-se ca diferenţele să se încadreze în normativele tehnice în vigoare şi să fie în concordanţă cu specificul lucrării în cauză.

   
Punere în aplicare Art. 18. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.49 la regulament
STANDARDE DE PRECIZIE ŞI DENSITATE PENTRU REŢEAUA GEODEZICĂ NAŢIONALĂ SPAŢIALĂ
Clasa EMP (cm) Nr. puncte/ Densitate/ Distribuţie Domeniu de aplicabilitate/ Observaţii
A +/- 1,0 - 73 staţii GNSS permanente
- 1 pct / 3250 kmp
- Distribuţie uniformă
- legătură în reţeaua de clasă A0
- măsurători geodinamice regionale şi locale, măsurători de deformaţii, servicii de poziţionare în timp real, meteorologie
B +/- 2,0 - 330 de puncte
- 1 pct / 700 kmp
- Distribuţie uniformă
- măsurători geodinamice locale,
măsurători inginereşti de precizie
C +/- 3,0 - circa 4750 de puncte
- 1 pct / 50 kmp
- Distribuţie uniformă
- măsurători topografice, lucrări inginereşti, cadastru
- parţial realizată
D +/-5,0 - cel puţin 1 pct / 5 kmp
- Distribuţie neuniformă
- măsurători topografice, reţele de îndesire şi de ridicare, ridicări de detalii topografice, GIS
- parţial realizată
EMP - eroarea medie pătratică

   Art. 19. - Oficiul teritorial controlează, avizează şi recepţionează, după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie.
   Art. 20. - Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale înfiinţate prin lege specială.

   
Punere în aplicare Art. 20. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
CAPITOLUL V AVIZUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE
5.1. Dispoziţii generale privind avizul de începere a lucrărilor şi recepţia lucrărilor de specialitate
Art. 249. - Prin aviz şi recepţie a lucrărilor de specialitate, Agenţia Naţională/oficiile teritoriale verifică modul realizării lucrărilor de specialitate de către persoanele autorizate şi respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 250. - (1) Pentru lucrările care se desfăşoară pe teritoriul unui singur judeţ avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, şi recepţia se solicită şi se realizează de oficiul teritorial.
(2) Pentru lucrările de specialitate care se desfăşoară pe teritoriul mai multor judeţe, respectiv pentru lucrări de fotogrammetrie sau de realizare de modele de geoid/ cvasigeoid avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate şi recepţia se solicită şi se realizează de Agenţia Naţională/CNC.
(3) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de receptie, conform prevederilor art. 9 alin (14) din Lege.
5.2. Dispoziţii privind avizul de începere a lucrării
Art. 251. - Avizul de începere a lucrării, reprezintă documentul emis de Agenţia Naţională sau oficiul teritorial, după caz, prin care se permite începerea şi desfăşurarea lucrărilor de specialitate într-o anumită zonă, denumită suprafaţă de desfăşurare a lucrării şi într-un anumit interval de timp, denumit termen de execuţie.
Art. 252. - Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau Agenţiei Naţionale/CNC, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe.
Art. 253. - (1) Avizul pentru începerea lucrărilor de specialitate, numit în continuare aviz, se emite pentru lucrări de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie pentru suprafeţe ce depăşesc 100 ha precum şi pentru toate lucrările de PUG, PUZ, indiferent de suprafaţă.
(2) Avizul se solicită de către executantul lucrării de specialitate.
Art. 254. - Cererea pentru solicitarea avizului se depune cu cel mult trei luni înaintea începerii lucrărilor şi va fi însoţită de un exemplar al documentaţiei prin care se solicită avizul.
Art. 255. - (1) Avizul se redactează în două exemplare şi se semnează de către inspector/consilier ANCPI şi de către inginerul şef/directorul direcţiei de specialitate din Agenţia Naţională.
(2) Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost acordat. În cazul în care se constată lipsa unor elemente din documentaţia depusă se emite notă de completare. În această situaţie, termenul de soluţionare a cererii se va recalcula corespunzător, de la data depunerii completărilor.
(3) Avizul transmis solicitantului include specificarea datelor şi a documentelor care pot fi utilizate şi valorificate, precum şi a normelor, a instrucţiunilor şi a metodologiilor ce urmează să fie respectate în execuţia lucrării de specialitate.
(4) În aviz se precizează cerinţele tehnice impuse pentru categoriile de lucrări de specialitate respective, precum şi datele geodezice, cartografice şi cadastrale care sunt puse la dispoziţia emitentului avizului la încheierea lucrării. De asemenea, în aviz se nominalizează punctele din Reţeaua Naţională de Triangulaţie şi de Nivelment care sunt incluse în suprafaţa de desfăşurare a lucrării.
(5) În cazul avizelor pentru realizarea suportului topografic al planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu este obligatoriu sa utilizeze limitele unităţilor administrativ teritoriale deţinute de oficiile teritoriale, limitele imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi ale planurilor parcelare, recepţionate de către oficiul teritorial.
Art. 256. - În cazul în care termenul de execuţie a lucrării specificat iniţial în aviz nu poate fi respectat, se procedează astfel:
a) dacă termenul de execuţie nu a fost depăşit, se poate solicita prelungirea avizului o singură dată pentru o perioadă de maximum 12 luni, situaţie în care nu este necesară achitarea unui nou tarif pentru avizul de execuţie. În acest caz prelungirea presupune aplicarea unei parafe şi a semnăturilor pe vechiul aviz iar în cazul în care avizul iniţial s-a pierdut, se poate elibera o copie conform cu originalul după avizul existent şi aplicarea semnăturilor şi parafelor pentru prelungire pe copia conform cu originalul existent în arhivă;
b) dacă termenul de execuţie a fost depăşit sau este necesară o prelungire a acestuia cu mai mult de 12 luni, se solicită un nou aviz, cu achitarea tarifului corespunzător.
Art. 257. - (1) Lucrările şi documentaţiile de specialitate contractate de Agenţia Naţională sau de unităţile subordonate acesteia nu necesită solicitarea avizului.
(2) Lucrările de specialitate de interes pentru apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, executate de instituţiile din acest domeniu cu personal propriu, nu necesită solicitarea avizului.
Art. 258. - Documentaţia pentru solicitarea avizului de începere a lucrării trebuie să identifice limitele zonei care face obiectul avizului şi să precizeze categoriile de lucrări ce se vor executa.
În acest sens, documentaţia include următoarele elemente:
a) beneficiarul lucrării;
b) executantul lucrării;
c) scopul lucrării şi termenul de execuţie;
d) identificare zonei;
e) menţionarea datelor ce vor rezulta, preciziile acestora, gradul de detaliere; scara corespunzătoare a produselor cartografice, suprafaţa pe care se execută lucrarea, formatul în care vor fi predate;
f) copii ale specificaţiilor tehnice solicitate de beneficiar prevăzute în contract sau în caietul de sarcini, care au menţiunea: "conform cu originalul" şi semnătura beneficiarului/executantului, copia procesului verbal de avizare a specificaţiilor tehnice, emis de ANCPI, dacă este cazul;
g) planul de încadrare în zonă.
5.3. Dispoziţii privind recepţia lucrărilor de specialitate
Art. 259. - (1) Recepţia lucrărilor de specialitate are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile elaborate de Agenţia Naţională, a standardelor tehnice în vigoare şi a avizelor eliberate.
(2) Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează pentru toate lucrările de măsurători terestre, cartografie, cadastru, geodezie, fotogrammetrie.
Art. 260. - Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează de oficiul teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judeţ, sau de Agenţia Naţională/CNC, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judeţe.
Art. 261. - Documentaţia topografică este ansamblul pieselor tehnice care se anexează cererii de avizare/recepţie a lucrărilor de topografie.
Art. 262. - Documentaţiile topografice sunt:
a) planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
b) planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
c) planurile şi hărţile analogice sau digitale;
d) documentaţiile topografice, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
e) planul de amplasament si delimitare al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instanţelor de judecată.
Art. 263. - Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifelor legale;
c) cererea de recepţie;
d) copia avizului de începere a lucrării;
e) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital, obţinute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului;
f) calculul analitic al suprafeţei unităţii administrativ-teritoriale, precum şi al suprafeţei existente şi propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente;
g) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale (în ha), suprafaţa intravilanului existent şi propus, calculată din coordonatele punctelor de contur;
h) descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic şi digital;
i) planul topografic (în format analogic şi digital - dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă limita unităţii administrativ-teritoriale, limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
j) fişierul .cpxml.
Art. 264. - Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifelor legale;
c) cererea de recepţie;
d) copia avizului de începere a lucrării;
e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita puz- ului, în format digital;
g) calculul analitic al suprafeţei delimitate prin puz;
h) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
i) planul topografic (în format analogic şi digital - dxf), scara 1:5.000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele puz- ului şi limitele imobilelor din interiorul puz cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
j) planul de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita puz faţă de limita intravilanului existent, în cazul puz- urilor executate în extravilan;
k) fişierul .cpxml.
Art. 265. - Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD, cuprinde:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifelor legale;
c) cererea de recepţie;
d) copia avizului de începere a lucrării, după caz;
e) certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
f) inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita pud-ului, în format digital;
g) calculul analitic al suprafeţei delimitate prin pud;
h) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
i) planul topografic (în format analogic şi digital - dxf) întocmit la scara 1:5.000-1:500 pe care se vor evidenţia limitele pud- ului şi limitele imobilelor din interiorul pud cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
j) planul de încadrare în zonă la scara 1:5.000-1:10.000;
k) fişierul .cpxml.
Art. 266. - (1) Documentaţia anexată la solicitarea recepţiei planului topografic necesar întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiinţare:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifelor legale;
c) cererea de recepţie;
d) copia avizului de începere a lucrării, după caz;
e) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
f) copia certificatului de urbanism;
g) inventarul de coordonate al imobilului în format digital;
h) calculul analitic al suprafeţelor;
i) memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obţinute, date referitoare la imobil, suprafaţa pe care se execută lucrarea, date referitoare la situaţia existentă şi la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor;
j) planul de încadrare în zonă la scara 1:5.000-1:10.000;
k) planul topografic (în format analogic şi digital - format .dxf) la scara 1:5.000-1:100, după caz, care va cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusă investiţiei;
l) fişierul .cpxml pentru zona supusă investiţiei.
(2) Pentru imobilele aparţinând domeniului public sau privat al UAT- ului/judeţului/statului care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, la recepţia planurilor topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire/ desfiinţare şi la recepţia planurilor aferente studiilor de fezabilitate, nu se solicită extrasul de carte funciară şi certificatul de urbanism. În cazul identificării unor suprapuneri cu imobile înregistrate în baza de date grafice, recepţia se efectuează cu menţionarea suprapunerii pe planul recepţionat şi în procesul verbal de recepţie. Planul topografic supus recepţiei va purta semnătura şi ştampila deţinătorului legal al terenului şi menţiunea "Certific amplasamentul".
(3) La recepţia planurilor topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire pentru lucrările de utilitate publică, care fac obiectul Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu se solicită extrasul de carte funciară şi certificat de urbanism. Pe planul topografic recepţionat, oficiul teritorial va face menţiunea "Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra proprietăţilor private se face pe baza convenţiilor cadru, încheiate potrivit prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012".
Art. 267. - (1) Cererea de recepţie şi documentaţia anexată la aceasta se repartizează personalului de specialitate, care după verificarea lucrării emite:
a) proces-verbal de recepţie, sau
b) notă de completare, în cazul solicitării de date suplimentare, completări sau pentru refacerea lucrării. Dacă după emiterea notei de completare se constată că nu au fost îndeplinite cerinţele sau remedierea problemelor semnalate a fost efectuată parţial, lucrarea este declarată respinsă.
(2) Recepţia planurilor şi a hărţilor se finalizează prin întocmirea procesului-verbal de recepţie şi dacă cererea este admisă se aplică parafa pe planuri şi hărţi alături de menţiunea: "Prezentul document recepţionat este valabil însoţit de procesul verbal de recepţie nr. . . . . . / data. . . . . . . . ."
Art. 268. - Procesul-verbal de recepţie se redactează în 2 exemplare; un exemplar se transmite solicitantului, iar un exemplar rămâne la emitentul avizului, împreună cu documentaţia depusă pentru recepţie. Procesul verbal de recepţie se semnează de către inspector/consilier ANCPI şi de către inginerul şef/directorul direcţiei de specialitate din Agenţia Naţională.
Art. 269. - Verificarea şi recepţia lucrărilor de specialitate executate sau contractate de Agenţia Naţională/instituţiile subordonate se realizează de către specialiştii proprii. În cazul în care verificarea în vederea efectuării recepţiei nu poate fi executată prin personalul propriu, se vor putea încheia contracte cu persoanele autorizate care au dreptul să verifice lucrări de specialitate în domeniu.
Art. 270. - (1) Recepţia lucrărilor de specialitate presupune parcurgerea următoarelor etape:
a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului şi a modului de îndeplinire a acestora;
b) verificarea lucrărilor de teren, dacă se impune;
c) verificarea lucrărilor de birou;
d) recepţia şi integrarea datelor în baza de date.
(2) Prin verificarea lucrărilor de teren se urmăreşte:
a) modul de materializare şi de amplasare a punctelor reţelelor geodezice/de îndesire/ de ridicare;
b) corespondenţa conţinutului produselor cartografice cu realitatea din teren;
c) gradul de precizie al elementelor determinate în teren.
(3) Prin verificarea lucrărilor de birou se urmăreşte:
a) modul de utilizare a datelor iniţiale pentru realizarea lucrării de specialitate;
b) calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor;
c) calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie.
Art. 271. - Cererea privind recepţia planului topografic se respinge în următoarele situaţii:
a) documentaţie cu conţinut incomplet;
b) nerespectarea prevederilor din avizul de începere a lucrărilor;
c) integrarea incorectă în sistemul naţional de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite, calcule efectuate greşit;
d) neconcordanţe între detaliile conţinute în planul topografic şi cele existente pe teren;
e) neconcordanţe între datele analogice din documentaţie şi datele digitale;
f) documentaţie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren;
g) tipul documentaţiei nu corespunde categoriei de lucrări în care persoana executantă este autorizată, există alte incompatibilităţi ale persoanei autorizate, autorizaţie expirată ori suspendată;
h) imobilul teren care face obiectul unui plan topografic, realizat în vederea emiterii autorizaţiei de construire nu are geometrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Art. 272. - Recepţia lucrărilor de specialitate se realizează astfel:
a) recepţia lucrărilor de teren se efectuează de către oficiile teritoriale pe raza cărora se află lucrarea de specialitate recepţionată;
b) recepţia lucrărilor de birou se face, după caz, de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, în funcţie de teritoriul pe care se situează lucrarea de specialitate;
c) dacă la recepţia planurilor executate în vederea obţinerii autorizaţiei de construire (PAC), se constată diferenţe între configuraţia şi suprafaţa imobilului măsurat ce face obiectul planului supus recepţiei şi configuraţia şi suprafaţa imobilului anterior recepţionat şi înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, cererea de recepţie se respinge şi pentru imobilul în cauză se va realiza documentaţie cadastrală de actualizare informaţii tehnice;
d) pentru recepţia planurilor executate în vederea obţinerii autorizaţiei de construire (PAC), imobilul - teren ce face obiectul cererii trebuie să fie înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Art. 273. - (1) Recepţia elementelor de geodezie, de cartografie şi de cadastru din lucrările de specialitate pentru realizarea sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate urmăreşte şi asigurarea condiţiilor tehnice pentru integrarea datelor în baza de date a Agenţiei Naţionale.
(2) În cazul în care suprafaţa şi complexitatea lucrărilor de specialitate impun finalizarea lucrărilor în termene care depăşesc 12 luni, se admite şi efectuarea de recepţii parţiale, dar numai pe faze de lucrări încheiate, finalizate cu documentaţii, care pot fi preluate pentru a fi integrate în baza de date a Agenţiei Naţionale.
Art. 274. - (1) Recepţia conţinutului topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public se referă la recepţia oricărei reprezentări cartografice, hartă sau plan a/al teritoriului României sau a/al unei părţi a acestuia, realizată ca atare sau inclusă în atlase, ghiduri şi/sau reviste, indiferent de suportul pe care este realizată, de modul de vizualizare şi de sistemul de referinţă şi de coordonate utilizat.
(2) Recepţia documentelor cartografice de uz public urmăreşte conformitatea reprezentării cartografice cu realitatea, limitele administrative, sursele de date cu conţinut topografic şi modul de utilizare a acestora în cadrul documentului cartografic.
Art. 275. - (1) Documentele cartografice destinate uzului public se difuzează numai după efectuarea recepţiei acestora.
(2) Executantul lucrării de specialitate este obligat ca, după recepţia documentelor cartografice destinate uzului public, să inscripţioneze documentele cu menţiunea "Recepţionat ANCPI/data".
Art. 276. - (1) Pentru recepţia planului topografic, suport al documentaţiei de urbanism, documentaţia se depune la oficiul teritorial. Planul topografic recepţionat stă la baza întocmirii documentaţiei ce se realizează ulterior de proiectant, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare.
(2) Anterior solicitării recepţiei planului de situaţie în vederea emiterii autorizaţiei de construire pentru imobilul - teren înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară fără geometrie, se solicită actualizarea informaţiilor tehnice, pentru integrarea geometriei imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în vederea evitării suprapunerilor şi a edificării construcţiilor pe amplasamente greşite.
Art. 277. - În cazul în care există divergenţe cu privire la limitele UAT- ului, oficiul teritorial recepţionează suportul topografic pentru documentaţia de urbanism, cu identificarea tronsonului de hotar respectiv şi menţionează pe acesta: "Pe tronsonul de hotar . . . . . . , între punctele . . . şi . . . . ., limita prezentată prin documentaţia de urbanism nu este aceeaşi cu limita deţinută în arhiva oficiului teritorial . . . ."
Art. 278. - (1) Beneficiarii lucrărilor de specialitate nu pot prelua, utiliza sau pune la dispoziţie categoriile de date şi documente rezultate din procesul de realizare a lucrărilor de specialitate, dacă acestea nu sunt recepţionate şi/sau avizate de ANCPI şi/sau unităţile subordonate.
(2) Evidenţa avizelor de începere/recepţiilor lucrărilor de specialitate se face de către emitentul avizului/recepţiei.
Art. 279. - (1) Suportul topografic al planului urbanistic general supus recepţiei conţine limita intravilanului din arhiva oficiului teritorial şi cea propusă prin planul urbanistic general, cu integrarea limitelor imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară şi a planurilor parcelare întocmite în baza legilor de restituire a proprietăţii, recepţionate de către oficiul teritorial.
(2) Limita intravilanului existentă pe suportul topografic aferent planului urbanistic general/planului urbanistic zonal, recepţionat de către oficiul teritorial, devine oficială şi este introdusă în baza de date a oficiilor teritoriale după aprobare prin hotărâre a consiliului local a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal.
(3) În situaţia în care hotărârea consiliului local de aprobare a planului urbanistic general/planului urbanistic zonal nu este transmisă oficiului teritorial, acesta recepţionează lucrările de specialitate ţinând cont de limita intravilanului existentă în baza de date.

   
Punere în aplicare Art. 20. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.45 la regulament
CĂTRE
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE / RECEPŢIE A LUCRĂRII
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat (ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . ., persoana fizică / juridică autorizată, posesoare a certificatului de autorizare categorie . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . ., la data . . . . . . . . . ., solicit:
I. OBIECTUL CERERII :
□ - emiterea avizului de începere a lucrării;
□ - recepţia tehnică a lucrării de specialitate:
II. TIPUL LUCRĂRII:
. . . . . . . . . .
III. EXECUTANT:
. . . . . . . . . .
IV. BENEFICIAR:
. . . . . . . . . .
IMOBILUL este identificat prin: UAT
Adresă imobil Nr. CF/ Nr. cad (IE)
Localitate Strada (Tarla) Număr (Parcelă) Bloc Scara Etaj Ap.
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .
(persoană autorizată)
Serviciu achitat cu chitanţa nr. Data Suma Cod serviciu
ANEXA Nr. 1.46 la regulament
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Model aviz pentru începerea lucrărilor de specialitate
AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII
Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Către . . . . . . . . . . (date de identificare a beneficiarului/executantului) în calitate de beneficiar/executant
Analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la ANCPI/OCPI . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., se emite avizul de începere a lucrării . . . . . . . . . . (denumirea lucrării).
1. Datele principale ale lucrărilor prevăzute a se executa:
□ Obiectivul lucrării: . . . . . . . . . .
□ Amplasamentele pentru care se solicită avizul sunt:
- suprafaţa totală: . . . . . . . . . . ha;
- termenul de execuţie . . . . . . . . . .
2. Documentare: . . . . . . . . . .
3. Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor . . . . . . . . . .
4. Recepţia lucrării: . . . . . . . . . . (indicarea instituţiei care efectuează recepţia)
Consilier ANCPI/Inspector OCPI
(nume, prenume, semnătură/parafa, semnătura)
Director Direcţie ANCPI/Inginer şef OCPI
(nume, prenume, semnătură)
Notă:
exemplarul care ramâne în arhiva ANCPI va fi însuşit prin semnătură şi de şeful serviciului aferent
ANEXA Nr. 1.47 la regulament
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Model de proces-verbal de recepţie a lucrărilor de specialitate
PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE Nr . . . . . . . . . .
Întocmit astăzi, . . . . . . . . . ., privind lucrarea . . . . . . . . . .,
având Aviz de începere a lucrărilor cu nr. . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . .
1. Beneficiar . . . . . . . . . .
2. Executant . . . . . . . . . .
3. Denumirea lucrărilor recepţionate . . . . . . . . . .
4. Nominalizarea documentelor şi a documentaţiilor care s-au predat Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . . conform avizului de începere a lucrărilor: . . . . . . . . . .
5. Concluzii: . . . . . . . . . . (Se va face referire la încadrarea în prevederile caietului de sarcini i ale avizului de începere a lucrărilor.)
Lucrarea este declarată ADMISĂ/RESPINSĂ.
Alte menţiuni: . . . . . . . . . .
6. Condiţii impuse pentru refacerea lucrărilor în cazul calificativului de lucrare RESPINSĂ: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Consilier ANCPI/Inspector OCPI
(nume, prenume, semnătură/parafa, semnătura)
Director Direcţie ANCPI/Inginer şef OCPI
(nume, prenume, semnătură)
Notă:
exemplarul care ramâne în arhiva ANCPI va fi însuşit prin semnătură şi de şeful serviciului aferent
ANEXA Nr. 1.48 la regulament
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Model de nota de completare pentru lucrările de specialitate
NOTA DE COMPLETARE
cererea nr. . . . . . . . . . ./ data . . . . . . . . . .
privind avizul de începere a lucrării/receptia lucrării . . . . . . . . . .
Către: . . . . . . . . . . (date de identificare a beneficiarului/executantului)
Analizand cererea dumneavoastra privind solicitarea avizului de începere a lucrării/recepţia lucrării . . . . . . . . . . (denumirea lucrării), vă rugăm să completaţi documentaţia aferentă cererii mai sus menţionate cu următoarele: . . . . . . . . . .
Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi corespunzător de la data transmiterii completărilor solicitate.
Consilier ANCPI/Inspector OCPI
(nume, prenume, semnătură/parafa, semnătura)

   
Punere în aplicare CAPITOLUL III prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
CAPITOLUL VI DISPOZIŢII PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU
6.1. Dispoziţii generale
Art. 280. - Prezentul capitol are ca scop stabilirea regulilor şi procedurilor privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.
Art. 281. - (1) Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi, ce au ca scop:
a) identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară;
c) Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.
(2) Lucrările sistematice de cadastru se pot realiza pentru întreg teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.
Art. 282. - (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.
(2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale.
6.2. Desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru
6.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru
Art. 283. - Începerea lucrărilor sistematice de cadastru se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi cuprinde identificarea unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului sau, după caz, a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările.
Art. 284. - Etapele de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru sunt:
a) organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional şi local având ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor sistematice de cadastru;
b) realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului: identificarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor tehnice şi juridice preluate de la oficiul teritorial, autorităţile şi instituţiile publice sau de la alte persoane fizice şi juridice;
c) derularea lucrărilor de specialitate: identificarea amplasamentelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor şi a altor deţinători şi colectarea actelor juridice;
d) sesizarea camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent;
e) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice cadastrale;
f) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către oficiul teritorial;
g) publicarea şi afişarea documentelor tehnice cadastrale;
h) înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor privind calitatea de posesor şi a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate şi afişate;
i) actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare, a contestaţiilor privind calitatea de posesor şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;
j) eliberarea de către notarul public a certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari, ori a încheierilor de respingere a emiterii acestor certificate;
k) închiderea lucrărilor sistematice de cadastru, în vederea înscrierii în cartea funciară;
l) deschiderea noilor cărţi funciare;
m) închiderea vechilor evidenţe prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale;
n) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;
o) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în cadastru şi în cartea funciară.
Art. 285. - În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se utilizează reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a limitelor intravilanelor deţinute de către oficiile teritoriale. Aceste limite sunt cele folosite de către oficiile teritoriale în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale întocmite la cererea persoanelor interesate, în vederea înscrierii în cartea funciară.
Art. 286. - (1) Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează în vederea localizării imobilelor pe planul cadastral şi pentru gestionarea eficientă a informaţiilor grafice.
(2) În vederea determinării sectoarelor cadastrale, executantul lucrărilor sistematice de cadastru realizează următoarele operaţiuni:
a) stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale;
b) numerotarea sectoarelor cadastrale.
(3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, a limitelor intravilanului, a ortofotoplanului, a planurilor topografice sau cadastrale scara 1:2000, 1:5000 sau 1:10000, a planului cadastral de ansamblu scara 1:10000, etc.
(4) La stabilirea limitelor ce definesc sectoarele cadastrale se are în vedere faptul că acestea nu trebuie să intersecteze limitele imobilelor.
(5) Sectorul cadastral este delimitat de elemente liniare stabile în timp (şosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.) precum şi de limita intravilanelor, respectiv limita UAT- ului.
(6) Numerotarea sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea numerelor naturale (de la 1 la n), unice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 287. - Totalitatea elementelor liniare stabile în timp şi care definesc sectoarele cadastrale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale se grupează într-un sector cadastral, denumit sectorul cadastral "0".
Art. 288. - Executarea lucrărilor de cadastru la teren este în sarcina comisiei constituite în acest scop. Comisia este formată din reprezentanţi ai executantului lucrărilor de cadastru şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale.
6.2.2. Desfăşurarea lucrărilor preliminare
Art. 289. - (1) Oficiul teritorial predă executantului lucrărilor de cadastru, datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la imobile şi proprietari, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru.
(2) Principalele date ce pot fi predate sunt:
a) limitele unităţii administrativ-teritoriale şi ale intravilanelor componente deţinute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară;
b) ortofotoplanul corespunzător sectoarelor cadastrale sau unităţii administrativ- teritoriale în funcţie de obiectul lucrărilor;
c) planurile cadastrale/topografice;
d) planurile parcelare, avizate de către comisia locală de fond funciar şi recepţionate de către oficiul teritorial;
e) PAD - urile active provenite din înregistrarea sporadică;
f) baza de date a titlurilor de proprietate care conţine informaţii textuale din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii şi fişierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate, copie conform cu originalul din arhivă;
g) baza de date a registrelor de transcripţiuni-inscripţiuni;
h) copii ale cărţilor funciare;
i) fişiere .cgxml cu informaţii din baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;
j) date referitoare la reţeaua naţională geodezică (planimetrie, altimetrie);
k) alte documentaţii (hărţi de carte funciară, sisteme informaţionale specifice etc.).
(3) Oficiul teritorial predă executantului datele şi informaţiile furnizate de către autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, privitoare la imobilele pe care acestea le deţin, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru. Conform legii, aceste autorităţi şi instituţii trebuie să predea oficiului teritorial şi copiile certificate ale actelor juridice necesare înregistrării imobilelor în cartea funciară.
Art. 290. - (1) Primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să furnizeze executantului lucrărilor de cadastru, în condiţiile legii, datele şi informaţiile privitoare la imobile şi deţinători, cuprinse în următoarele evidenţe:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradală;
d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informaţii şi evidenţe care ar putea fi necesare realizării lucrării sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.
(2) Aceste date şi informaţii sunt puse la dispoziţia executantului, prin intermediul compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei.
Art. 291. - (1) Predarea datelor se poate face pe etape, conform programului stabilit cu executantul lucrării şi se realizează prin proces verbal de predare-primire sau prin protocol, după caz, semnat de către reprezentanţii părţilor implicate.
(2) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru se face cu titlu gratuit.
(3) Executantul lucrărilor are obligaţia de a utiliza informaţiile şi datele primite, doar în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru.
Art. 292. - (1) Anterior demarării lucrărilor sistematice de cadastru, executantul realizează deplasări la teren, în vederea evaluării complexităţii lucrărilor şi stabilirii soluţiilor tehnice de realizare a acestora.
(2) Prin acţiunile de recunoaştere a terenului se urmăreşte:
a) identificarea formelor de relief;
b) recunoaşterea limitelor UAT;
c) recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică;
d) identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice;
e) identificarea zonelor în care este necesară participarea deţinătorilor pentru a se efectua identificări şi măsurători ale imobilelor la teren;
f) identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii precum şi a zonelor necooperativizate, dacă este cazul;
g) identificarea zonelor cu potenţiale dificultăţi: imobile deţinute de comunităţi etnice minoritare (romi, saşi, slovaci, etc.), imobile aflate în litigiu pe rolul instanţelor judecătoreşti, etc.
Art. 293. - Pe baza datelor şi informaţiilor primite, executantul lucrărilor stabileşte:
a) soluţia tehnică şi metodele de execuţie a lucrărilor;
b) programul lucrărilor şi modul de organizare a acestora, în termeni de resurse materiale, umane şi tehnice.
6.2.3. Desfăşurarea lucrărilor tehnice de specialitate
Art. 294. - (1) Lucrările tehnice de specialitate se realizează prin lucrări de teren şi de birou şi au ca scop obţinerea datelor şi informaţiilor privitoare la imobile şi deţinători, în vederea constituirii bazei de date a lucrărilor sistematice de cadastru şi întocmirea documentaţiei tehnice aferente.
(2) În cadrul lucrărilor tehnice de specialitate se determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor, rezultată din măsurători.
(3) Măsurătorile se execută în sistemul naţional de referinţă, prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinată.
Art. 295. - (1) În cazul imobilelor împrejmuite suprafaţa se determină prin măsurători sau printr-o metodă combinată, măsurători şi vectorizare, indiferent de zona în care sunt situate imobilele (zonă cooperativizată sau necooperativizată). În cazul imobilelor împrejmuite situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului funciar, se aplică prevederile stabilite pentru imobilele neîmprejmuite la alin. (2) litera b) din prezentul articol.
(2) În cazul imobilelor neîmprejmuite:
a) situate în intravilan se înregistrează suprafaţa determinată prin măsurători sau printr-o metodă combinată măsurători şi vectorizare;
b) situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar se înregistrează suprafaţa din titlul de proprietate, iar aceste imobile nu fac obiectul procedurii atestării posesiei. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren celor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii;
c) situate în zonele necooperativizate se înregistrează suprafaţa determinată prin măsurători sau printr-o metodă combinată, măsurători şi vectorizare, indiferent de amplasament (intravilan sau extravilan).
6.2.3.1. Determinarea limitelor tarlalelor şi cvartalelor
Art. 296. - (1) Limitele tarlalelor şi cvartalelor trebuie să coincidă cu limitele care definesc imobilele. Limitele se reprezintă sub formă de poligoane. Fiecare poligon are ca atribut numărul tarlalei sau cvartalului. Acest număr este unic la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
(2) Precizia pentru determinarea limitelor trebuie să fie corespunzătoare preciziei grafice a scării planului, luând în considerare o eroare grafică de 0,2 mm. Pentru asigurarea unei precizii uniforme la nivelul întregului plan cadastral, elementele digitizate se constrâng/verifică, prin măsurători topografice efectuate în punctele caracteristice ale tarlalei/cvartalului. Se verifică cel puţin 4 puncte caracteristice pentru fiecare tarla/cvartal.
Art. 297. - (1) Dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în altă tarla din cadrul unităţii administrativ- teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris în formă autentică notarială.
(2) În situaţia precizată la alin. (1), la întocmirea registrului cadastral al imobilelor se au în vedere titlul de proprietate şi acordul proprietarului.
(3) În cazul în care nu există teren liber la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor ori lipseşte acordul autentic al proprietarului, suprafaţa fiecărui imobil din tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa imobilului.
6.2.3.2. Întocmirea fişelor de date ale imobilelor
Art. 298. - (1) În baza informaţiilor disponibile, executantul lucrării întocmeşte fişe de date ale imobilelor necesare realizării lucrărilor de teren.
(2) Fişa de date a imobilului este un document de lucru, care poate fi completat, modificat şi corectat. Aceasta conţine informaţii despre imobile şi deţinători, preluate de la oficiul teritorial, primărie ori din alte surse şi se actualizează cu informaţiile culese în teren.
(3) În cadrul lucrărilor de identificare la teren se pot crea fişe de date noi ale imobilelor. Modelul fişei de date a imobilului este prezentat în specificaţiile tehnice întocmite pentru realizarea lucrărilor sistematice de cadastru.
Art. 299. - Fişa de date a imobilului trebuie să conţină minim următoarele informaţii:
a) denumirea unităţii administrativ-teritoriale;
b) numărul sectorului cadastral;
c) datele de identificare ale persoanei care deţine imobilul;
d) informaţii despre imobil;
e) numele, prenumele şi semnătura operatorului care a cules datele.
6.2.3.3. Determinarea limitelor imobilelor
Art. 300. - (1) Limitele imobilelor se determină prin măsurători topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinată, măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor.
(2) Atunci când este cazul, delimitarea imobilelor se face în prezenţa deţinătorilor de teren. În cazul în care, deşi convocaţi deţinătorii nu se prezintă, identificarea limitelor imobilelor se face în lipsa acestora.
(3) Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai regiilor autonome şi ai societăţilor comerciale cu capital parţial de stat, precum şi ai altor entităţi care deţin terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului român sau a unităţilor administrativ-teritoriale, au obligaţia de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor în cauză.
Art. 301. - (1) Oficiul teritorial pune la dispoziţia executantului limitele intravilanelor unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) În cazul în care limita intravilanului intersectează construcţii, acestea vor fi incluse în intravilan.
Art. 302. - Precizia care trebuie asigurată la determinarea limitelor pentru imobilele din intravilan este cea corespunzătoare planului scara 1:2000, iar pentru cele din extravilan, cea a planului scara 1:5000.
Art. 303. - (1) Metodele de determinare a limitelor imobilelor se stabilesc în funcţie de amplasamentul terenului.
(2) Pentru imobilele situate în intravilan, limitele imobilelor împrejmuite se pot determina:
a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu;
b) prin metoda combinată măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari);
(3) Pentru imobilele situate în extravilan, în cazul în care planul parcelar este realizat în format vector:
a) realizat în sistemul naţional de referinţă, limitele imobilelor se preiau şi se integrează în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi din teren;
b) realizat în sistem de coordonate local sau alte sisteme de coordonate se realizează o poziţionare a planului parcelar în sistemul naţional de referinţă. În cazul în care, în urma poziţionării se constată că planul parcelar reflectă situaţia din acte şi teren, limitele imobilelor se integrează în planul cadastral.
(4) Pentru imobilele situate în extravilan, în cazul în care planul parcelar este realizat în format raster, acesta se georeferenţiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului şi se integrează în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren.
(5) Limitele imobilelor neîmprejmuite se stabilesc prin măsurători, în prezenţa deţinătorilor şi pe baza planurilor existente.
Art. 304. - (1) În cazul construcţiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători topografice expeditive.
(2) Executantul trebuie să reprezinte pe plan toate construcţiile permanente existente în teren, indiferent de existenţa ori lipsa actelor de proprietate privitoare la acestea şi indiferent de situaţia înscrisă în cărţile funciare.
(3) Se reprezintă numai construcţiile permanente cu suprafaţa mai mare de 1 mp, clasificate după destinaţiile stabilite în conformitate cu prevederile legale.
(4) În cazul construcţiilor de tip condominiu, executantul trebuie să realizeze releveele unităţilor individuale componente. Releveul se furnizează sub forma unui fişier de tip imagine JPEG, având extensia .jpg şi denumirea de tipul ID-Cn-Um-Rp.jpg. Imaginea conţine: textul "RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ", textul "Scara . . . . . . . . . . " (se completează scara), releveul executat în cadrul lucrării de cadastru sistematic sau existent, urmat de tabelul centralizator cu suprafeţele utile ale încăperilor unităţii individuale.
Fişierul de tip imagine trebuie să aibă următoarele caracteristici:
- rezoluţie 300 dpi;
- număr de culori: Grayscale (8 biţi).
În funcţie de dimensiunea şi scara la care este produs releveul, imaginea se încadrează în una din următoarele dimensiuni:
- 170 mm lăţime x 220 mm înălţime având 2007 X 2480 pixeli;
- 250 mm lăţime x 130 mm înălţime având 2952 X 1535 pixeli;
- 250 mm lăţime x 330 mm înălţime având 2952 X 3897 pixeli;
- 375 mm lăţime x 210 mm înălţime având 4429 X 2480 pixeli.
Art. 305. - (1) Limitele imobilelor înregistrate anterior în evidenţele de cadastru ale oficiilor teritoriale se preiau în planul cadastral. În cazul în care se constată diferenţe între datele înregistrate şi situaţia existentă la teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară poate fi corectată fără acordul proprietarilor.
(2) Prin corectarea reprezentării grafice a imobilelor se înţelege orice modificare a geometriei, amplasamentului şi a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară.
Art. 306. - (1) Categoriile de folosinţă ale parcelelor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale şi se înscriu cu denumirile stabilite de lege.
(2) Categoria de folosinţă a terenului este un atribut al parcelei şi se individualizează printr- un cod. Pentru evidenţierea parcelelor se folosesc codurile categoriilor de folosinţă prevăzute în regulamentele în vigoare.
(3) Parcelele care compun imobilul se reprezintă numai dacă au categoria de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 de mp în intravilan şi mai mare de 300 de mp în extravilan. Parcelele având suprafeţe mai mici decât cele menţionate se includ în parcelele adiacente ale aceluiaşi proprietar.
Art. 307. - (1) Detaliile liniare cum ar fi drumuri, străzi, căi ferate, diguri, ape, etc. constituie imobile şi se înregistrează ca atare. Lăţimea drumurilor şi a străzilor se stabileşte între limitele imobilelor adiacente.
(2) Detaliile liniare primesc un singur identificator pe toată lungimea lor, cu excepţia subtraversărilor, iar dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare se respectă ierarhia prevăzută la art. 52, alin. (4) din prezentul regulament.
6.2.3.4. Colectarea actelor de proprietate şi identificarea deţinătorilor
Art. 308. - Pentru imobilele situate în intravilan, executantul se deplasează la fiecare imobil în parte în vederea identificării deţinătorilor şi completează sau întocmeşte fişa de date a imobilului, după caz.
Art. 309. - (1) Executantul colectează copiile legalizate ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor, sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile, precum şi copii ale actelor de identitate şi ale actelor de stare civilă.
(2) Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei. La cererea executantului oficiul teritorial realizează copii certificate pentru conformitate ale titlurilor de proprietate emise în baza legilor proprietăţii.
(3) În cazul posesorilor identificaţi la teren, executantul lucrărilor colectează următoarele documente: copia actelor de identitate şi a actelor de stare civilă, copia înscrisurilor doveditoare ale posesiei, atunci când acestea există. Certificatul prevăzut de art. 13 alin. (3) lit. c) din Lege şi declaraţia pe proprie răspundere a posesorului dată în formă autentică în condiţiile art. 13 alin. (3) lit. d) din Lege, pot fi depuse de către posesori în perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului şi în cea de soluţionare a cererilor de rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, la comisia de soluţionare a cererilor de rectificare care funcţionează la primărie.
Art. 310. - (1) Dacă s-au efectuat transmisiuni succesive ale unui imobil neînscris în cartea funciară, în vederea înregistrării în documentele tehnice este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil.
(2) În cazul imobilelor înscrise în cadastru şi cartea funciară (pentru care s-au acordat numere cadastrale), cu privire la care se constată transmisiuni de drepturi neînscrise, în fişa de date se menţionează proprietarul înscris în cartea funciară, iar în baza actelor doveditoare poziţia acestuia se radiază şi se înscrie ultimul proprietar.
Art. 311. - În regiunile de carte funciară în care au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în cazul în care proprietarii înscrişi în cărţile funciare nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, în fişele de date ale imobilelor şi în documentele tehnice se înscriu posesorii.
Art. 312. - Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 313. - (1) În cazul imobilelor a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare decât cea înscrisă în actele de proprietate, se procedează astfel:
- în cazul imobilelor împrejmuite se înscrie suprafaţa determinată prin măsurători indiferent de zona în care imobilele sunt situate (zona cooperativizată sau necooperativizată). Prin excepţie, în cazul imobilelor împrejmuite situate în extravilanul zonelor cooperativizate, se aplică prevederile stabilite pentru imobilele neîmprejmuite, la litera b).
- în cazul imobilelor neîmprejmuite:
a) situate în intravilan, în cartea funciară se înscrie suprafaţa determinată prin măsurători în favoarea proprietarului iar în lipsa actelor de proprietate, în favoarea posesorului;
b) situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, în cartea funciară se înscrie suprafaţa din Titlul de proprietate iar aceste imobile nu fac obiectul procedurii atestării posesiei, prevăzută de art. 13 din Lege. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren proprietarilor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii;
c) situate în zonele necooperativizate, în cartea funciară se înregistrează suprafaţa măsurată, iar pentru suprafaţa deţinută în plus faţă de actele de proprietate se înscrie posesorul. În cazul în care nu există acte de proprietate, pentru suprafaţa determinată prin măsurători se înscrie posesorul.
(2) Pentru suprafeţele deţinute în plus nu se formează imobile noi.
Art. 314. - (1) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ- teritoriale, în lipsa actelor de proprietate, dovada drepturilor de proprietate se face cu extrasele de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate.
(2) Pentru imobilele proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţilor administrativ-teritoriale în cauză, în baza hotărârii emise în condiţiile legii de consiliile judeţene, de Consiliul general al Municipiului Bucureşti ori de consiliile locale.
(3) Imobilele aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, identificate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se înregistrează în baza actelor juridice de dobândire.
Art. 315. - În cazul moştenirilor nedezbătute executantul completează fişa de date a imobilului pe numele defunctului şi se menţionează faptul că proprietarul este decedat. Menţiunea faptului că proprietarul este decedat se efectuează şi în documentele tehnice cadastrale.
Art. 316. - (1) Primarul eliberează certificatele necesare realizării lucrărilor de cadastru sistematic în termen de 30 de zile de la solicitare.
(2) Certificatele privind datele din registrul de rol fiscal pot fi emise şi sub formă de tabel centralizator întocmit pentru mai multe imobile, la nivel de sector cadastral.
6.2.4. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului
Art. 317. - (1) Documentele tehnice cadastrale se obţin prin prelucrarea datelor existente în baza de date constituită în urma finalizării lucrărilor sistematice de cadastru.
(2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi evidenţiază situaţia cadastrală şi juridică de fapt, constatată de către comisia care a desfăşurat lucrările sistematice de cadastru.
(3) Documentele tehnice constituie temeiul înregistrării din oficiu a imobilelor în cadastru şi în cartea funciară.
Art. 318. - Conform Legii, primarul contrasemnează documentele tehnice, anterior recepţionării lor de către oficiul teritorial în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.
Art. 319. - (1) Pentru fiecare imobil, executantul lucrării întocmeşte un dosar care să conţină următoarele documente, în format analogic (pe suport de hârtie):
a) fişa de date a imobilului;
b) copia actului de identitate/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare;
c) copia legalizată a actului de proprietate. Prin excepţie, actele de proprietate emise de primărie şi cele existente în arhiva oficiului teritorial se vor depune în copie certificată pentru conformitate;
d) certificatul de atestare fiscală privind construcţiile fără acte, dacă este cazul;
e) releveele unităţilor individuale din construcţiile condominiu, dacă este cazul;
f) copii ale actelor de stare civilă, după caz;
g) alte înscrisuri (adeverinţe, certificate, etc.).
Numărul dosarului este acelaşi cu identificatorul (ID) imobilului pentru care este întocmit.
(2) Documentele menţionate se scanează sub forma unui fişier .pdf multipagină. Fiecărui imobil i se asociază astfel un fişier denumit ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit de executant în cadrul lucrării sistematice de cadastru.
(3) În cazul unităţii individuale (UI), denumirea fişierelor .pdf asociate este de forma:
ID-Cn-Um.pdf, unde:
ID - identificator imobil,
Cn - litera "C" urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu,
Um - litera "U" urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu.
(4) Releveele executate pentru unităţile individuale din construcţiile condominiu se stochează în fişiere .jpg cu denumirea ID-Cn-Um-Rp.jpg, unde ID, Cn, Um au semnificaţia de alin. (3), iar Rp reprezintă litera "R" urmată de numărul de ordine al imaginilor.
6.2.5. Conţinutul documentaţiei tehnice a cadastrului sistematic
Art. 320. - (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru, se întocmeşte documentaţia tehnică a cadastrului care va cuprinde următoarele:
a) memoriul tehnic cu descrierea lucrărilor executate;
b) fişierele .cgxml, .pdf, .jpg (dacă este cazul) corespunzătoare imobilelor identificate;
c) dosarele conţinând actele juridice ale imobilelor şi releveele unităţilor individuale din construcţiile condominiu, dacă este cazul;
d) planurile parcelare;
e) raportul de control intern al calităţii;
f) raportul de monitorizare a campaniei de informare publică, dacă este cazul;
g) documentele tehnice ale cadastrului: planul cadastral, registrul cadastral al imobilelor, opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.
(2) Numărul exemplarelor şi formatul în care aceste documente se întocmesc se stabilesc în specificaţiile tehnice.
(3) În cazul în care actul de proprietate se referă la mai multe imobile, exemplarul original/copia legalizată/copia certificată se ataşează la dosarul primului imobil, iar celelalte dosare vor conţine copii ale actelor, cu trimitere la ID- ul imobilului în dosarul căruia se află originalul.
6.3. Verificarea documentaţiei tehnice a cadastrului
Art. 321. - (1) Recepţia documentaţiei tehnice întocmită ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru este în sarcina comisiei de recepţie constituită la nivelul oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află unitatea administrativ-teritorială şi are ca scop verificarea respectării cerinţelor din specificaţiile tehnice precum şi a reglementărilor legale din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.
(2) Comisia de recepţie este numită prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi se compune din specialişti din cadrul oficiului teritorial cu atribuţii de verificare şi recepţie a documentaţiilor cadastrale, respectiv de înscriere în cartea funciară.
Art. 322. - (1) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru. Acesta realizează verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente.
(2) Verificarea actelor juridice este în sarcina registratorului. Registratorul are ca atribuţii:
a) verificarea actelor juridice depuse;
b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse.
(3) Lista imobilelor verificate se ataşează procesului verbal de recepţie a documentaţiei tehnice a cadastrului sistematic. Răspunderea membrilor comisiei de recepţie este în limita imobilelor verificate.
Art. 323. - Recepţia documentaţiei tehnice se poate realiza şi pe sectoare cadastrale, înainte de finalizarea lucrărilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
6.4. Publicarea documentelor tehnice
Art. 324. - (1) Publicarea documentelor tehnice se face la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în cauză iar perioada afişării este de 30 de zile.
(2) Oficiul teritorial stabileşte data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris Agenţiei Naţionale, executantului şi primăriei.
(3) Începerea şi încheierea perioadei de afişare a documentelor tehnice sunt consemnate în procese verbale încheiate la sediul primăriei şi semnate de către reprezentanţii oficiului teritorial şi de primar.
Art. 325. - (1) În termen de 30 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, sub sancţiunea radierii din oficiu a acestora, ca urmare a închiderii registrelor.
(2) Prin sarcini se înţeleg: ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile, comandamentele, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.
Art. 326. - (1) Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate şi contestaţia cu privire la calitatea de posesor se pot face în termen de 30 de zile de la afişare, în scris şi cu depunerea documentelor doveditoare.
(2) În cazul formulării unei contestaţii cu privire la calitatea de posesor, aceasta trebuie însoţită de dovada sesizării instanţei competente cu privire la contestarea posesorului înscris în documentele tehnice ale cadastrului (copia acţiunii civile înregistrată la instanţă ori certificat de grefă).
(3) În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile vor fi de asemenea actualizate ori corectate. Rectificarea imobilelor afectate se va dispune prin procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare iniţiale.
Art. 327. - (1) Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor se realizează de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, numită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Comisia este sprijinită în activitate de către un reprezentant al executantului lucrărilor şi unul din partea primăriei.
(2) Atribuţiile comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:
a) acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;
b) înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor;
c) marcarea în documentele tehnice cadastrale a imobilelor contestate;
d) analiza documentelor depuse de contestatari;
e) verificarea în teren a imobilelor contestate dacă se consideră că este necesar;
f) întocmirea procesului verbal de soluţionare a cererilor de rectificare şi a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor.
Art. 328. - (1) Înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor se va face într-un registru întocmit în acest scop.
(2) Registrul de înregistrare a cererii de rectificare şi a contestaţiilor cu privire la calitatea de posesor, cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele şi prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii sau numele posesorului contestat, soluţia dată de către comisie în rezolvarea cererii, alte menţiuni.
Art. 329. - (1) Comisia soluţionează cererile de rectificare prin proces-verbal în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afişare.
(2) Procesul verbal face parte integrantă din încheierea de înscriere din oficiu în cartea funciară. Împotriva încheierii de carte funciară se poate formula plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.
(3) Mai multe cereri de rectificare având ca obiect acelaşi imobil pot fi soluţionate printr-un singur proces verbal.
(4) În situaţia în care o cerere de rectificare afectează şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se va dispune comunicarea soluţiei tuturor părţilor interesate.
6.5. Actualizarea documentelor tehnice
Art. 330. - (1) Actualizarea documentelor tehnice, a fişierelor .cgxml, .pdf, .jpg (dacă este cazul) se realizează de către executantul lucrărilor în baza proceselor-verbale de soluţionare a cererilor de rectificare şi a documentele aferente.
(2) În cazul fişierelor .pdf asociate imobilelor, actualizarea se realizează prin adăugarea la conţinutul iniţial a documentelor transmise de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare în urma soluţionării cererilor: procesul verbal de soluţionare a cererii de rectificare, cererea de rectificare ori contestaţia privind calitatea de posesor, documentele doveditoare. De asemenea, executantul integrează în documentele tehnice finale înregistrările efectuate în cărţile funciare în cadrul înregistrării sporadice, în perioada publicării şi în cea de soluţionare a cererilor de rectificare/contestaţiilor.
(3) Cererile de rectificare, contestaţiile şi procesele verbale de soluţionare a cererilor şi registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului.
6.6. Procedura înscrierii posesorului ca proprietar necontestat
Art. 331. - (1) Persoana care posedă un imobil ca proprietar necontestat se înscrie în cartea funciară pe baza procedurii certificării de fapte îndeplinite de notarul public, procedură prin care se constată că posesorul este considerat ca proprietar.
(2) Constatarea că posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineşte de către notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, în baza căruia se intabulează dreptul de proprietate.
Art. 332. - (1) Procedura certificării de fapte îndeplinite de notarul public, prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se aplică pentru:
- imobilele situate în intravilan, fie că acestea sunt împrejmuite sau neîmprejmuite, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar;
- imobilele împrejmuite situate în extravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar;
- imobilele neîmprejmuite situate în extravilan, cu excepţia celor care au făcut obiectul legilor fondului funciar.
(2) Dispoziţiile referitoare la eliberarea certificatului nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar, imobilelor aflate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, imobilelor scoase din circuitul juridic şi imobilelor care fac obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.
Art. 333. - Documentele care stau la baza eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară ca proprietar sunt cele prevăzute în art. 13 alin. (3) al Legii:
a) adeverinţă din care să rezulte că:
- s-a îndeplinit procedura de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului în care se înscriu informaţiile cu privire la imobile şi posesorii acestora, precum şi faptul că posesorii nu au fost contestaţi;
- nu s-au formulat contestaţii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
b) planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul, întocmit de către persoana autorizată să execute lucrările de cadastru, verificat şi avizat de către oficiul teritorial;
c) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:
- posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
d) declaraţia pe proprie răspundere a posesorului dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
- posedă imobilul sub nume de proprietar;
- este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
- nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
- imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
- imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii declară întinderea cotelor;
- înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, posesorul declară că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
f) copie de pe actele de identitate şi stare civilă.
Art. 334. - (1) Oficiul teritorial întocmeşte dosarele privind posesorii publicaţi şi necontestaţi, în vederea sesizării notarului public pentru eliberarea certificatelor de înscriere a posesorilor ca proprietari.
(2) Preşedintele comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare eliberează adeverinţa prevăzută la art. 13 alin. (3) litera a) din Lege.
(3) Registratorul verifică documentele fiecărui dosar, sesizează prin adresă notarul public competent şi transmite acestuia dosarele posesorilor.
Art. 335. - Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între ANCPI şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
6.7. Înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară
Art. 336. - (1) Înscrierea imobilelor în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral, soluţionarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor şi respectiv după închiderea procedurii de verificare şi emitere a procesului verbal de recepţie a documentelor finale ale cadastrului.
(2) Înscrierea se face în baza documentelor tehnice ale cadastrului, în baza certificatului emis de notarul public conform art. 13 alin. (3) din Lege sau a certificatului de moştenitor emis conform art. 12 alin. (4) din Lege, după caz.
(3) În situaţia în care nu a fost finalizată procedura de obţinere a certificatului privind înscrierea posesorului ca proprietar, în cărţile funciare nou deschise se va nota posesia faptică a posesorilor. Se procedează în mod similar în situaţia posesorilor ale căror cereri de rectificare, formulate în perioada de publicare a documentelor tehnice pentru dovedirea calităţii lor de posesori, au fost soluţionate de comisia de soluţionare a cererilor de rectificare prin procese verbale de admitere.
(4) Deschiderea din oficiu a noilor cărţi funciare se efectuează cu preluarea informaţiilor afişate şi necontestate.
Art. 337. - (1) Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic.
(2) În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, precum şi informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice.
Art. 338. - Cererea de înscriere în cartea funciară electronică se întocmeşte de oficiul teritorial. În Registrul General de Intrare (RGI), se atribuie câte un număr de înregistrare fiecărei cereri având ca obiect prima înregistrare a imobilului în cadastru şi în cartea funciară.
Art. 339. - Înscrierea în cartea funciară se dispune prin încheiere, în baza:
a) registrului cadastral al imobilelor;
b) planului cadastral recepţionat.
Art. 340. - (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt:
a) încheierea de carte funciară;
b) extrasul de carte funciară pentru informare;
c) extrasul de plan cadastral.
(2) Încheierea de carte funciară emisă în urma deschiderii cărţii funciare electronice, în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru, cuprinde:
a) instituţia emitentă;
b) înscrisul pe care se întemeiază cererea: registrul cadastral al imobilelor, procesul verbal de admitere/respingere a cererii de rectificare, în cazul imobilelor contestate şi care au fost afectate în procedura de contestare, respectiv certificatul pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, emis de notarul public ori încheierea de respingere a acestuia;
c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie sau notare;
d) determinarea exactă a dreptului sau faptului ce se înscrie;
e) modalităţile drepturilor înscrise;
f) cotele de proprietate, dacă este cazul;
g) unitatea administrativ-teritorială în care este situat imobilul;
h) numărul cadastral şi numărul cărţii funciare acordate imobilului;
i) persoanele în folosul cărora se efectuează înscrierea;
j) sarcinile imobilului, dacă este cazul;
k) temeiul juridic al înscrierii;
l) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;
m) calea de atac, termenul în care se poate exercita aceasta şi instituţia la care se depune;
n) semnătura registratorului.
Art. 341. - (1) Înscrierea în cartea funciară electronică cuprinde:
a) ziua, luna anul şi numărul de înregistrare sub care se face înscrierea;
b) registrul cadastral al imobilelor şi înscrisurile menţionate în acesta;
c) numărul certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar, emis de notarul public, ori numărul încheierii notariale de respingere a emiterii certificatului;
d) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;
e) titularul dreptului sau al faptului juridic înscris;
f) cota de proprietate;
g) preţul, în situaţia în care este menţionat în act.
(2) În cartea funciară se înscrie numai suprafaţa determinată prin măsurători.
Art. 342. - Imobilele ai căror proprietari nu au fost identificaţi se înscriu provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 343. - Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară comunică încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul din planul cadastral, persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară.
Art. 344. - Erorile materiale săvârşite în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se îndreaptă din oficiu de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
6.8. Închiderea vechilor evidenţe şi arhivarea documentelor
Art. 345. - (1) Potrivit Legii, de la data deschiderii cărţilor funciare electronice, registrele de transcripţiuni-inscripţiuni, vechile cărţi funciare, planurile şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale ce au făcut obiectul lucrărilor sistematice de cadastru, cu noile cărţi funciare şi cu noul plan cadastral. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva oficiului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.
(2) După deschiderea cărţilor funciare, oficiul teritorial va solicita Agenţiei Naţionale prin referat, închiderea evidenţelor vechi de cadastru şi carte funciară.
(3) Închiderea evidenţelor se realizează prin ordin al directorului general al ANCPI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Planul cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară.
(5) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legii fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare deschiderii noilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, îşi pierd valabilitatea.
(6) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.
Art. 346. - Oficiul teritorial transmite unităţii administrativ-teritoriale un exemplar al documentelor tehnice ale cadastrului.

   
TITLUL II

  Publicitatea imobiliară

   
CAPITOLUL I

  Evidenţa cadastral-juridică

   Art. 21. - (1) Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidenţă a cadastrului are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, după caz, al opozabilităţii faţă de terţi a acestor înscrieri.
   (2) Publicitatea imobiliară se efectuează de către birourile de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.
   (3) Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ţine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv.
   (4) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.
   Art. 22. - (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta. Asistenţii-registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori, eliberează extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin reglementări specifice.
   (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
   (3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator-şef, iar în cadrul birourilor teritoriale, în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs.
   (4) Poate fi numită registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:
   a) are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile;
   b) este licenţiat în drept;
   c) nu are antecedente penale;
   d) se bucură de o bună reputaţie;
   e) cunoaşte limba română;
   f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
   g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar public, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcţie de specialitate juridică.
   (5) Vechimea în funcţia de registrator de carte funciară, respectiv în funcţia de asistent-registrator principal constituie vechime în specialitate juridică, cu condiţia ca persoana în cauză să aibă studii superioare de specialitate juridică.
   (6) Până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care, deşi nu îndeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul publicităţii imobiliare.
   (7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa, în condiţiile legii.
   (8) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai unităţilor subordonate le este interzis să instrumenteze cauzele în care beneficiari sunt ei sau soţul/soţia, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari, asociaţi, directori sau administratori, precum şi cauzele care au ca obiect documentaţii întocmite de ei anterior dobândirii calităţii de salariat al instituţiei, de persoanele fizice autorizate care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu aceştia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari, asociaţi, directori sau administratori.
   (9) În cazul în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (8), angajatul este obligat să se abţină şi să înştiinţeze de îndată, în scris, conducerea instituţiei, pentru repartizarea lucrării unei alte persoane.
   (10) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai unităţilor subordonate le este interzis să execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experţi judiciari, lucrări de specialitate de natura celor prevăzute la art. 4 lit. a) şi b).
   (11) În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate imobiliară, care organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectării legilor şi reglementărilor în materie.
   Art. 23. - Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din 3 părţi:
   A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
   a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
   b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire. Conţinutul documentaţiilor de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
   c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
   B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, care cuprinde:
   a) numele proprietarului;
   b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
   c) strămutările proprietăţii;
   d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietăţii publice;
   e) servituţile constituite în folosul imobilului;
   f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate;
   g) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
   h) obligaţii de a nu face; interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;
   i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;
   j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute;
   C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini, care va cuprinde:
   a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;
   b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
   c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
   d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.
   
Punere în aplicare Art. 23. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
2.1. Cuprinsul cărţii funciare
Art. 7. - Cartea funciară este alcătuită din titlu şi 3 părţi: A, B, C.
Art. 8. - (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare, denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care este situat imobilul, precum şi alte menţiuni stabilite prin legi speciale.
(2) Documentaţiile cadastrale se recepţionează cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(3) Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială.
Art. 9. - Partea I a cărţii funciare, desemnată în conţinutul cărţii funciare şi prin litera "A", cuprinde descrierea imobilului, după cum urmează:
a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
b) adresa administrativă a imobilului;
c) suprafaţa imobilului rezultată din măsurători, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile;
d) extrasul de plan cadastral, care constituie anexă la partea I a cărţii funciare;
Art. 10. - (1) Partea a II-a a cărţii funciare, desemnată în conţinutul cărţii funciare şi prin litera "B" cuprinde:
a) numele/denumirea proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;
c) strămutările proprietăţii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietăţii publice;
e) servituţile constituite în folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate;
g) recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
h) obligaţii de a nu face, interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare;
i) clauza de inalienabilitate a imobilului şi clauza de insesizabilitate;
j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute.
(2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a a cărţii funciare, se vor indica:
a) numărul curent al operaţiunii înscrise;
b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;
c) indicarea tipului de înscriere;
d) observaţii, după caz.
(3) Ori de câte ori înscrierea efectuată în partea a II-a a cărţii funciare priveşte un drept, se va indica şi titularul dreptului, prin indicarea numelui complet al persoanei fizice sau a denumirii complete a persoanei juridice care are această calitate, precum şi a datelor de identificare ale acestora: codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz.
(4) Numărul curent al operaţiunii înscrise este numărul de ordine sub care s-a făcut înscrierea (de exemplu, "B.3") şi la care, dacă este cazul, se face trimitere în rubrica "observaţii" din celelalte părţi ale cărţii funciare sau de la alte înscrieri din partea a II-a ori, după caz, din alte cărţi funciare.
(5) Atunci când înscrierea priveşte dreptul de proprietate, în descrierea operaţiunii efectuate se vor indica dobândirea, modificarea sau stingerea dreptului ori a unei cote-părţi din acesta, cu indicarea actului sau a faptului juridic din care izvorăsc aceste efecte, precum şi cu menţiunea caracterului exclusiv al dreptului de proprietate sau, după caz, a modalităţii dreptului de proprietate sub forma proprietăţii comune pe cote-părţi ori a proprietăţii comune în devălmăşie.
(6) Atunci când înscrierea priveşte o servitute pentru care imobilul constituie fond dominant, în descrierea operaţiunii înscrise se va indica natura servituţii, prin arătarea obiectului acesteia.
(7) Atunci când înscrierea priveşte un drept personal, în descrierea operaţiunii se vor indica obiectul acestuia şi actul juridic sau faptul juridic ce constituie izvorul dreptului personal înscris.
(8) Atunci când înscrierea priveşte alte fapte sau raporturi juridice referitoare la proprietate, în descrierea operaţiunii se va indica faptul sau raportul juridic supus înscrierii, ca de exemplu, calitatea de bun comun sau destinaţia de locuinţă a familiei ori patrimoniu afectat exerciţiului unei profesii autorizate.
(9) Atunci când înscrierea în cartea funciară se referă la notarea unei acţiuni privitoare la proprietate, în descrierea operaţiunii se vor arăta obiectul acţiunii - ca de exemplu, acţiune în revendicare - părţile, numărul de dosar şi instanţa de judecată.
(10) Atunci când se efectuează modificări, îndreptări sau însemnări privitoare la cele arătate în titlul cărţii funciare ori la înscrierile efectuate în partea I sau în partea a II-a a cărţii funciare, în descrierea operaţiunii se va arăta în ce constă modificarea, îndreptarea sau însemnarea.
Art. 11. - (1) Partea a III-a a cărţii funciare desemnată în conţinutul cărţii funciare şi prin litera "C" cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, cât şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;
c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile efectuate în această parte.
(2) În partea a III-a a cărţii funciare se înscriu şi dezmembrămintele dreptului de proprietate privată constituite sau transmise în baza unor acte normative anterioare datei de 1 octombrie 2011, cum ar fi dreptul de concesiune constituit pe terenuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, dreptul de folosinţă asupra terenului dobândit în temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 24. - (1) Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea.
   (2) Cazurile, condiţiile şi regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege şi de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
   (3) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moştenitor, încheiate de un notar public în funcţie în România, a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau pe baza unui act emis de autorităţile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil.
   (4) Drepturile reale imobiliare şi promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu acesta, înscrise în baza unor acte juridice în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii, se radiază în baza unei:
   a) declaraţii în formă autentică a părţilor;
   b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părţii interesate;
   c) hotărâri judecătoreşti.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2011 începând cu 02.05.2013.

   (5) Abrogat prin alineatul din Lege nr. 221/2013 începând cu 20.07.2013.
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2011 începând cu 02.05.2013.

   
Punere în aplicare Art. 24. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
2.2. Tipurile de înscrieri în cartea funciară
2.2.1. Intabularea
Art. 12. - (1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.
(2) Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale de garanţie.
(3) Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată sunt: dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, abitaţia şi dreptul de servitute.
(4) Drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică sunt: dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit.
(5) Drepturile reale de garanţie sunt dreptul de ipotecă şi privilegiile imobiliare.
(6) Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară se numesc drepturi tabulare.
(7) După deschiderea cărţii funciare, obiectul intabulării îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte din acesta.
(8) Dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil sau pe cote-părţi, în cazul coproprietăţii. În această din urmă situaţie se vor menţiona toţi coproprietarii şi cota cuvenită acestora, atunci când este determinată.
Art. 13. - (1) Intabularea se efectuează numai în baza unui înscris autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, a unei hotărâri judecătoreşti definitive sau irevocabile după caz, a unui certificat de moştenitor sau a unui act administrativ care, în condiţiile prevăzute de lege, are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar supus înscrierii în cartea funciară.
(2) În cazul în care, consecutiv emiterii certificatului de moştenitor se încheie şi un act de partaj voluntar, înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, în baza documentaţiei cadastrale, cu excepţia cazului în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipeşte/dezlipesc.
(3) În cazul în care partajul voluntar se încheie în baza certificatului de sarcini, fără dezlipirea imobilului/imobilelor din masa partajabilă, prima înscriere în cartea funciară se efectuează în baza documentaţiei cadastrale, întocmită ulterior actului de partaj; în cazul în care imobilul/imobilele din masa partajabilă se dezlipeşte/dezlipesc, pentru acesta/acestea, actul de partaj se va putea încheia numai în baza extrasului de carte funciară pentru autentificare şi a documentaţiei cadastrale de dezlipire.
(4) În cazul în care unul din coproprietari declară că nu deţine originalul şi solicită eliberarea unei copii a titlului de proprietate pentru înscrierea în cartea funciară, oficiul teritorial va permite accesul notarului public în vederea legalizării copiei de pe cotorul titlului.
(5) Intabularea dreptului de proprietate se efectuează în baza ofertei de donaţie şi acceptarea acesteia încheiate, în toate cazurile, în formă autentică notarială de către un notar public în funcţie în România.
(6) Registratorul de carte funciară dispune intabularea prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.
2.2.2. Înscrierea provizorie
Art. 14. - Înscrierea provizorie este acel tip de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiţia şi în măsura justificării ei.
Art. 15. - Înscrierea provizorie se efectuează numai în cazurile expres prevăzute de lege.
Art. 16. - Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede expres altfel, ori dacă aceasta este condiţionată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situaţie în care justificarea acestei din urmă înscrieri va atrage justificarea din oficiu a celeilalte înscrieri.
2.2.3. Notarea
Art. 17. - (1) Notarea este înscrierea prin care actele, faptele juridice ori raporturile juridice privitoare la drepturile personale, la starea sau capacitatea persoanelor, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare.
(2) Notarea se realizează numai în cazurile prevăzute de Codul civil şi de alte legi, la cererea persoanelor interesate sau din oficiu.
(3) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a notării se vor respinge.
Art. 18. - (1) Sunt supuse notării următoarele drepturi, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară:
a) drepturile, faptele şi raporturile juridice prevăzute de art. 902 şi 903 din Codul civil;
b) contractul de administrare a coproprietăţii asupra unui alt drept real principal având ca obiect un bun imobil înscris în cartea funciară, precum şi declaraţiile de denunţare unilaterală a unor asemenea contracte, în condiţiile art. 644 alin. (3) din Codul civil;
c) obligaţiile care, potrivit actului de constituire a dreptului de servitute, incumbă proprietarului fondului aservit în scopul asigurării uzului şi utilităţii fondului dominant;
d) sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalităţii şi de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător;
e) calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil;
f) calitatea de arie naturală protejată ori de coridor ecologic;
g) existenţa contractelor de împrumut şi a convenţiilor de fidejusiune încheiate în scopul finanţării reabilitării termice a clădirilor de locuit, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, cu modificările şi completările ulterioare;
h) faptul că terenul agricol pe care se înfiinţează perdele forestiere de protecţie este supus procedurii de împădurire prevăzute de Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare;
i) excepţiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege să le opună cesionarului;
j) notificarea, de către consiliile judeţene sau de către Consiliul general al Municipiului Bucureşti, a obligaţiilor ce revin proprietarilor unor construcţii expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, asociaţiilor de proprietari ori altor persoane juridice care au în administrare asemenea construcţii, în scopul reducerii riscului seismic prezentat de aceste imobile, renotificarea acestor obligaţii de către primarii comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor sau de către Primarul general al Municipiului Bucureşti, precum şi dispoziţiile primarilor de aprobare a deciziilor de intervenţie prin expertizarea tehnică a construcţiilor sau prin proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la construcţiile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
k) creanţa fiscală a statului având ca obiect restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate, pe baza expertizei tehnice, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic, în sensul dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi interdicţia legală de înstrăinare a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, care fac parte din clădirile incluse în programele anuale de reducere a riscului seismic şi la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat, până la rambursarea integrală a sumelor provenite din finanţări de la bugetul de stat, dar nu mai mult de 25 de ani de la recepţia efectuată la terminarea lucrărilor de consolidare;
l) cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii de carte funciară;
m) hotărârea judecătorească prin care s-a constatat sau declarat nulitatea persoanei juridice;
n) hotărârea judecătorească pronunţată de instanţa de tutelă prin care se încuviinţează măsura exercitării dreptului de către unul dintre soţi de a dispune de anumite bunuri numai cu consimţământul expres al celuilalt soţ;
o) bogăţiile de orice natură ale solului şi subsolului, fructele neculese încă, plantaţiile şi construcţiile încorporate în sol care devin mobile prin anticipaţie, atunci când, prin voinţa părţilor, sunt privite în natura lor individuală în vederea detaşării lor;
p) existenţa, modificarea sau desfiinţarea temporară, prin acordul părţilor, a limitelor legale în interes privat în condiţiile art. 602 alin. 2 din Codul civil;
q) convenţiile privind suspendarea partajului imobilelor aflate în coproprietate;
r) notarea actelor încheiate de proprietar cu privire la veniturile neajunse la scadenţă sau urmărirea acestora de alţi creditori;
s) menţiunea de menţinere a ipotecii pentru garantarea noii creanţe;
t) clauza de inalienabilitate a imobilului şi clauza de insesizabilitate;
u) notarea strămutării dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea/novaţia;
v) recepţia propunerii de dezlipire ori de alipire şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
w) obligaţii de a nu face: interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare;
x) restricţiile aduse imobilului sau proprietarului potrivit convenţiilor şi tratatelor europene şi internaţionale la care România este parte;
y) împrejurarea că imobilul este afectat de lucrări sau investiţii subterane de interes local sau naţional;
z) împrejurarea că imobilul este afectat exercitării unei profesii autorizate;
aa) suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
bb) împrejurarea că imobilul aparţine patrimoniului naţional, european sau internaţional;
cc) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute;
dd) orice alte drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea prevede formalitatea notării.
Art. 19. - Notarea se face în baza înscrisului care constată dreptul, faptul sau raportul juridic supus notării, în forma cerută de lege pentru validitatea actului juridic, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, după caz, sau în temeiul actului normativ care constată sau atestă dreptul, faptul sau raportul supus notării.
2.2.4. Efectul înscrierii în cartea funciară
Art. 20. - (1) Până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, înscrierea în cartea funciară are efect de opozabilitate, cu excepţia notărilor prevăzute de art. 903 Cod civil care au efect de informare.
(2) Drepturile reale tabulare se sting sau se pierd prin înscrierea radierii acestora din cartea funciară.
(3) Efectul înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere în Registrul General de Intrare.
2.2.5. Rangul înscrierii
Art. 21. - (1) Rangul înscrierii este determinat de data, ora şi minutul înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unui drept de ipotecă sau privilegiu asupra aceluiaşi imobil au fost depuse deodată, acestea vor avea acelaşi rang.
(2) Când înscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiaşi imobil sunt cerute în acelaşi timp, drepturile intră în concurenţă şi primesc provizoriu rang egal, urmând că instanţa să hotărască, în raport cu data încheierii actelor, care drept va fi înscris mai întâi.
(3) În cazul situaţiilor prevăzute la alin. (2), la înregistrarea cererilor se va face menţiunea că acestea au provizoriu rang egal pe cererea de înscriere, precum şi la rubrica "observaţii" în cartea funciară.

   Art. 25. - Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii.
   (2) Actele de alipire şi dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică.
    ___________
    Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 4/2013 începând cu 01.07.2013.

   
Punere în aplicare Art. 25. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
4.3.1. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor
Art. 132. - (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a unui act încheiat în formă autentică notarială.
(2) Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi dacă sunt toate situate în intravilan sau toate în extravilan.
(3) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea alipirii în cartea funciară în baza actului de alipire, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma alipirii, încheiată în formă autentică şi a unei documentaţii cadastrale. Prin excepţie, în zona de extravilan, în scopul constituirii de exploataţii agricole, imobilele pot fi alipite fără a fi înscrise în prealabil în cartea funciară, dacă imobilul rezultat este delimitat în teren prin detalii fixe, stabile în timp. Documentaţia cadastrală se înregistrează pe flux întrerupt şi se întocmeşte în baza convenţiei în formă autentică a proprietarilor, pentru întreg imobilul rezultat din alipire. În actul autentic de alipire imobilele se identifică după nr. topografic sau după identificatorii din titlurile de proprietate.
Art. 133. - (1) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, la întocmirea documentaţiilor cadastrale de alipire/dezlipire se utilizează suprafeţele imobilelor implicate în aceste operaţiuni, rezultate din măsurători, pentru care au fost atribuite numere cadastrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data atribuirii numărului cadastral, indiferent dacă aceste suprafeţe au fost sau nu înscrise la acea dată în cartea funciară. Dacă se impune conversia cărţii funciare, atunci suprafaţa din măsurători, pentru care a fost atribuit numărul cadastral, se preia din planul de amplasament şi delimitare.
(2) În situaţia în care la măsurătorile efectuate la teren se constată că suprafaţa măsurată a imobilului/imobilelor supuse operaţiunilor de dezlipire/alipire este diferită de suprafaţa măsurată anterior şi evidenţiată în documentaţia cadastrală iniţială recepţionată, se realizează în prealabil o documentaţie de modificare a suprafeţei, verificându-se dacă anterior a mai fost realizată o modificare în plus a suprafeţei.
(3) Verificarea existenţei unei alte modificări de suprafaţă revine obligatoriu inspectorului căruia i-a fost alocată lucrarea.
Art. 134. - (1) În caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi şi se transcriu în cărţi funciare noi.
(2) Cărţile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se închid, neputând fi redeschise pentru noi înscrieri.
(3) Modificările intervenite prin alipire/dezlipire se arată atât în partea A, cât şi în partea B a cărţii funciare.
Art. 135. - (1) Din punct de vedere tehnic:
a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte;
b) alipirea este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară.
(2) Documentaţia cadastrală de dezlipire/alipire conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie;
e) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
f) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
g) copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare;
h) certificatul de urbanism, dacă este cazul;
i) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
j) calculul analitic al suprafeţelor;
k) memoriul tehnic;
l) planul de amplasament şi delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii (PAD vechi);
m) planul de amplasament şi delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
n) planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament şi delimitare a imobilului rezultat din alipire;
o) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
p) fişierul .cpxml.
(3) Operaţiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului autentic de dezlipire/alipire în cartea funciară.
(4) Referatul de admitere/respingere rezultat din aplicaţia informatică, emis de inspector, în 3 exemplare, se comunică la registratură, în vederea transmiterii către:
a) biroul de carte funciară, în vederea notării în cartea funciară a propunerii de admitere/respingere;
b) arhivă, împreună cu dosarul unic;
c) beneficiar/autorizat.
(5) Dacă imobilul supus dezlipirii/alipirii implică operaţiuni de repoziţionare, prin cererea de dezlipire/alipire se soluţionează şi aceste operaţiuni de repoziţionare, fără modificarea suprafeţei.
(6) Toate imobilele rezultate în urma dezlipirii trebuie să aibă acces la un drum sau să aibă îndeplinită condiţia de servitute, dacă este cazul.
Art. 136. - Nu poate fi dezlipită o parte din terenul pe care se află un condominiu dacă prin această operaţiune sunt afectate căile de acces către condominiu sau pe terenul ce urmează să se dezlipească există reţele edilitare care deservesc condominiul.
Art. 137. - (1) Dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparţinând unor terţi, operaţiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decât cu acordul acestor terţi, dat în formă autentică.
(2) În lipsa unei convenţii contrare, înscrierile privind drepturile reale, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează imobilul, se menţin neschimbate în cărţile funciare ale tuturor imobilelor rezultate.
(3) Dacă asupra imobilului supus modificării erau intabulate drepturi reale ale unor terţi, în caz de alipire/dezlipire a imobilului, urmată de transcrierea imobilelor rezultate în noi cărţi funciare, acestea se vor menţine ca atare.
(4) Ipotecile ce grevează imobilele ce se alipesc, se înscriu în cartea funciară a imobilului rezultat din alipire în ordinea rangurilor iniţiale.
(5) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară şi a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară nu constituie piedică la alipirea sau dezlipirea imobilului. În situaţia în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu, imobilul se poate dezlipi la cererea proprietarului, cu consimţământul părţilor în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunţate de instanţa de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu şi unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.

   Art. 26. - (1) Dacă un imobil cu construcţie - condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
4.2.4. Condominiu
Art. 122. - Constituie condominiu:
a) un corp de clădire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia, dacă se poate delimita proprietatea comună;
b) un ansamblu format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.
Art. 123. - (1) În vederea înscrierii condominiului se deschide o carte funciară a terenului, o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate reprezenta apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
(2) Cartea funciară colectivă se înfiinţează concomitent cu deschiderea primei cărţi funciare aferente unei unităţi individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia.
(3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o fişă colectivă care conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului.
(4) Dacă se solicită înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, la documentaţie se va ataşa releveul etajului/apartamentului.
Art. 124. - (1) Alipirea unităţilor individuale se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) unităţile individuale alăturate, situate în acelaşi condominiu, au cel puţin un perete comun, o terasă sau un hol, altele decât cele de folosinţă comună generală;
b) unităţile individuale situate la etaje diferite, cu condiţia să aibă planşeu comun şi să existe scară de acces, alta decât scara din părţile de folosinţă comună generală;
(2) Transformările necesare alipirii se vor efectua conform legislaţiei în vigoare privitoare la construcţii.
Art. 125. - (1) Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
g) memoriul tehnic;
h) copia cărţii funciare colective a condominiului;
i) releveul unităţii individuale;
j) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
k) fişierul .cpxml.
(2) Pentru prima înscriere UI, formată din apartament şi dependinţe distincte (boxă, pivniţă, garaj sau alte anexe) aparţinând aceluiaşi condominiu, se va întocmi o singură documentaţie cadastrală, respectiv un singur fişier .cpxml, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează şi dependinţa aferentă.
(3) La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziţie sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentaţii cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependinţe, cu fişierele .cpxml aferente.
(4) La executarea documentaţiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligaţia să informeze beneficiarul despre consecinţele ce decurg din înscrierea dependinţelor în cartea funciară, separat de cea a apartamentului. Documentaţia va fi completată cu acordul proprietarului, întocmit într-un număr de exemplare egal cu cel al documentaţiilor cadastrale.
(5) Anterior înregistrarii unei unităţi individuale sau actualizării informaţiilor tehnice cu privire la o unitate individuală, persoana autorizată analizează situaţia juridică a terenului şi a construcţiei condominiu şi întocmeşte documentaţia cadastrală de prima înscriere sau de actualizare a informaţiilor tehnice cu privire la imobil, dacă se impune.

   (2) Dreptul de proprietate comună forţată şi perpetuă pe părţile comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta.
   (3) *) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.
   4) *) În cazul prevăzut la alin. (3), devin aplicabile dispoziţiile privitoare la coproprietatea obişnuită şi temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.
   (5) *) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4), coproprietarii care nu au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă, stabilită pe cale convenţională ori, în caz de neînţelegere, pe cale judecătorească.
   (6) *) Constatarea încetării destinaţiei de folosinţă comună pentru aceste părţi se face prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
4.3.3. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
4.3.3.1. Dispoziţii generale
Art. 152. - (1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor şi presupune parcurgerea următoarelor etape:
- recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari;
- încheierea actului autentic prin care toţi coproprietarii îşi exprimă acordul pentru încetarea destinaţiei de folosinţă comună şi pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi indivize din condominiu;
- înscrierea în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a înscrisului autentic menţionat mai sus, a operaţiunii de reapartamentare.
(2) În vederea individualizării părţii de uz comun ca unitate locativă nou creată, cartea funciară colectivă trebuie să cuprindă obligatoriu fişa colectivă întocmită pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, după caz, cu indicarea dreptului de proprietate exclusivă şi în care să fie evidenţiate cotele de teren şi cotele din părţile comune indivize recalculate, aferente unităţilor individuale.
4.3.3.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare
Art. 153. - În sensul prezentei proceduri, mansardarea reprezintă crearea şi înscrierea unor noi unităţi individuale, prin extinderea condominiului pe verticală, cu recalcularea cotelor din părţile comune.
Art. 154. - Etapele privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare sunt:
1. reapartamentarea:
a) recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun a terasei, prin care se formează o nouă unitate individuală şi se recalculează cotele din părţile comune, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari în condiţiile art. 658 alin. (1) Codul civil;
b) încheierea actului autentic prin care coproprietarii îşi exprimă acordul pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi indivize din condominiu;
c) înscrierea în cartea funciară a operaţiunii de reapartamentare, în baza documentaţiei cadastrale şi a înscrisului autentic de la lit. b), înscrierea mansardei în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
2. subapartamentarea mansardei:
a) recepţia documentaţiei de subapartamentare a mansardei;
b) încheierea actului autentic de subapartamentare mansardă;
c) înscrierea actului de subapartamentare.

    ___________
   *) Alineatele (3) - (6) ale articolului 45 (devenit prin renumerotare art. 26) au fost declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) - (6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012.

   (7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/ă din înstrăinare se va înscrie în cartea funciară urmând procedura cadastral-juridică reglementată la alin. (1).
   (8) Operaţiunea de împărţire a unei construcţii - condominiu în mai multe unităţi individuale se numeşte apartamentare. Operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi se numeşte subapartamentare. Aceste operaţiuni se fac în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
4.3.2. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea
4.3.2.1. Documentaţia de apartamentare a unei construcţii - condominiu pentru înfiinţarea unor unităţi individuale
Art. 138. - (1) Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii - condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei UI.
(2) În lipsa unei stipulaţii contrare existente în titlurile de proprietate, cotele-părţi se stabilesc prin raportarea suprafeţei utile a fiecărui spaţiu locativ la totalul suprafeţei utile a spaţiilor locative din clădire.
Art. 139. - Construcţiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.
Art. 140. - Apartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a) recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;
b) întocmirea actului de apartamentare în formă autentică, ori emiterea hotărârii judecătoreşti;
c) înscrierea actului de apartamentare.
Art. 141. - Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie;
g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
k) releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;
l) planul de amplasament şi delimitare;
m) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) fişierul .cpxml.
4.3.2.2. Documentaţia de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală
Art. 142. - (1) Subapartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi.
(2) Alipirea UI este operaţiunea de formare a unei unităţi individuale prin alipirea a două sau mai multe unităţi individuale. Operaţiunea de alipire a tuturor unităţilor individuale dintr-un condominiu conduce la sistarea apartamentării, operaţiune prin care construcţia condominiu revine la situaţia iniţială, dinainte de apartamentare.
Art. 143. - Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a) recepţie documentaţie cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI;
b) întocmire act de subapartamentare UI/alipire UI în formă autentică ori emitere hotărâre judecătorească;
c) înscriere act de subapartamentare UI/alipire UI.
Art. 144. - Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale ui;
g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor iniţiale;
k) planul de amplasament şi delimitare;
l) releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;
m) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) fişierul .cpxml.
4.3.2.3. Documentaţia de reapartamentare
Art. 145. - Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale.
Art. 146. - Încetarea destinaţiei de folosinţă comună se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor.
Art. 147. - Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune, se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.
Art. 148. - Cota din părţile comune aferente unei unităţi individuale nu poate fi egală cu zero.
Art. 149. - Reapartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a) recepţie documentaţie cadastrală de reapartamentare;
b) întocmire act de reapartamentare în formă autentică, ori emitere hotărâre judecătorească;
c) înscriere act de reapartamentare.
Art. 150. - Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI conţine:
a) Borderoul;
b) Dovada achitării tarifului;
c) Cererea de receptie;
d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare al condominiului;
g) Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
h) Memoriul tehnic;
i) Fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
k) Planul de amplasament şi delimitare;
l) Planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
m) Fişierul .cpxml.
4.3.2.4. Operaţiunea de sistare a apartamentării/condominiului
Art. 151. - (1) Operaţiunea de sistare a apartamentării unei construcţii tip condominiu se poate realiza dacă proprietarul deţine toate unităţile individuale componente al condominiului.
(2) Operaţiunea de sistare a apartamentării se efectuează la cererea proprietarului tuturor unităţilor individuale din condominiu, în baza acordului autentic de voinţă, astfel:
a) dacă proprietarul construcţiei este şi proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se efectuează următoarele operaţiuni:
- se sistează cărţile individuale aferente UI- urilor;
- se sistează cartea funciară a construcţiei;
- construcţia se transcrie în cartea funciară a terenului.
b) dacă proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se sistează cărţile individuale aferente UI- urilor, iar pentru înscrierea construcţiei se aplică dispoziţiile referitoare la dreptul de superficie.

   Art. 27. - (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege.
   (2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului teritorial.

   
Punere în aplicare Art. 27. - prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
4.3.4. Intabularea dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare acestuia
Art. 155. - (1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului se face la cererea conducătorului instituţiei publice centrale, care deţine aceste bunuri, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate, însoţite de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventar.
(2) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se face la cererea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean, în baza actelor de proprietate iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul bunurilor respective atestat prin hotărâre de guvern, certificate pentru conformitate, însoţite de un înscris care confirmă identitatea dintre imobil şi poziţia din inventar.
(3) În lipsa actelor de proprietate sau a hotărârii de guvern de atestare a inventarului imobilelor proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale ce fac obiectul înscrierii, se va dispune înscrierea provizorie în baza hotărârii emisă în condiţiile legii de către consiliul judeţean, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consilul local.
Art. 156. - (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită se intabulează în partea a II-a a cărţii funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului. Dacă este cazul, în rubrica de observaţii se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcţiei edificate pe teren.
(2) În cazul în care dreptul real corespunzător proprietăţii publice priveşte o parte dintr-un imobil, se întocmeşte documentaţia cadastrală care va conţine piesele prevăzute la art. 89 din prezentul regulament.
(3) În cartea funciară a construcţiei asupra căreia s-a constituit dreptul de concesiune, de administrare sau de folosinţă se descrie construcţia în partea I, iar în partea a II-a se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective.
(4) În cărţile funciare în care sunt înscrise drepturile statului şi ale unităţilor administrativ- teritoriale asupra bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenenţa bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 157. - La înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în interiorul unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice, se va proceda astfel:
a) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice sunt înscrise în cartea funciară, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentaţiei cadastrale de dezlipire care nu conţine actul autentic de dezlipire şi certificatul fiscal;
b) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice nu sunt înscrise în cartea funciară, dar au atribuite numere cadastrale, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentaţiei cadastrale de primă înregistrare, iar recepţia se realizează cu suprapunere. În cazul în care se solicită ulterior înscrierea în cartea funciară a imobilului proprietatea persoanelor fizice/juridice, se va proceda conform art. 74 din regulament, cu diminuarea suprafeţei acestui imobil cu suprafaţa terenului aflat în domeniul public al statului, fără a se solicita acordul proprietarului persoană fizică/juridică.

   
CAPITOLUL II

  Procedura de înscriere în cartea funciară

   Art. 28. - (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.21 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
CENTRALIZATOR
DATA: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Nr. curent Dosar/Cerere nr. Semnătură primire
ANEXA Nr. 1.22
la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
CERERE DE ÎNSCRIERE
Domnule/Doamnă registrator,
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . prin mandatarul . . . . . . . . . ., CNP/CUI . . . . . . . . . ., vă rog să dispuneţi:
OBIECTUL ÎNSCRIERII:
- intabularea*) . . . . . . . . . .
- înscrierea provizorie**) . . . . . . . . . .
- notarea***) . . . . . . . . . .
- radierea****) . . . . . . . . . .
IMOBILUL:
este identificat prin cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a comunei/oraşului/municipiului . . . . . . . . . . şi numărul cadastral al imobilului . . . . . . . . . ., situat în str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., comună/oraş/municipiu . . . . . . . . . .
ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: . . . . . . . . . .
Solicit comunicarea încheierii şi/sau a extrasului de carte funciară pentru informare: *****)
prin poştă [ ] la sediul BCPI [ ] fax [ ] e-mail [ ]
S-a achitat tariful în sumă de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .,cu codul . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
Semnătura
*) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.
**) Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească nedefinitivă.
***) Incapacitate, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale, etc.
****) Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.
*****) Se va completa una din variantele de comunicare

   (2) În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.
   (3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor.
   (4) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul.
   (5) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.
   (6) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerută:
   a) de mandatarul general al celui îndrituit;
   b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
   (7) Creditorul a cărui creanţă certă şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
   (8) Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii.
   Art. 29. - (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii limitative:
   a) este încheiat cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de lege;
   b) identifică corect numele sau denumirea părţilor şi menţionează codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 68/2014 începând cu 16.05.2014.

   c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară şi un număr cadastral sau topografic, după caz;
   d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română. În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcţie în România;
   e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu excepţia cazului în care se face menţiune despre acestea în cuprinsul actului;
   f) este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor stabilite prin lege sau a situaţiei în care dovada încasării tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit art. 9 alin. (4) şi (5);
   g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror verificare se află în competenţa registratorului.
   (2) Directorul general al Agenţiei Naţionale poate delega, prin ordin, asistenţilor-registratori principali atribuţiile registratorilor.
   (3) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.
   (4) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi.
   (5) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ce poartă menţiunea "conform cu originalul" se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului, în vederea efectuării înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele şi faptele juridice, precum şi la oricare raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobilele înscrise în cartea funciară.
   Art. 30. - (1) Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.
   (2) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.
   (3) Despre respingerea cererii se face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară.
   Art. 31. - (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.12 la regulament
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
COMUNICAREA ÎNCHEIERII
Nr . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
Către,
Numele şi prenumele . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., vă comunicăm, alăturat, încheierea nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20. ., de către B.C.P.I . . . . . . . . . .
REFERENT, . . . . . . . . . .
sigla ANCPI
DOSAR nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
DOVADA DE PRIMIRE ŞI PROCES VERBAL DE PREDARE
Astăzi . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul 20 . . . . . . . . . .
Subsemnatul, agent . . . . . . . . . . având de înmânat încheierea nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . dată de B.C.P.I . . . . . . . . . . m-am deplasat în comuna/satul/oraşul/municipiul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . . scara . . . . . . . . . . etaj . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . ., sector/judeţ . . . . . . . . . . la adresa numită . . . . . . . . . ., unde:
1. Găsind pe . . . . . . . . . ., destinatar, soţ, rudă cu destinatarul, persoana care locuieşte cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratură, sau funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei, serviciul resurse umane, administraţia spitalului, comandamentul unităţii militare, administraţia locului de detenţie*).
a) aceasta a primit, semnând în faţa noastră;
b) refuzând primirea, am afişat actul;
c) primind actul a refuzat să semneze de primire;
d) primind actul, nu a putut să semneze de primire deoarece: . . . . . . . . . .
2. Am afişat actul: pe uşa principală a locuinţei destinatarului, pe uşa principală a clădirii, hotelului*);
a) persoana prevăzută la pct. 1 a refuzat primirea;
b) nici o persoană de la pct. 1 nu a fost găsită;
c) în lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data când cel citat poate fi găsit;
d) persoana citată schimbându-şi adresa, nu s-a putut afla noua adresă (noua adresă este . . . . . . . . . .);
e) persoana citată fiind persoană juridică s-a refuzat primirea.
3. Motivul înapoierii:
a) destinatar decedat;
b) casa demolată;
c) teren viran;
d) calamităţi;
e) persoana citată refuză primirea actelor de procedură şi nu sunt posibilităţi de afişare;
f) destinatar mutat de la adresă şi noul locatar nu permite afişarea;
g) destinatar necunoscut;
h) adresa incorectă;
i) lipsă număr de casă indicat;
j) bloc cu mai multe intrări fără indicarea scării.
Semnătura agentului Semnătura primitorului actului
L.S. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . Calitatea în care a primit actul
. . . . . . . . . .
Actul de identitate al primitorului
. . . . . . . . . .
*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinirea procedurii.
ANEXA Nr. 1.13 la regulament
COMUNICAREA ÎNCHEIERII/DOVADA

   (2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluţionează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.18 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
DOSARUL Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
ÎNCHEIERE DE REEXAMINARE
Nr . . . . . . . . . .
Registrator Şef . . . . . . . . . .
Asupra cererii introduse de . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . având ca obiect reexaminarea încheierii nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . . în cartea funciară, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art . . . . . . . . . ., se constată următoarele: . . . . . . . . . . *
* Se precizează, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligaţiei de plată a impozitului prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal.
DISPUNE:
Admiterea/respingerea cererii de reexaminare cu privire la:
- imobilul . . . . . . . . . . înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. . . . . . . . . . .) a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . cu nr. cadastral . . . . . . . . . ., proprietatea lui . . . . . . . . . . de sub B . . . . . . . . . .;
- se înscrie/intabulează/notează . . . . . . . . . . cu titlu de . . . . . . . . . ., în cota de . . . . . . . . . . de sub B . . . . . . . . . ., în favoarea . . . . . . . . . .
Prezenta se va comunica . . . . . . . . . .
Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară/judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de instanţa judecătorească competentă.
Data soluţionării
. . . . . . . . . .
Registrator şef,
. . . . . . . . . .
(parafa şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1.19 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
DOSARUL Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
ÎNCHEIERE Nr . . . . . . . . . .
Registrator . . . . . . . . . .
Asupra cererii introduse de . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . . în cartea funciară, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute la art . . . . . . . . . ., tariful achitat în sumă de . . . . . . . . . . lei, cu chitanţa nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., pentru serviciul . . . . . . . . . ., având codul nr. . . . . . . . . . . *.
* Se precizează, atunci când este cazul, verificarea îndeplinirii obligaţiei de plată a impozitului prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal.
DISPUNE:
Admiterea cererii cu privire la:
- imobilul . . . . . . . . . . înscris în cartea funciară nr. . . . . . . . . . . (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr. . . . . . . . . . .) a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . cu nr. cadastral . . . . . . . . . ., proprietatea lui . . . . . . . . . . de sub B . . . . . . . . . .;
- se înscrie/intabulează/notează . . . . . . . . . . cu titlu de . . . . . . . . . ., în cota de . . . . . . . . . . de sub B . . . . . . . . . ., în favoarea . . . . . . . . . .
Prezenta se va comunica . . . . . . . . . .
Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de către registratorul şef.
Data soluţionării
. . . . . . . . . .
Registrator,
. . . . . . . . . .
(parafa şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001
ANEXA Nr. 1.20 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
DOSARUL Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr . . . . . . . . . .
Registrator . . . . . . . . . .
Asupra cererii introduse de . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . . în cartea funciară nr. . . . . . . . . . ., a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . ., pentru care s-a achitat tariful în sumă de . . . . . . . . . . lei, cu chitanţa nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., aferent serviciului . . . . . . . . . ., având codul nr. . . . . . . . . . ., se constată următoarele: . . . . . . . . . . *
* Se va preciza, atunci când este cazul, lipsa dovezii plăţii impozitului prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal.
Având în vedere nota de respingere a inspectorului de cadastru cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . anexată prezentei încheieri, în baza art . . . . . . . . . ., pentru motivele de mai sus,
DISPUNE:
Respingerea cererii înaintate de . . . . . . . . . . pentru . . . . . . . . . ., cu notarea respingerii în cartea funciară/registrul general de intrare.
Prezenta se va comunica . . . . . . . . . .
Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în circumscripţia căreia se află imobilul, se înscrie în cartea funciară şi se soluţionează de către registratorul şef.
Data soluţionării
. . . . . . . . . .
Registrator,
. . . . . . . . . .
(parafa şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001

   (3) Împotriva încheierii registratorului-şef emise potrivit alin. (2) cei interesaţi sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.
   (4) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesaţi sau notarul public şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.
   (5) *) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel.
   (6) *) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.
   (7) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.
   (8) *) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se radiază din oficiu.
    ___________
   *) Intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, potrivit art. I pct. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013.

   Art. 32. - Soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial.
   Art. 33. - (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale.
   (2) Prevederile art. 31 se vor aplica în mod corespunzător.
   Art. 34. - (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nicio altă carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se fac de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum şi situaţia dreptului de proprietate.
   (2) Încheierea poate fi atacată, după caz, în condiţiile art. 31 alin. (2).
   Art. 35. - (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentaţie cadastrală. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum şi în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară pentru informare.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
4.3.12. Procedura eliberării extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini
Art. 212. - (1) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţi funciare electronice vor fi emise şi eliberate de către referentul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de registratură şi relaţii cu publicul.
(2) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţile funciare în format pe hârtie vor fi emise numai după efectuarea conversiei acestor cărţi în format digital de către asistentul registrator.
Art. 213. - (1) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificare, numărul cadastral la care se referă extrasul se indisponibilizează pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, începând cu data, ora şi minutul depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi lucrătoare.
(2) Înăuntrul acestei perioade, nu se vor face înscrieri în cartea funciară cu excepţia înscrierii întemeiată pe actul juridic pentru a cărui încheiere a fost solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare.
(3) În această perioadă se pot elibera extrase certificate pentru informare, copii certificate ale cărţii funciare ori copii certificate ale înscrisurilor cu care se întregeşte cartea funciară.
(4) În extrasele de carte funciară pentru informare eliberate în situaţia prevăzută de prezentul articol se face menţiune despre existenţa cererii de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, cu arătarea numărului şi a datei de înregistrare a cererii privind extrasul pentru autentificare, precum şi a numelui notarului public care a solicitat eliberarea extrasului.
(5) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă-parte din dreptul real, se indisponibilizează numai cota pentru care s-a solicitat extrasul.
(6) În perioada de indisponibilizare nu se poate elibera un alt extras de carte funciară pentru autentificare care are ca obiect acelaşi imobil sau aceeaşi cotă parte.
(7) Valabilitatea extrasului de carte funciară pentru autentificare încetează:
a) prin împlinirea termenului de valabilitate;
b) la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial încheiat de un notar public în funcţie în România pentru care a fost eliberat;
c) la cererea notarului public care a solicitat extrasul.
(8) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat, se soluţionează în condiţiile alin. (2), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevăzută de lege.
(9) În baza extrasului de autentificare valabil, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat.
(10) În situaţia în care termenul de blocare expiră şi actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la acelaşi număr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numărul cadastral a fost blocat, se vor soluţiona.
Art. 214. - Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale, în cazul în care imobilele care fac parte din masa succesorală sunt înscrise în cartea funciară, precum şi pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public solicita extras de carte funciară pentru informare.
Art. 215. - (1) Pentru eliberarea certificatului de sarcini, în situaţia unor transferuri succesive ale dreptului de proprietate, este necesară menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii proprietarilor anteriori, precum şi perioada în care a fost deţinut de aceştia.
(2) Certificatul de sarcini se emite de către asistentul registrator.
Art. 216. - Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului va fi întocmit de către asistenţii registratori.

   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.23 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
CERERE
pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare
Domnule/Doamnă referent,
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu CI/BI . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., tel/fax . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., vă rog să-mi eliberaţi un extras de carte funciară pentru informare, privind imobilul situat în comuna/oraşul/municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . ., scara . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., având cartea funciară nr. . . . . . . . . . . a localităţii . . . . . . . . . ., cu nr. cadastral . . . . . . . . . ., necesar la . . . . . . . . . .
Solicit comunicarea încheierii oi/sau a extrasului de carte funciara pentru informare: *****)
prin poota [ ] la sediul BCPI [ ] fax [ ] e-mail [ ]
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./. . /. . 20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
Semnătura
ANEXA Nr. 1.24 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
CERERE
pentru eliberarea unui certificat de sarcini
Domnule/Doamnă asistent-registrator,
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . ., tel/fax . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . .,identificat cu B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . .
Vă rog să-mi eliberaţi un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea domnului/doamnei . . . . . . . . . ., compus din . . . . . . . . . . mp, teren cu următoarele vecinătăţi: . . . . . . . . . . împreună cu construcţia, imobilul situat în str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sector/judeţ . . . . . . . . . . pentru intervalul de la data de . . . . . . . . . . până în prezent, proprietarul anterior fiind . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . .
Solicit comunicarea încheierii şi/sau a extrasului de carte funciară pentru informare: *****)
prin poştă [ ] la sediul BCPI [ ] fax [ ] e-mail [ ]
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
Semnătura
ANEXA Nr. 1.25 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
CERERE
privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului
Subsemnatul/(a)/Subscrisa . . . . . . . . . ., CNP/CUI . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat/(ă) cu BI/CI/Paşaport seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . *), vă rog să-mi eliberaţi un certificat privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului . . . . . . . . . .
*) persoană abilitată prin legi speciale
Solicit comunicarea certificatului:
prin poştă [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ] prin e-mail [ ]
S-a achitat tariful în sumă de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., cu codul 2.7.6.
Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
Semnătura
ANEXA Nr. 1.26 la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 201. . (data: ZZ/LL/AA)
CERTIFICAT
privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului
Subsemnatul (a) . . . . . . . . . ., asistent registrator/referent, având în vedere informaţiile puse la dispoziţie de . . . . . . . . . . cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . ., conform cererii şi a actelor anexate acesteia, verificând evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . ., după numele, prenumele/denumirea . . . . . . . . . ., nu am identificat înregistrări referitoare la bunuri imobile/am identificat următoarele:
Nr. crt. Adresa/nr. tarla/parcelă Nr. carte funciară Nr. cadastral/ topografic
1.
2.
3.
4.
5.
Notă:
spaţiile libere se vor bara
Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului nu ţine loc de extras de carte funciară pentru informare sau certificat de sarcini.
Prezentul certificat nu constituie o dovadă a dreptului de proprietate şi cuprinde înregistrările active existente în evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . ., la data întocmirii acestuia.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin documentul de plată nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./201. ., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. . . . . . . . . . .
Data întocmirii
Asistent registrator
(parafa şi semnătura)
ANEXA Nr. 1.27
la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
CERERE
privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia
Subsemnatul/(a)/Subscrisa . . . . . . . . . ., CNP/CUI . . . . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat/(ă) cu BI/CI/Paşaport seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., cu privire la imobilul situat în . . . . . . . . . . *) vă rog să-mi eliberaţi un extras de carte funciară pentru informare sau un certificat care atestă că imobilul nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
*) se va completa, după caz, localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul
Solicit comunicarea certificatului:
prin poştă [ ] la sediul BCPI [ ] prin fax [ ] prin e-mail [ ]
S-a achitat tariful în sumă de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., cu codul . . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .
Semnătura
ANEXA Nr. 1.14 la regulament
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
sigla ANCPI
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Anexa la actul autentic nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . Nr. cerere . . . . . . . . . . Ziua . . . . . . . . . . Luna . . . . . . . . . . Anul . . . . . . . . . .
Notar Public
A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI
Nr. CF vechi: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .
Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii/Referinţe
CONSTRUCŢII
Nr. crt. Nr. cadastral / Nr. topografic Adresa Observaţii/Referinţe
B. Partea II. PROPRIETAR şi ACTE
Nr. crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Observaţii/Referinţe
C. Partea III. SARCINI
Nr. crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini Observaţii/Referinţe
Certific că prezentul extras corespunde întrutotul cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public . . . . . . . . . .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.3.
Data soluţionării, Referent/Asistent registrator
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data eliberării . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (parafa şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1 la Partea I
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafaţa*) (mp) Observaţii/Referinţe
* Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL
Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente
Nr. crt Categoria de folosinţă Intravilan Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Nr. tarla Nr. parcelă Nr. topografic Observaţii/ Referinţe
Date referitoare la construcţii
Nr. crt Număr Destinaţia construcţiei Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Situaţie juridică Observaţii/ Referinţe
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
Coordonate Stereo '70**)
Nr. punct X (m) Y (m)
Lungime Segmente***)
Punct început Punct sfârşit Lungime segment (m)
**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru
***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1.15 la regulament
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
sigla ANCPI
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
A. Partea I.
Nr. CF vechi: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Unitate individuală
Adresa: . . . . . . . . . .
Părţi comune: . . . . . . . . . .
Nr. crt. Nr. cadastral / Nr. topografic Suprafaţa construita (mp) Suprafaţa utila (mp) Cote părţi comune Cote teren Observaţii / Referinţe
B. Partea II.
Nr. crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Observaţii / Referinţe
C. Partea III.
Nr. crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini Observaţii / Referinţe
Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condiţiile legii.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.
Data soluţionării, Referent/Asistent registrator
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data eliberării . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (parafa şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1 la Partea I
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
Unitate individuală
Adresa: . . . . . . . . . .
Părţi comune: . . . . . . . . . .
Nr. crt. Nr. cadastral / Nr. topografic Suprafaţa construită (mp) Suprafaţa utilă (mp) Cote părţi comune Cote teren Observaţii/Referinţe
RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ
(se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1.16 la regulament
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
sigla ANCPI
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru AUTENTIFICARE
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Anexa la actul
autentic
nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . . Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
Notar Public,
A. Partea I.
Nr. CF vechi: . . . . . . . . . .
Unitate individuală
Adresa: . . . . . . . . . .
Părţi comune: . . . . . . . . . .
Nr. crt. Nr. cadastral / Nr. topografic Suprafaţa construita (mp) Suprafaţa utila (mp) Cote părţi comune Cote teren Observaţii/Referinţe
B. Partea II.
Nr. crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Observaţii / Referinţe
C. Partea III.
Nr. crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini Observaţii / Referinţe
Certific că prezentul extras corespunde întrutotul cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art. 35 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la notarul public . . . . . . . . . .
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat în scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.3.
Data soluţionării, Referent/Asistent registrator
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data eliberării . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (parafa şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1 la Partea I
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
Unitate individuală
Adresa: . . . . . . . . . .
Părţi comune: . . . . . . . . . .
Nr. crt. Nr. cadastral / Nr. topografic Suprafaţa construită (mp) Suprafaţa utilă (mp) Cote părţi comune Cote teren Observaţii/Referinţe
RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ
(se completează cu releveul scanat color, rezoluţie 300 dpi)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1.17 la regulament
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oras/Municipiu: . . . . . . . . . .
sigla ANCPI
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru INFORMARE
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
A. Partea I.
Nr. CF vechi: . . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .
Nr. crt. Nr. cadastral/ Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii/Referinţe
CONSTRUCŢII
Nr. crt. Nr. cadastral / Nr. topografic Adresa Observaţii/Referinţe
B. Partea II.
Nr. crt. Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Observaţii/Referinţe
C. Partea III.
Nr. crt. Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini Observaţii/Referinţe
Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condiţiile legii.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei prin chitanţa nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . ., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.
Data soluţionării, Referent/Asistent registrator
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data eliberării . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (parafa şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
ANEXA Nr. 1 la Partea I
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oras/Municipiu: . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
TEREN intravilan/extravilan
Adresa: . . . . . . . . . .
Nr. cadastral / Nr. topografic Suprafaţa*) (mp) Observaţii/Referinţe
* Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL
Date referitoare la categoriile de folosinţă ale parcelelor componente
Nr. crt Categoria de folosinţă Intravilan Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Nr. tarla Nr. parcelă Nr. topografic Observaţii / Referinţe
Date referitoare la construcţii
Nr. crt Număr Destinaţia construcţiei Suprafaţa din acte (mp) Suprafaţa măsurată (mp) Situaţie juridică Observaţii / Referinţe
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.
CARTE FUNCIARĂ NR . . . . . . . . . . Comuna/Oraş/Municipiu: . . . . . . . . . .
Nr. cerere . . . . . . . . . .
Ziua . . . . . . . . . .
Luna . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . .
Coordonate Stereo '70**)
Nr. punct X (m) Y (m)
Lungime Segmente***)
Punct început Punct sfârşit Lungime segment (m)
**) Coordonatele punctelor de pe conturul imobilului sunt determinate în sistem de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru
***) Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 centimetru
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
ANEXA Nr. 1.28
la regulament
sigla ANCPI
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ . . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 201. . (data: ZZ/LL/AA)
CERTIFICAT
privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia
Subsemnatul (a) . . . . . . . . . ., asistent registrator, având în vedere informaţiile puse la dispoziţie de . . . . . . . . . ., conform cererii şi a actelor anexate acesteia, precum şi referatul inspectorului de cadastru nr. . . . . . . . . . ., verificând evidenţele Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . . . . . . . . . ., atest că imobilul situat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţ/sector . . . . . . . . . .,:
□ este înscris în evidenţele de cadastru cu nr. cadastral . . . . . . . . . .
□ nu este înscris în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
Certificatul privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia nu ţine loc de extras de carte funciară pentru informare sau certificat de sarcini.
S-a achitat tariful de . . . . . . . . . . lei, prin documentul de plată nr. . . . . . . . . . ., din data de . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./201. ., pentru serviciul cu codul nr. . . . . . . . . . .
Data întocmirii
Asistent registrator
(parafa şi semnătura)
. . . . . . . . . .

   (2) În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat.
   (3) Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului încetează, prin împlinirea termenului, la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.
   (4) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se soluţionează, în condiţiile alin. (3), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevăzute de lege.
   (5) Instanţa judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul.
   (6) Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.
   Art. 36. - (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
   (2) Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia, precum şi a documentaţiei cadastrale.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanţă de urgenţă nr. 121/2011 începând cu 02.05.2013.

   (3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:
   a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;
   b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei;
   c) documentaţiei cadastrale.
   (4) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra cotei-părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părţi din construcţie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia, cât şi asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize.
   (5) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenţa autorizaţiei de construire şi notarea procesului-verbal de recepţie parţială.
   (6) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile renunţă în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regulă, în temeiul înscrisului din care rezultă creanţa privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară.
   
Punere în aplicare prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
4.3.5. Intabularea dreptului de ipotecă şi a privilegiului imobiliar
Art. 158. - (1) Constituirea, modificarea, transmiterea şi stingerea dreptului de ipotecă se înscriu în partea a III-a (C) a cărţii funciare a imobilului ipotecat.
(2) Ipoteca convenţională se intabulează în temeiul înscrisului autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, care constată convenţia de constituire a ipotecii.
(3) Ipoteca legală se intabulează în temeiul înscrisului constatator al creanţei garantate, în forma cerută de lege pentru validitatea actului, prezentat în original sau în copie legalizată.
(4) Ipoteca se poate înscrie şi în temeiul înscrisului autentic care constată cesiunea unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară, în beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipotecă imobiliară asupra unui drept real care garantează cu o creanţă novată sau asupra căreia a intervenit o subrogaţie în drepturi se notează în baza înscrisurilor în forma cerută pentru valabilitatea novaţiei sau a subrogaţiei. Strămutarea dreptului de ipotecă imobiliară ca urmare a novaţiei/subrogaţiei se va realiza doar dacă în înscrisul constatator al novaţiei/subrogaţiei sau într-un înscris separat încheiat în formă autentică, este consemnată voinţa părţilor de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creanţe.
(5) În cazurile în care legea permite cesiunea dreptului de ipotecă separat de creanţa garantată, înscrierea ipotecii în beneficiul creditorului cesionar se va face în temeiul convenţiei de cesiune a ipotecii, încheiată în formă autentică.
(6) În cartea funciară, pe baza contractului de cesiune de creanţă, se va intabula dreptul de ipotecă cu menţionarea persoanei fizice/juridice în favoarea căreia a fost strămutată garanţia reală imobiliară. Ipoteca înscrisă în favoarea noului creditor va avea rangul sub care a fost înscrisă iniţial ipoteca.
(7) Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă se percepe numai tariful fix aferent intabulării acestui drept real.
Art. 159. - (1) În toate cazurile, dreptul de ipotecă se intabulează:
a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscrişi în cartea funciară sau care urmează să fie înscrişi în cartea funciară;
b) asupra cotei-părţi din imobil aparţinând unui coproprietar. Dacă dreptul de ipotecă are ca obiect o unitate individuală dintr-un condominiu dreptul de ipotecă se va înscrie atât asupra unităţii individuale, cât şi asupra cotei-părţi aferente din dreptul de proprietate comună şi forţată asupra părţilor comune;
c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie în întregul lor, dacă acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii;
d) asupra cotei-părţi determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispoziţiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător;
e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii şi arenzi, prezente şi viitoare) sau asupra indemnizaţiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile.
(2) Dacă, în cartea funciară, constituitorul ipotecii este înscris ca unic titular al dreptului ipotecat, dar este notată calitatea de bun comun sau destinaţia de locuinţă a familiei, înscrierea ipotecii se face numai cu acordul soţului neînscris în cartea funciară, acord cuprins în convenţia de ipotecă ori într-un înscris separat, în formă autentică.
Art. 160. - (1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară menţionează:
a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;
b) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii, anume, după caz, convenţia de ipotecă şi titlul obligaţiei garantate ori numai acest din urmă titlu, în situaţia ipotecilor legale;
c) menţiunea despre clauza "la ordin" sau "la purtător" cuprinsă în înscrisul care constată creanţa garantată prin ipotecă, dacă este cazul;
d) valoarea pentru care este constituită ipoteca.
La înscrierea ipotecii în cartea funciară nu este necesară menţionarea unei sume maximale care să acopere - pe lângă valoarea creditului - dobânzile, comisioanele şi celelalte cheltuieli aferente, acestea din urmă urmând a fi arătate în cuprinsul înscrierii prin formula "şi celelalte obligaţii aferente creditului".
(2) În cazul ipotecilor legale, atunci când cuantumul creanţei garantate nu este determinat sau determinabil pe baza înscrisurilor în temeiul cărora se solicită intabularea ipotecii, înscrierea se va face pentru suma maximă arătată în cerere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 2386 pct. 4 din Codul civil când nu este necesară precizarea sumei.
Art. 161. - (1) Ori de câte ori se admite o cerere de înscriere în cartea funciară, iar din înscrisul în baza căruia s-a solicitat înscrierea rezultă existenţa unui caz de ipotecă legală, registratorul va proceda la înscrierea ipotecii din oficiu, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că ipoteca legală se înscrie la cerere şi a cazului în care creditorul renunţă la înscrierea dreptului de ipotecă legală, în cuprinsul actului sau prin declaraţie autentică.
(2) Ipoteca legală prevăzută de art. 2386 pct. 2 din Codul civil se intabulează în cartea funciară la cererea promitentului achizitor oricând în termenul stipulat în antecontract pentru executarea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea acestuia.
(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi privilegiilor legale, înscrise conform art. 78 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 162. - (1) Sechestrul prevăzut de art. 154 din Codul de procedură fiscală, instituit de organul de executare fiscală, constituie ipotecă legală, se intabulează în baza procesului verbal de sechestru şi se radiază în baza înscrisului oficial emis de instituţia în cauză care va conţine acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipotecă.
(2) Se intabulează dreptul de ipotecă legală în condiţiile art. 253 din Codul de procedură penală, în baza copiei de pe actul prin care s-a dispus sechestrul şi a procesului verbal de sechestru care va cuprinde identificarea imobilului. Radierea se efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.
(3) În lipsa procesului verbal de sechestru prevăzut la alin. (2), în cartea funciară se efectuează operaţiunea de notare, în condiţiile art. 196 alin. (5).
Art. 163. - (1) Privilegiile se înscriu în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului asupra căruia poartă privilegiul.
(2) Atunci când legea nu prevede expres care sunt înscrisurile în baza cărora se procedează la înscrierea privilegiului, înscrierea se va face în baza înscrisului care constată creanţa privilegiată, în formă autentică sau, după caz, sub forma cerută pentru validitatea actului care constituie izvorul creanţei.

   (7) Persoana fizică ce a împrumutat, în baza unui contract încheiat în formă autentică, o sumă de bani pentru dobândirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobândit un drept de ipotecă pentru restituirea împrumutului.
   (8) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris; dacă creanţa nu este determinată, pentru suma maximă arătată în cerere, precum şi cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu şi capătă rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei menţiuni în această lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor.
   (9) Când în înscrisul doveditor al vânzării se învederează că preţul nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului.
   (10) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu.
   (11) Dispoziţiile alin. (6) se vor aplica în mod corespunzător în cazul schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani.
   (12) Promitentul achizitor al imobilului înscris în cartea funciară va putea cere, în temeiul înscrisului original al promisiunii de a contracta încheiate cu cel înscris în cartea funciară, înscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în contul acesteia. În acest caz, ipoteca se înscrie în termenul şi condiţiile prevăzute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta şi se radiază, din oficiu, dacă imobilul este dobândit de către promitentul achizitor ori, în cadrul vânzării silite, de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile debitorului.
   (13) Dreptul de ipotecă se radiază în condiţiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, cu excepţia ipotecilor constituite în favoarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, care se pot radia în baza acordului titularului exprimat prin înscris oficial emis de instituţia în cauză, care poartă semnătura conducătorului instituţiei sau a persoanei delegate de acesta, numărul şi data înregistrării.
   (14) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare.
   (15) Coproprietarul, în afară de cazurile prevăzute la alin. (11) şi (14), va putea cere, în temeiul înscrisului original de partaj şi al copiei legalizate a cererii de chemare în garanţie, înscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalţi coproprietari le-au dobândit prin efectul partajului, pentru garantarea creanţei rezultând din evicţiune.
   (16) Arhitecţii şi antreprenorii vor putea cere, în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciară, înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrărilor ce s-au obligat să le facă, pentru garantarea preţului acestor lucrări.
   (17) În cazurile prevăzute la alin. (15) şi (16), registratorul de carte funciară va încuviinţa înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma arătată în înscrisul de partaj sau în contractul prevăzut la alin. (16), iar în lipsă, pentru o sumă maximă, arătată în cererea de înscriere. În acest din urmă caz, titularul înscris în cartea funciară va putea solicita direct, prin plângere, instanţei competente potrivit art. 31 alin. (4) reducerea sumei maxime. Justificarea înscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.
   (18) În cazul prevăzut la alin. (16), se va putea cere radierea înscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai dacă au trecut 3 luni de la predarea lucrării.
   (19) Cesionarul unei creanţe ipotecare garantate cu o ipotecă imobiliară va putea cere în favoarea sa înscrierea transferului ipotecii în cartea funciară, pe baza înscrisului de cesiune a creanţei încheiat în formă autentică. În acest caz, debitorul cedat va putea cere, în termen de o lună de la comunicarea încheierii prin care s-a încuviinţat înscrierea ipotecii imobiliare, notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege să le opună cesionarului. Registratorul va încuviinţa în întregime sau în parte radierea dreptului de ipotecă imobiliară ori notarea excepţiilor invocate de debitorul cedat, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive prin care instanţa s-a pronunţat asupra temeiniciei excepţiilor invocate de debitorul cedat.
   (20) Dacă creanţa ipotecară garantată cu o ipotecă imobiliară a fost, la rândul ei, ipotecată cu o ipotecă mobiliară, dată în gaj ori dată în garanţie în orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat excepţiile pe care le avea împotriva creditorului său, dacă sunt întemeiate pe cauze anterioare datei notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare.
   (21) Dacă înscrisul de ipotecă cuprinde clauza la ordin sau la purtător, se va face menţiune despre aceasta în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecă imobiliară sau dreptul de ipotecă mobiliară ori de gaj asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară, prin însăşi constituirea ipotecii mobiliare, strămutarea, darea în gaj ori darea în garanţie în orice alt mod a titlului la ordin sau la purtător.
   (22) În cazul în care cesiunea creanţei ipotecare nu fusese anterior notificată sau acceptată în condiţiile Codului civil, comunicarea încheierii de încuviinţare a înscrierii cesiunii ipotecii ori a încheierii de notare a garanţiei asupra creanţei ipotecare va reprezenta şi notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creanţei ipotecare.
   (23) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novaţiunii.
   (24) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea strămutării dreptului de ipotecă sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea.
   (25) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza în condiţiile Codului civil.

   
Punere în aplicare CAPITOLUL II prin Protocol 429312/2010 :
IV. Atribuţiile ce revin UNNPR şi notarilor publici
1. Imobilul care face obiectul unui act sau fapt juridic va fi identificat în actul notarial cu număr cadastral sau/şi topografic, numărul şi localitatea cărţii funciare, specificându-se, unde este cazul, atât suprafaţa terenului din actele de proprietate, cât şi cea rezultată din măsurători, destinaţia şi categoria de folosinţă, iar, după caz, şi certificatul de urbanism pentru constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
Autentificarea actelor prin care se transmit, se constituie, se modifică sau se sting drepturile reale imobiliare se va face numai după obţinerea extrasului de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, a certificatului de sarcini şi a documentaţiei cadastrale. În cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară de informare.
2. În ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, consecutivă celei în care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de moştenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale înscrise în cartea funciară sau care au documentaţie cadastrală, notarul public are obligaţia de a transmite biroului de cadastru şi publicitate imobiliară cererea de înscriere în cartea funciară însoţită de actul notarial în original.
În actul autentic sau, după caz, în certificatul de moştenitor ori de legatar se va menţiona expres obligaţia notarului public de a-l comunica în vederea înscrierii în cartea funciară, în condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Notarul public va menţiona, după caz, în încheierea de autentificare, certificatul de moştenitor sau de legatar, tarifele încasate pentru serviciul de publicitate imobiliară, situaţie care echivalează cu îndeplinirea condiţiei prevăzute la cap. III pct. 2 lit. g) pentru admiterea de către registrator a cererii de înscriere în cartea funciară.
3. Cererea de înscriere şi actele doveditoare se transmit în original sau, după caz, prin fax ori e-mail, în condiţiile menţionate la capitolul III.
4. În cazul înscrierilor în cartea funciară cu efect de opozabilitate, în condiţiile art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, notarul public va examina titlul dispunătorului.
5. Notarul public va instrumenta actul autentic în termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară pentru autentificare eliberat în acest scop, iar dacă acest termen nu poate fi respectat şi părţile stăruiesc în încheierea actului, va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliară eliberarea unui nou extras de carte funciară.
6. UNNPR are obligaţia de a pune la dispoziţia ANCPI toate datele privind notarii publici în funcţie referitoare la sediile birourile notarilor publici, numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, dacă este cazul, actualizate, precum şi codul de identificare fiscală al biroului notarial sau al asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici.
7. Pe lângă activităţile prevăzute mai sus, notarii publici pot solicita oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în numele persoanelor fizice sau juridice, prestarea şi a altor servicii de publicitate imobiliară.

   
Punere în aplicare CAPITOLUL II prin Regulament Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de ... din 09/07/2014 :
CAPITOLUL III DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ
3.1. Cererea de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
Art. 39. - (1) Competenţa soluţionării cererii de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară revine biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în raza căruia se află imobilul.
(2) Cererea de recepţie şi/sau înscriere adresată biroului teritorial cuprinde: numele, prenumele/denumirea, domiciliul/sediul solicitantului, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, tipul şi obiectul înscrierii, indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară, după caz, valoarea tarifului achitat şi numărul documentului de plată, valoarea calculată de notarul public în vederea impozitării prevăzută de art. 771 din Codul fiscal, când este cazul, opţiunea modalităţii de comunicare, data şi semnătura.
(3) Cererii de recepţie şi/sau înscriere i se ataşează înscrisul care constată actul sau faptul ce constituie temei al înscrierii, în original sau în copie legalizată, documentaţia cadastrală, după caz, precum şi dovada plăţii tarifului aferent serviciului solicitat.
(4) În situaţia în care actul juridic are ca obiect mai multe imobile situate în circumscripţia aceluiaşi birou teritorial, se depune o cerere de înscriere pentru fiecare imobil. Înscrisul original sau copia legalizată a acestuia se va ataşa la prima cerere de înscriere, iar la celelalte cereri de înscriere se va menţiona numărul de înregistrare al cererii la care a fost ataşat originalul sau copia legalizată a actului juridic pe care se întemeiază înscrierea.
În acest caz, cererile de înscriere vor fi înregistrate în Registrul General de Intrare al biroului teritorial ca cereri legate, urmând a fi repartizate aceloraşi persoane responsabile.
(5) Cererea de recepţie şi/sau înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere.
(6) Dosarul cererii va putea fi completat numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când nu i-au fost ataşate toate înscrisurile necesare soluţionării, prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială. Termenul acordat prin referat nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Referatul va fi comunicat de îndată prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea, precum şi confirmarea primirii actului. Termenul de completare a dosarului va curge de la data primirii dovezii comunicării referatului de completare. Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările.
(7) Dacă în termenul stabilit prin referat nu se remediază lipsurile constatate, registratorul va completa nota de respingere din referat, care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere.
(8) Cererea respinsă poate fi redepusă, în limita cererii iniţiale şi fără a putea fi completată cu noi capete de cerere, o singură dată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, fără plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează. Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină copia încheierii de respingere şi toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii. Noua cerere primeşte un număr de înregistrare şi se formează un nou dosar.
Art. 40. - (1) Cererea şi înscrisurile privind efectuarea înscrierilor în cartea funciară se înregistrează on - line sau la registratura biroului teritorial în circumscripţia căruia se află imobilul.
(2) Înregistrarea în Registrul general de Intrare a cererilor având ca obiect serviciile de cadastru şi/sau publicitate imobiliară prestate de unităţile subordonate Agenţiei Naţionale se efectuează pentru toate categoriile de solicitanţi, zilnic, între orele 830-1400. Acelaşi program se aplică şi pentru înregistrarea on - line a cererilor.
(3) Eliberarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară se efectuează pentru toate categoriile de solicitanţi în intervalul orar 1100-1600.
(4) Programul stabilit la alineatele (2) şi (3) este unic la nivel naţional.
(5) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părţii, cu menţiunea numărului de înregistrare, data primirii şi termenul de soluţionare, în caz contrar eliberându-se dovada de confirmare a înregistrării cererii, care conţine aceleaşi informaţii.
(6) Regulile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi oricărei cereri de completare a dosarului.
(7) Cererea de înscriere poate fi depusă de titularul dreptului sau de persoana interesată în efectuarea înscrierii, personal sau prin mandatar general sau special care îşi dovedeşte calitatea prin procură autentică sau împuternicire a reprezentantului persoanei juridice, de avocatul împuternicit, de notarul public, personal sau prin delegat notarial, de executorul judecătoresc, precum şi de persoana fizică sau juridică care a întocmit documentaţia cadastrală.
Atunci când există mai mulţi coproprietari sau persoane interesate în efectuarea înscrierii, oricare dintre acestea poate depune cererea de recepţie şi/sau înscriere, personal sau prin intermediul persoanelor enumerate mai sus.
Art. 41. - (1) Cererile de recepţie şi/sau înscriere, primite prin poştă sau curier, se depun la registratură şi se înregistrează în registrul general de intrare.
(2) Cererile de recepţie şi/sau înscriere, primite prin fax, se înregistrează în registrul general de intrare. Cererea, împreună cu actul în original, se transmite prin poştă cu confirmare de primire sau direct, în aceeaşi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.
(3) Cererile de recepţie şi/sau înscriere înregistrate on-line care au ataşate versiunea scanată a dosarului cererii se vor soluţiona conform procedurilor stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agenţia Naţională şi colaboratori, aprobat prin ordin cu caracter normativ, după caz.
(4) Cererile şi înscrisurile de altă natură decât cererile de recepţie şi/sau înscriere şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora, sosite prin poştă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial şi se înregistrează în registrul de corespondenţă, în aceeaşi zi, cu menţionarea datei primirii, după care se predau spre soluţionare.
3.2. Dispoziţii generale privind recepţia documentaţiilor cadastrale
Art. 42. - Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după:
- verificarea existenţei tuturor pieselor din documentaţie aşa cum sunt menţionate în borderou;
- verificarea existenţei fişierelor;
- verificarea achitării tarifului legal;
- încărcarea fişierului .cpxml.
Art. 43. - Tariful se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părţile convin astfel şi se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.
Art. 44. - Nu se poate renunţa la cererea privind efectuarea unei operaţiuni de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, înregistrată în RGI. Tariful aferent serviciului solicitat nu se restituie după înregistrarea cererii, cu excepţia situaţiei în care a fost calculat greşit şi s-a urmat procedura prevăzută de ordinul directorului general de stabilire a tarifelor de cadastru şi publicitate imobiliară.
Art. 45. - După înregistrarea în RGI, cererea şi documentele aferente se transmit spre soluţionare pe flux persoanelor alocate.
Art. 46. - (1) Recepţia documentaţiei cadastrale constă în verificarea din punct de vedere tehnic a următoarelor aspecte:
a) serviciul solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
b) corespondenţa categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum şi verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea autorizaţiei;
c) corespondenţa semnatarilor declaraţiei pe proprie răspundere, cu titularul dreptului real/deţinătorul imobilului sau creditorul chirografar;
d) corespondenţa dintre elementele tehnice din documentaţie şi documentele ataşate cererii;
e) corespondenţa dintre datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele din fişierul cpxml;
f) modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea documentaţiei;
g) verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan şi alte suporturi cartografice existente în arhiva analogică şi digitală;
h) verificarea corectitudinii încadrării limitelor imobilului cu imobilele existente în baza de date grafică şi dacă s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se verifică dacă nu există suprapuneri ale imobilului cu alte imobile înregistrate;
i) verificarea informaţiilor din fişa imobilului utilizând aplicaţia DDAPT, pentru imobilele care au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar;
j) conţinutul tehnic şi forma de prezentare a documentaţiei;
l) corespondenţa între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe ortofotoplan, în cazul constatării diferenţelor se procedează la verificarea în teren;
m) calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, măsurătorilor, calculelor, preciziilor, dacă se consideră necesare;
n) corespondenţa între atributele descriptive şi elementele grafice;
o) localizarea imobilului în baza de date grafică.
(2) Ulterior verificării, inspectorul realizează integrarea imobilului în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară, dacă documentaţia este corectă, alocă numărul cadastral dacă este cazul şi emite referatul de admitere a recepţiei documentaţiei, după caz.
(3) Oficiile teritoriale efectuează verificări pe teren, cu privire la corectitudinea măsurătorilor şi a modului de întocmire a documentaţiei realizate, prin sondaj sau ori de câte ori se impune.
Art. 47. - După alocarea numărului cadastral în sistemul informatic, pe planul de amplasament şi delimitare se menţionează numărul cadastral, data atribuirii, se aplică parafa inspectorului şi semnătura. Documentaţia recepţionată se transmite serviciului publicitate imobiliară/sau la registratură, în cazul în care recepţia s-a efectuat pe flux întrerupt.
Art. 48. - (1) Inspectorul verifică documentaţia din punct de vedere tehnic, iar în cazul în care documentaţia este incompletă sau există piese care necesită refacere/modificare, se întocmeşte nota de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile solicitate, cu încadrarea în prevederile legale. Nu se solicită completări cu privire la documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate de oficiul teritorial. Referatul se înaintează pe flux împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară, în vederea completării şi transmiterii către persoana autorizată, pentru completare, în termenul specificat în referat, cu adresa de înaintare. Pentru operativitatea comunicării transmiterea referatelor se poate face prin orice mijloc electronic de comunicare. Persoanele autorizate au obligaţia să urmărească în sistemul electronic cererile înregistrate la oficiile/birourile teritoriale şi să răspundă convocării în termenul stabilit, neprezentarea fiind sancţionată conform reglementărilor în vigoare.
(2) Referatul ce cuprinde nota de completare/respingere se emite o singură dată pentru o documentaţie de recepţie/recepţie şi înscriere în cartea funciară şi se redactează în comun de către serviciul de cadastru şi cel de publicitate imobiliară.
(3) Dacă documentaţia nu a fost recepţionată din cauza nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depăşirii termenului stabilit prin referat, inspectorul care a verificat documentaţia completează nota de respingere din referat şi o transmite împreună cu documentaţia serviciului de publicitate imobiliară în vederea întocmirii încheierii de respingere.
(4) În cazul în care constată că documentaţia este întocmită incorect, inspectorul întocmeşte referatul de respingere şi îl transmite împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară.
(5) Asistentul registrator şi registratorul verifică documentaţia din punct de vedere juridic astfel încât încheierea de respingere va fi motivată atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere juridic.
Art. 49. - (1) Prin documentaţie întocmită incorect se înţelege:
a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul naţional de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite;
b) calcule efectuate greşit;
c) neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren, în cazul verificărilor la teren;
d) serviciul incorect solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
e) neconcordanţa între datele de identificare ale imobilului înscrise în actul de proprietate şi cele ale imobilului din planul de amplasament şi delimitare;
f) neconcordanţe între datele analogice din documentaţia cadastrală şi datele digitale din fişiere;
g) documentaţie întocmită fără executarea măsurătorilor la teren;
h) tipul documentaţiei nu corespunde categoriei de lucrări în care persoana executantă este autorizată, există alte incompatibilităţi ale persoanei autorizate, autorizaţie expirată ori suspendată;
i) nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către proprietarii imobilului/imobilelor învecinate sau, în cazul imobilelor aparţinând domeniului public, nesemnarea procesului verbal de vecinătate de către concesionar, administrator sau titular al dreptului de folosinţă, după caz;
j) generarea de suprapuneri în planul cadastral digital, după caz, cu excepţiile prevăzute de lege;
k) neconcordanţe cu planul parcelar recepţionat de oficiul teritorial.
(2) Inginerul şef coordonează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de inspectorii din cadrul oficiului teritorial. Referatele cu notele de completare şi respingere vor fi semnate de către inspector şi vor fi verificate prin sondaj de inginerul şef.
Art. 50. - În procesul de verificare, avizare şi recepţie, inspectorul realizează:
a) verificarea şi recepţia documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare;
b) verificarea şi recepţia suportului topografic din documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi cele întocmite în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
c) avizarea şi recepţia lucrărilor de specialitate, definite potrivit prezentului regulament;
d) verificarea bazelor de date grafice si textuale;
e) verificarea la teren, prin sondaj, sau ori de câte ori se impune, a modului de întocmire a documentaţiilor supuse recepţiei;
f) emiterea notelor de completare şi respingere pentru documentaţiile întocmite incorect;
g) avizarea tehnică, la solicitarea instanţei de judecată, a expertizelor topografice întocmite de experţii judiciari;
h) întocmirea fişierelor .cpxml, conform prevederilor legale, din oficiu din dispoziţia şefului ierarhic, pentru rectificarea unei erori, pentru actualizarea bazei de date grafice;
i) constatarea şi propunerea sancţionării persoanelor fizice şi juridice autorizate.
3.3. Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală
Art. 51. - (1) Numerotarea cadastrală a imobilelor se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de Institutul Naţional de Statistică.
(2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Art. 52. - (1) Imobilele se numerotează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale în ordinea înregistrării solicitărilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.
(2) În cadrul fiecărui imobil, construcţiile se identifică printr-un cod ataşat numărului cadastral, alcătuit din litera "C" urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3, . . .). Codul şi destinaţia construcţiei se evidenţiază în planul de amplasament şi delimitare.
(3) În cazul construcţiilor-condominiu, proprietăţile individuale se identifică astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) şi codul construcţiei, se adaugă codul unităţii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcţia C1 şi unitatea individuală 25). Toate unităţile individuale se evidenţiază în cartea funciară colectivă.
(4) Imobilele reprezentate prin detalii liniare ca: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate se numerotează la nivelul UAT. Detaliile liniare primesc un singur număr cadastral pe toată lungimea lor în cadrul fiecărui UAT sau pe tronsoane, dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare, respectându-se următoarea ierarhie, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege:
- căile ferate întretăiate de ape;
- drumurile naţionale întretăiate de ape şi căi ferate;
- drumurile judeţene întretăiate de ape, căi ferate şi drumuri naţionale;
- drumurile comunale, orăşeneşti, municipale întretăiate de ape, căi ferate, drumuri naţionale şi drumuri judeţene.
3.4. Încheierea de carte funciară
Art. 53. - (1) Registratorul dispune prin încheiere admiterea sau respingerea cererii de înscriere.
(2) În caz de admitere a cererii de înscriere, se procedează la intabularea, la înscrierea provizorie sau la notarea în cartea funciară.
(3) Registratorul poate dispune admiterea în parte a cererii de înscriere arătând, motivat, partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care a fost respinsă.
(4) În cazul în care se identifică o cauză de nulitate absolută parţială a actului juridic în baza căruia se solicită înscrierea, registratorul poate admite cererea de înscriere în măsura în care actul îndeplineşte celelalte condiţii prevăzute de legea specială pentru înscrierea în cartea funciară.
(5) Înscrierile în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni se efectuează la cerere, în baza unei încheieri.
Art. 54. - Încheierea registratorului cuprinde:
a) denumirea oficiului şi a biroului teritorial;
b) numărul şi data înregistrării;
c) tariful achitat;
d) înscrisul pe care se întemeiază cererea;
e) felul înscrierii, anume intabulare, înscriere provizorie sau notare;
f) determinarea exactă a obiectului înscrierii;
g) modalităţile drepturilor înscrise;
h) unitatea administrativ-teritorială în care se află imobilul, numărul cărţii funciare, numărul cadastral sau topografic, precum şi numărul de ordine al înscrierii, atunci când cererea de înscriere este admisă în totalitate sau în parte;
i) temeiul juridic al soluţiei de admitere în tot sau în parte ori de respingere;
j) persoanele în folosul şi cele împotriva cărora se efectuează înscrierea;
k) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;
l) calea de atac, termenul de exercitare a acesteia şi biroul teritorial sau instanţa de judecată la care se formulează;
m) semnătura registratorului;
n) data soluţionării.
Art. 55. - (1) Încheierea trebuie să aibă acelaşi număr cu cel al cererii de înregistrare, aceasta motivându-se în drept în caz de admitere, iar în caz de respingere se va motiva atât în fapt cât şi în drept.
(2) Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării, plus un exemplar care se va ataşa la dosarul cererii.
(3) Fiecare exemplar al încheierii de admitere este însoţit de extrasul de carte funciară pentru informare care atestă modul în care s-a efectuat înscrierea în cartea funciară.
(4) Încheierea registratorului se comunică celui care a cerut înscrierea, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară şi dispoziţiilor legale, în termen de 15 de zile de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii, cu excepţiile prevăzute de lege.
(5) Încheierea prin care s-a dispus respingerea cererii nu trebuie însoţită de extrasul de carte funciară pentru informare.
Art. 56. - În cazul transmiterii dreptului de proprietate, un exemplar al încheierii de carte funciară, însoţit de extrasul de carte funciară pentru informare, se comunică Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale.
Art. 57. - (1) Comunicarea documentelor specifice/încheierilor către persoanele interesate se face în mod direct, prin confirmare cu semnătură de primire sau prin poştă, cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire, conform solicitării.
(2) Fila de comunicare este semnată pentru conformitate de către referentul de la registratură.
3.5. Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară
Art. 58. - Încheierile de carte funciară sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.
Art. 59. - Cel care a cerut înscrierea nu poate modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.
Art. 60. - (1) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere a cererii de înscriere, în termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Cererea de reexaminare, însoţită de copia încheierii de carte funciară atacată, se depune la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul.
(3) Cererea de reexaminare se soluţionează, prin încheiere, de către registratorul şef, în termen maximal de 20 de zile calendaristice. Reexaminarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului şef şi se soluţionează printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare.
(4) Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de soluţionare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, registratorul şef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi.
(5) În situaţia în care, încheierea de carte funciară împotriva căreia s-a formulat cerere de reexaminare a fost soluţionată de un registrator care a fost numit ulterior în funcţia de registrator - şef, reexaminarea se soluţionează de un alt registrator din cadrul oficiului teritorial, în baza unui mandat special acordat în acest sens. Se procedează similar în cazul în care atribuţiile registratorului - şef sunt aduse la îndeplinire, pe o perioadă determinată (ex: concediu de odihnă, delegaţie), de către un registrator de carte funciară care a emis încheierea atacată cu reexaminare.
(6) Dosarul se înaintează în termen de cel mult 2 zile lucrătoare inginerului şef sau registratorului şef, după caz, şi este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare. De îndeplinirea acestei obligaţii este responsabil registratorul coordonator sau registratorul care a pronunţat încheierea supusă reexaminării.
(7) După soluţionarea cererii de reexaminare, dosarul se arhivează la biroul teritorial unde s- a înregistrat cererea de înscriere.
Art. 61. - (1) Împotriva încheierii de reexaminare se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Plângerea împotriva încheierii registratorului şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea datei depunerii acesteia.
(3) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita, din oficiu, biroului teritorial comunicarea copiei dosarului încheierii şi a copiei cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară. În acest caz, plângerea se menţionează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, fără a primi număr nou de înregistrare, cu precizarea datei primirii acesteia.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) nu se emite încheiere de carte funciară.
(5) După verificarea dosarului şi menţionarea din oficiu a plângerii în cartea funciară, acesta se înaintează de îndată, dar nu mai târziu de 15 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul şef sau registratorul coordonator, după caz, şi de către referentul de la arhivă.
(6) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum şi a încheierii registratorului şef prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare, primul exemplar al plângerii, după caz, copia certificată a cărţii funciare dacă este deschisă şi dovada efectuării comunicărilor. Dacă, ulterior, sunt înregistrate şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea instanţei, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare.
Art. 62. - (1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial. Înscrierea dispusă se efectuează în baza unui exemplar conform cu originalul al hotărârii judecătoreşti prin care a fost admisă plângerea, cu menţiunea că este rămasă definitivă, iar încheierea emisă nu este supusă nici unei căi de atac. Prin aceeaşi încheiere se dispune radierea plângerii din cartea funciară.
(2) În cazul în care prin hotărârea judecătorească nu s-a dispus efectuarea unor operaţiuni de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul iniţial, radiindu-se totodată plângerea din cartea funciară prin încheiere care nu este supusă nici unei căi de atac.
3.6. Anularea numerelor cadastrale.
Art. 63. - (1) Numerele cadastrale se pot anula:
a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza:
- cererii de anulare;
- declaraţiei pe proprie răspundere a titularului, în care se va menţiona că nu a folosit documentaţia cadastrală în circuitul civil;
b) la cerere sau din oficiu, dacă imobilul este înscris în cartea funciară, în baza:
- referatului de anulare a numărului cadastral întocmit de inspector;
- sentinţei definitive care dispune anularea numărului cadastral sau anularea tuturor actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară a imobilului, caz în care cartea funciară se sistează.
(2) Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepţie a documentaţiei pe flux integrat care au primit încheieri de respingere la cartea funciară se anulează.
(3) După anularea numărului cadastral, inspectorul aplică ştampila "ANULAT" pe planul de amplasament şi delimitare la rubrica în care e menţionat numărul cadastral şi pe ştampila inspectorului, pe toate exemplarele documentaţiei cadastrale, în format analogic.
Art. 64. - În situaţia în care se formulează cerere de reexaminare sau instanţa de judecată admite plângerea împotriva încheierii pronunţate de registratorul şef şi dispune intabularea, compartimentul relaţii cu publicul/registratură înregistrează cererea, ataşează fişierul .cpxml la cerere şi copia dosarului iniţial. Inspectorul preia informaţia din fişierul .cpxml, efectuează recepţia şi aplică parafa.
3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini
Art. 65. - (1) Biroul teritorial eliberează extrase de carte funciară pentru informare, extrase de carte funciară pentru autentificare şi certificate de sarcini.
(2) Extrasul de carte funciară prezintă situaţia cadastral - juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia.
(3) Extrasul de carte funciară pentru autentificare se eliberează la cererea notarului public, în vederea autentificării actelor juridice prin care se constituie, se modifică sau se transmite un drept real imobiliar.
(4) Extrasul de carte funciară pentru informare se eliberează la solicitarea oricărei persoane, pentru a face cunoscută situaţia cadastral - juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia.
(5) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale precum şi pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, se va solicita un extras de carte funciară pentru informare.
(6) Certificatul de sarcini se eliberează la solicitarea oricărei persoane, nefiind condiţionat de anexarea la cerere a unor documente.
(7) Cererile având ca obiect eliberare extrase de carte funciară, certificate de sarcini primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluţionează şi se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor în original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.
3.8. Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora
Art. 66. - (1) Oficiile/birourile teritoriale eliberează copii certificate ale documentelor emise de către acestea şi copii ce poartă menţiunea "conform cu exemplarul din arhivă" ale documentelor emise de alte instituţii/autorităţi publice ce se află în arhiva biroului teritorial.
(2) Orice persoană, fără a justifica un interes, poate solicita informaţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoana utilizând datele de identificare ale imobilului.
(3) Orice persoană interesată poate consulta mapa cu înscrisuri, cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
(4) Cererile având ca obiect eliberare copii ale cărţilor funciare primite prin fax, e-mail, on- line sau prin orice altă modalitate de comunicare, care asigură confirmarea de primire, se soluţionează şi se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor în original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.
(5) Copiile solicitate se eliberează în condiţiile alin. (1) şi cuprind, numărul şi data înregistrării cererii, tariful şi numărul de chitanţă, semnătura şi parafa referentului, precum şi ştampila oficiului/biroului teritorial.
(6) În sensul prezentului articol, persoane interesate sunt:
a) părţile actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
b) persoanele îndreptăţite să se prevaleze de efectele faptului juridic sau de dreptul constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
c) succesorii universali sau cu titlu universal ai persoanelor arătate la punctele a) şi b), astfel cum sunt moştenitorii părţilor actului juridic constatat prin înscrisul care a stat la baza înscrierii în cartea funciară;
d) succesorii cu titlu particular ai persoanelor arătate la punctele a) şi b), atunci când invocă un drept ce constituie un efect al actului sau al faptului constatat prin înscris ori un drept aflat în legătură cu acest act sau fapt, astfel cum este, de exemplu, cumpărătorul sau donatarul dreptului constatat prin înscris;
e) titularul unui drept de preempţiune privitor la dreptul constatat prin înscris, reprezentantul convenţional sau legal al uneia dintre părţile actului juridic constatat prin înscris, ocrotitorul legal al uneia dintre părţi ori creditorul uneia dintre părţi, inclusiv creditorul beneficiar al unei clauze de inalienabilitate cu privire la dreptul constatat prin înscris;
f) instanţele judecătoreşti, instituţiile şi organele de cercetare şi urmărire penală, instituţiile publice de recuperare a creanţelor fiscale/bugetare ale statului, notarii publici şi orice altă autoritate sau instituţie publică abilitată legal în acest sens;
g) reclamantul într-o acţiune care priveşte imobilul înscris în cartea funciară.
Art. 67. - (1) Se interzice scoaterea cărţilor funciare, a actelor ce stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor şi a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în condiţiile legii.
(2) În această situaţie, anterior predării, cartea funciară se converteşte în format digital şi se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează cartea funciară şi documentele predate în original şi termenul de restituire. În arhivă, în locul cărţii funciare şi a actului ridicat, se va lăsa o copie a acestora şi un exemplar al adresei de ridicare şi al procesului-verbal încheiat. În baza procesului verbal, în cartea funciară se efectuează o notă marginală la rubrica "Observaţii/Referinţe" din partea I a cărţii funciare, în care vor fi menţionate numele şi prenumele persoanei care a ridicat originalul cărţii funciare sau actele care au stat la baza înscrierii, data la care au fost ridicate şi documentul în baza căruia au fost solicitate.
(3) Procesul-verbal se înregistrează în registrul de corespondenţă şi conţine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau şef, după caz, denumirea instituţiei care ridică originalele, numele şi calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării şi data la care se preconizează să fie înapoiate, numele şi semnătura celui care predă, respectiv primeşte.
(4) Dacă la împlinirea termenului preconizat de restituire cărţile funciare şi actele transmise în original nu au fost înapoiate, se solicită instituţiilor care le-au ridicat informaţii referitoare la termenul de restituire.
(5) Cererile înregistrate după ridicarea originalului cărţii funciare în format analogic se soluţionează în termenele legale.
3.9. Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, în vederea trasării
Art. 68. - Persoana autorizată este obligată ca, înainte de executarea unei lucrări de trasare pentru un imobil, să solicite oficiului teritorial coordonatele imobilului din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, iar după finalizarea lucrării să întocmească un proces-verbal de trasare şi predare-primire a amplasamentului, semnat de către persoana autorizată şi de către proprietar.
CAPITOLUL IV PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ
4.1. Dispoziţii generale
Art. 69. - (1) Cererile de înscriere, indiferent de data înregistrării lor, sunt soluţionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, după caz, la data săvârşirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus înscrierii ori rectificării, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în momentul înregistrării acestora în RGI.
(2) Se înscriu în cartea funciară dreptul de folosinţă asupra terenurilor şi dreptul de concesiune constituit asupra unor imobile din domeniul privat al statului sau al UAT- ului, născute în baza unor acte juridice anterioare întrării în vigoare a Codului civil.
Art. 70. - (1) Cererea de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară se verifică şi se înregistrează de îndată în registrul general de intrare, cu menţionarea datei, orei şi minutului primirii cererii.
(2) Cererile de recepţie şi/sau înscriere se repartizează aleatoriu, prin aplicaţia informatică, inspectorilor, registratorilor, asistenţilor registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia.
(3) Cererile înregistrate sunt grupate de către referent, în mape, repartizate pe bază de centralizator, care sunt completate zilnic de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor din ziua respectivă. Centralizatorul se semnează zilnic de către salariatul căruia i s-au repartizat cererile înregistrate la biroul teritorial în ziua respectivă.
(4) Orice înscriere în cartea funciară se face numai pe baza înscrisului constatator al temeiului înscrierii, indiferent de natura acestui temei, dacă înscrisul este încheiat în forma cerută de lege pentru validitatea actului, potrivit prevederilor legale.
(5) La arhivă, dosarele soluţionate se predau sub semnătură, făcându-se menţiune în registrul de unităţi arhivistice, la rubrica observaţii: arhivă - data. Referentul scade lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluţionate.
Art. 71. - (1) Înainte de soluţionarea cererii de către registrator, asistentul registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară, precum şi cu informaţiile din cuprinsul registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni. Rezultatul verificărilor, respectiv dacă există sau nu impedimente pentru efectuarea lucrărilor solicitate ori sarcini sau alte operaţiuni care urmează a fi transcrise în cartea funciară, se menţionează pe cerere.
(2) Cât timp o cerere de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară este în curs de soluţionare, se pot elibera doar extrase de carte funciară pentru informare şi copii certificate ale cărţii funciare respective cu menţiunea existenţei cererii, a numărului şi a datei de înregistrare a acesteia. În situaţia în care cererea în curs de soluţionare are ca obiect o cotă - parte din dreptul intabulat în cartea funciară, se pot elibera şi extrase de carte funciară pentru autentificare pentru celelalte cote-părţi.
Art. 72. - (1) Registratorul respinge cererea de înscriere a actului juridic care este afectat de o cauză de nulitate absolută expres prevăzută de lege sau pentru nerespectarea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.
(2) Registratorul nu poate respinge o cerere de înscriere pentru motive de nulitate absolută a actului juridic a căror identificare ar presupune verificări în afara conţinutului actului juridic şi al cărţii funciare, astfel cum este cazul unei pretinse cauze ilicite sau imorale a actului juridic ori a unei pretinse fraude la lege.
(3) În cazul în care apreciază că pot fi înlăturate impedimentele de care depinde soluţionarea cererii, registratorul sau inspectorul poate convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării. Concluziile convocării vor fi menţionate într-un proces verbal semnat de părţi, care se ataşează la dosarul cererii.
Art. 73. - (1) Înscrierile în cartea funciară se efectuează în cazul admiterii cererii, de către asistentul registrator.
(2) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul registrator notează din oficiu soluţia de respingere în acea parte a cărţii funciare unde ar fi urmat să se facă înscrierea.
(3) În situaţia în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unui imobil, pentru care nu există carte funciară deschisă, respingerea se va menţiona în RGI şi în dreptul poziţiei din registrul de transcripţiuni la care fusese transcris dreptul.
(4) Notarea respingerii cererii nu se evidenţiază în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingere a cererii de reexaminare.
Art. 74. - (1) În termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice solicitare de înscriere în cartea funciară a unui imobil, pe baza unei documentaţii cadastrale recepţionate cu alocare de număr cadastral atribuit anterior implementarii sistemului informatic integrat de cadastru şi carte funciară, se realizează cu completarea vechii documentaţii prezentate în original, sau a copiei conform cu originalul a documentaţiei eliberată de biroul teritorial, cu fişierul .cpxml întocmit de o persoană autorizată, unde se va menţiona la "Menţiuni" vechiul număr cadastral, în vederea introducerii imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
(2) După expirarea acestui termen, documentaţiile cadastrale prevăzute la alineatul anterior, neînscrise în cartea funciară îşi pierd valabilitatea, iar numerele cadastrale alocate se anulează din oficiu.
Art. 75. - Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de carte funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.
Art. 76. - (1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului care a făcut obiectul unui litigiu în care s-a dispus expertiza judiciară, avizată de oficiul teritorial, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive. Atribuirea numărului cadastral se face de către oficiile teritoriale, ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti, la cererea persoanelor interesate, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico - juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.
(2) Documentaţia întocmită în aplicarea art. 1050 din Codul de procedură civilă se avizează tehnic de către oficiile teritoriale, la cererea persoanelor interesate, fără a se atribui număr cadastral, similar procedurii de avizare a expertizelor tehnice judiciare.
(3) În situaţia în care imobilul ce face obiectul dosarului prin care s-a solicitat constatarea uzucapiunii nu este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, ulterior pronunţării hotărârii judecătoreşti, la cererea persoanelor interesate, oficiul teritorial înregistrează cererea pe flux integrat şi procedează la înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Atribuirea numărului cadastral se efectuează după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, respectiv dacă situaţia tehnico-juridică a imobilul nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării documentaţiei tehnice cadastrale anexate cererii prin care se solicită constatarea uzucapiunii.
4.2. Soluţionarea cererilor pe flux integrat cadastru - carte funciară
Art. 77. - Fluxul integrat de cadastru şi carte funciară, presupune parcurgerea următoarelor etape:
- la înregistrarea în RGI cererea electronică este alocată în mod aleatoriu inspectorului, asistentului registrator şi registratorului, după caz;
- în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară pe hârtie, înaintea procesării cererii de către inspector se efectuează conversia cărţii funciare în format electronic de către asistentul registrator;
- în funcţie de obiectul cererii, inspectorul accesează modulul de cadastru al sistemului integrat parcurgând etapele din aplicaţia informatică;
- dacă din punct de vedere tehnic documentaţia îndeplineşte cerinţele impuse, inspectorul integrează imobilul în baza de date şi alocă număr cadastral, după caz;
- dacă se impun completări, rectificări ale documentaţiei cadastrale, se emite nota de completare din referatul generat de aplicaţie;
- documentaţia cadastrală însoţită de referat se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea efectuării eventualelor completări;
- persoana autorizată şi beneficiarii pot urmări în sistem electronic starea cererilor înregistrate la oficiul teritorial în baza numărului de înregistrare;
- dacă în termenul stabilit prin referat se efectuează completările solicitate, inspectorul soluţionează cererea;
- dacă documentaţia cadastrală este incorectă sau nu au fost aduse completările solicitate în termenul stabilit, se completează nota de respingere din referatul generat de aplicaţie;
- inspectorul soluţionează cererea prin admitere sau respingere;
- după soluţionarea cererii de către inspector cererea electronică se transmite serviciului de publicitate imobiliară, împreună cu documentaţia analogică;
- serviciul de publicitate imobiliară emite încheierea de carte funciară de admitere sau de respingere.
4.2.1. Prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
Art. 78. - (1) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege.
(2) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere, în baza:
a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real;
b) certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
c) documentaţiei cadastrale recepţionate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;
d) dovezii plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară, după caz.
Art. 79. - (1) Se asimilează primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi atribuirea de număr cadastral şi deschiderea unei noi cărţi funciare pentru imobilele înscrise în cărţi funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, indiferent de felul şi numărul operaţiunilor cadastrale şi de carte funciară efectuate în acest sens.
(2) În noua carte funciară deschisă se preiau poziţiile active din cartea funciară deschisă potrivit Decretului-lege nr. 115/1938. În cazul în care toate imobilele din cartea funciară veche au fost transcrise, aceasta se sistează. Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice altă cauză nu vor mai fi înscrise în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor interesate sau din oficiu.
(3) Se întocmeşte documentaţie cadastrală de primă înscriere în sistemul de cadastru şi carte funciară, cu atribuire de număr cadastral, pentru:
a) înscrierea unei construcţii, care a fost edificată pe un teren înscris într-o carte funciară deschisă conform Decretului-lege nr. 115/1938;
b) dezlipirea sau alipirea unor imobile înscrise în cărţi funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938;
c) înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor proprietăţii şi a Legii nr. 15/1990.
(4) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul unuia dintre actele normative menţionate la alin. (3) lit. c), se procedează la desprinderea acelei părţi prin formarea unui imobil pentru care se întocmeşte o carte funciară nouă.
(5) Operaţiunea de desprindere se înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la alin. (3) lit. c) se reînscrie în aceeaşi carte funciară, iar pentru partea desprinsă se constituie o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menţionează numărul cadastral şi numărul cărţii funciare în care s-a înscris imobilul.
(6) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărţi topografice, cu menţionarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărţi funciare. În această situaţie, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situaţia în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară şi ortofotoplanul, se constată diferenţe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentaţii de primă înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
(7) În toate situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c), în cărţile funciare, precum şi în actele notariale se menţionează atât numerele topografice, cât şi numerele cadastrale corespunzătoare.
(8) La deschiderea cărţii funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral în cazurile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), se preia informaţia din partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafaţa şi categoria de folosinţă se preia din documentaţia cadastrală. Încheierea de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate.
(9) În cazul în care din cărţile funciare vechi sau din actele prezentate de părţi, rezultă că imobilul este înscris în proprietatea indiviză a mai multor persoane, însă, în fapt, aceştia se găsesc în stăpânirea unor părţi determinate, proprietarul interesat va putea cere înscrierea într-o nouă carte funciară deschisă conform Legii.
(10) Operaţiunea de înscriere într-o carte funciară nouă se efectuează prin întocmirea unei documentaţii cadastrale de prima înscriere pentru suprafaţa din imobil stăpânită în fapt, conform prevederilor alineatului anterior.
(11) Documentaţia cadastrală va avea ataşat procesul verbal de vecinătate, încheiat cu cei care stăpânesc în fapt suprafeţele de teren învecinate, cu scăderea aritmetică a suprafeţei acestui imobil din suprafaţa totală a imobilului înscris în cartea funciară veche şi efectuarea pe PAD a menţiunii "Se diminuează din cartea funciară nr. . . . . suprafaţa de . . . . "
(12) Înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va efectua conform dispoziţiilor prevăzute la alin. (9) şi (10) şi reprezintă prima înregistrare a imobilelor cuprinse în vechile evidenţe de carte funciară.
Art. 80. - (1) Concomitent cu deschiderea cărţii funciare, în regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni se fac verificări pentru a identifica poziţia din registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni la care a fost transcris actul juridic ce atestă dreptul ce urmează a fi intabulat, precum şi eventualele sarcini înscrise cu privire la imobil. În dreptul acestor poziţii se va face trimitere la numărul cărţii funciare deschise pentru imobil şi la localitatea în care s-a deschis cartea funciară, concomitent cu transcrierea sarcinilor în cartea funciară.
(2) Înscrierile din registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni convertite în format electronic trebuie corectate şi validate.
(3) Sarcinile stinse prin împlinirea termenului sau în orice alt mod se radiază la cerere sau din oficiu şi nu se înscriu în cartea funciară.
Art. 81. - (1) Înainte de soluţionarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, asistentul registrator solicită referentului arhivar o copie "conformă cu exemplarul aflat în arhivă" a actului transcris în vechile registre de publicitate imobiliară în temeiul căruia urmează a fi efectuată înscrierea.
(2) Copia menţionată la alin. (1) este confruntată de către asistentul registrator cu actul anexat cererii de înscriere în cartea funciară. În cazul în care se constată neconcordanţe între cele două înscrisuri se face menţiune despre aceasta pe cererea de înscriere, iar registratorul de carte funciară dispune respingerea înscrierii.
(3) Registratorul de carte funciară care a pronunţat încheierea de respingere comunică, în scris, directorului oficiului teritorial inadvertenţele constatate între actul transcris şi cel anexat cererii de înscriere, iar acesta dispune, dacă este cazul, sesizarea organelor de urmărire penală privind eventualele infracţiuni.
Art. 82. - (1) Înainte de soluţionarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară în baza titlului de proprietate emis în baza legilor proprietăţii, inspectorul verifică corespondenţa titlului anexat cererii cu exemplarul aflat în arhiva oficiului teritorial.
(2) În situaţia în care se constată inadvertenţe, se recurge la procedura îndreptării erorilor materiale, a rectificării sau se sesizează organele de urmărire penală, după caz, iar cererea de recepţie se va soluţiona cu notă de respingere.
Art. 83. - (1) Documentaţia cadastrală de primă înscriere conţine:
a) Borderou;
b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
c) Cererea de recepţie şi înscriere;
d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare, dacă este cazul;
g) Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
h) Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
i) Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate,
j) Calculul analitic al suprafeţelor;
k) Memoriul tehnic;
l) Fişa imobilului;
m) Planul de amplasament şi delimitare;
n) Planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
o) Fişierul .cpxml.
Art. 84. - (1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau faţă de cea din actul de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale care conţine suplimentar următoarele documente:
a) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dată în faţa persoanei autorizate - în cazul imobilului împrejmuit şi materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;
b) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dată în faţa persoanei autorizate şi un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinţă ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit;
(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv faţă de suprafaţă înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate, se realizează în baza documentaţiei cadastrale de primă înscriere care va conţine suplimentar şi următoarele documente:
a) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dată în faţa persoanei autorizate - în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar avizat de primărie şi recepţionat de oficiul teritorial;
b) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului dată în faţa persoanei autorizate şi un proces verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, sau alte elemente liniare) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.
(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţă din acte, se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei pe proprie răspundere a proprietarului dată în faţa persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat.
(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosinţă/destinaţia şi descrierea construcţiilor se preiau din documentaţia cadastrală recepţionată.
Art. 85. - (1) Pentru imobilele situate în intravilan a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu peste 10% faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate şi pentru imobilele situate în extravilan a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu peste 5% faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate, documentaţia cadastrală se respinge cu excepţia situaţiei în care se depun documentele prevăzute la alin. (2).
(2) Pentru imobilele prevăzute la alin. (1), proprietarii pot dobândi excedentul de suprafaţă, fie prin acţiune în instanţă, fie prin procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.
Art. 86. - (1) Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform legilor proprietăţii în situaţia în care pentru tarlaua în care este situat imobilul nu există plan parcelar recepţionat, pentru prima înregistrare persoana autorizată are obligaţia de a realiza planul parcelar.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la recepţia documentaţiilor cadastrale pentru imobilele situate în extravilan unde nu există plan parcelar în arhiva oficiului teritorial se poate utiliza un «plan de încadrare în tarla», pe care sunt reprezentate limitele tarlalei determinate prin măsurători, limitele imobilelor care au numere cadastrale anterior atribuite, limitele imobilului în cauză şi alte detalii fixe din teren. Aceste prevederi nu se aplică terenurilor din zonele necooperativizate, unde limitele imobilului care face obiectul primei înscrieri se certifică în baza procesului verbal de vecinătate.
(3) Planul de încadrare în tarla este întocmit în format analogic şi digital, este semnat de persoana autorizată, de proprietar sau de deţinătorul legal şi vizat de preşedintele comisiei locale de fond funciar.
(4) Planul de amplasament şi delimitare întocmit în condiţiile alin. (2) şi (3) va purta menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar». Această menţiune se face şi în fişierul .cpxml, la rubrica "Observaţii".
(5) Persoana autorizată informează proprietarul cu privire la consecinţele ulterioare ale lipsei planului parcelar, respectiv posibilitatea schimbării amplasamentului ocupat în prezent, modificarea geometriei, modificarea dimensiunilor laturilor şi a suprafeţei iar proprietarul semnează declaraţia care ulterior se semnează şi de către persoana autorizată.
(6) Menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar» se radiază în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu ocazia recepţiei planului parcelar.
Art. 87. - (1) Pentru imobilele situate în tarlale care au trecut din extravilan în intravilan, după aplicarea legilor proprietăţii, la recepţia documentaţiilor cadastrale se solicită planul parcelar.
(2) În cazul în care o tarla din extravilan a trecut în intravilan şi imobilul este împrejmuit, recepţia se poate efectua în lipsa planului parcelar, cu menţiunea «Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului parcelar».
(3) La înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în extravilanul UAT- urilor din zone necooperativizate nu se solicită plan parcelar sau plan de încadrare în tarla. Recepţia documentaţiilor cadastrale se realizează în baza documentaţiei cadastrale, a unei adeverinţe eliberată de primărie care să ateste că imobilul se află în zona necooperativizată şi a procesului verbal de vecinătate.
(4) Pentru imobilele situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, în intravilanul localităţilor este obligatorie identificarea imobilelor cu date de carte funciară veche, cu excepţia situaţiilor în care imobilul este înscris fără a fi identificat cu număr topografic, cartea funciară este degradată sau nu există în arhivă. Aceste excepţii vor fi certificate de către asistentul registrator sau referentul arhivar care va emite un referat în acest sens.
(5) Răspunderea pentru corectitudinea identificării revine persoanei autorizate.
(6) Pentru terenurile înscrise în vechile cărţi funciare, situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor proprietăţii, nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepţie făcând cazurile în care pe aceste imobile există construcţii.
4.2.2. Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate
Art. 88. - Dacă dezmembrămintele au ca obiect doar o parte determinată dintr-un imobil, se întocmeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren afectată, iar documentaţia cadastrală aferentă se înregistrează pe flux de actualizare informaţii tehnice, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau pe flux de primă înscriere, pentru imobilele neînscrise.
Art. 89. - Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, cuprinde:
a) Borderou;
b) Dovada achitării tarifului;
c) Cererea de recepţie şi înscriere;
d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare, după caz;
g) Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
h) Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
i) Calculul analitic al suprafeţei;
j) Memoriul tehnic;
k) Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, după caz;
l) Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren/construcţie afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, şi/sau releveele construcţiilor afectate de dezmembrăminte;
m) Planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) Fişierul .cpxml, unde la rubrica "Observaţii" se va face menţiune cu privire la existenţa unei suprafeţe afectate de dezmembrământ.
Art. 90. - Dreptul de servitute se va intabula în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului care constituie fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota în partea a II-a a cărţii funciare a imobilului care constituie fond dominant.
Dacă fondul dominant sau fondul aservit se dezlipeşte, înscrierile privitoare la servitute vor fi transcrise în mod corespunzător în partea a II-a, respectiv în partea a III-a a cărţilor funciare ale imobilelor afectate de dreptul de servitute.
Art. 91. - (1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărţii funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea funciară de superficie. În cartea funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren) - însoţit de codul construcţiei, făcându-se menţiune în rubrica "Observaţii" a părţii I despre numărul cărţii funciare a terenului.
(2) Dreptul de superficie se intabulează în baza următoarelor acte juridice:
a) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, hotărârea judecătorească definitivă, certificatul de moştenitor sau actul administrativ prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea unui drept de superficie;
b) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România care constată actul juridic, prin care proprietarul unui teren şi al construcţiei situate pe acesta a dispus numai de construcţie, certificatul de moştenitor care constată dobândirea, de către unul sau mai mulţi moştenitori, doar a dreptului de proprietate asupra construcţiei, iar nu şi a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimţământul unei părţi la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra construcţiei independent de proprietatea terenului pe care aceasta este situată;
c) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România care constată actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren şi a construcţiei situate pe acesta a dispus atât de teren, cât şi de construcţie, dar în favoarea unor persoane diferite, certificatul de moştenitor care constată dobândirea, de către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimţământul unei sau a unor părţi la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată;
d) înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România sau hotărârea judecătorească prin care se constată renunţarea proprietarului unui teren la dreptul de a invoca accesiunea cu privire la construcţia realizată de o altă persoană pe acel teren;
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) - d) din prezentul articol, cererea de înscriere a unui drept de superficie se admite chiar dacă în înscrisul în baza căruia se solicită înscrierea nu este stipulată expres constituirea dreptului de superficie.
Art. 92. - (1) Dreptul de superficie se înscrie întotdeauna cu arătarea duratei pentru care a fost constituit.
(2) Durata dreptului de superficie este cea arătată în înscrisul în baza căruia se solicită intabularea, dar nu mai mult de 99 de ani.
(3) În cazurile de constituire indirectă a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o durată de 99 de ani.
(4) În toate cazurile, dreptul de superficie poate fi înnoit la împlinirea duratei pentru care a fost intabulat, pentru o durată mai mică, egală sau mai mare decât durata iniţială, însă cu respectarea limitei prevăzute la alin. (2). Înnoirea superficiei este supusă regulilor aplicabile intabulării superficiei.
Art. 93. - (1) În cazul în care se constituie un drept de superficie, în structura căruia intră dreptul de folosinţă asupra terenului şi posibilitatea de a edifica o construcţie pe teren, dreptul de superficie se intabulează în partea a III-a a cărţii funciare a terenului.
(2) În situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers ori dacă un terţ devine proprietarul ambelor bunuri, cartea funciară de superficie se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit şi cu transcrierea construcţiei în cartea funciară a terenului.
Art. 94. - Radierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris un drept asupra imobilului, dat prin înscris autentic notarial, fără întocmirea unei documentaţii cadastrale. Acest consimţământ nu este necesar dacă radierea s-a dispus printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenţei juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.
4.2.3. Înscrierea actualizării informaţiilor tehnice
Art. 95. - (1) Documentaţia cadastrală de actualizare informaţii tehnice este documentaţia prin care se realizează actualizarea oricăror informaţii textuale şi grafice ale imobilului înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi poate fi realizată prin una sau mai multe operaţiuni de: înscriere/radiere construcţii, modificare limită de imobil, modificare suprafaţă, actualizare categorii de folosinţă/destinaţii, repoziţionare, descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate pentru o parte din imobil şi actualizarea oricăror informaţii tehnice cu privire la imobil.
(2) Prin cererea de actualizare informaţii tehnice pot fi efectuate simultan toate operaţiunile enumerate mai sus.
(3) Cu ocazia soluţionării cererilor de actualizare informaţii tehnice în cărţile funciare în care s-a înscris atât suprafaţa rezultată din măsurători cât şi suprafaţa din act, se va păstra doar suprafaţa din măsurători.
4.2.3.1. Înscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară
Art. 96. - Documentaţia cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conţine:
a) borderou;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;
g) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
h) certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
i) autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat şi ştampilat de reprezentantul autorităţii locale sau certificatul prevăzut de lege;
j) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
k) calculul analitic al suprafeţei;
l) memoriul tehnic;
m) copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche;
n) planul de amplasament şi delimitare cu reprezentarea terenului şi a construcţiei;
o) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
p) fişierul .cpxml.
Art. 97. - La înscrierea construcţiilor persoana autorizată specifică numărul de niveluri, anul construirii, suprafaţa construită la sol şi suprafaţa construită desfăşurată. Aceste date vor fi menţionate în planul de amplasament şi delimitare a imobilului, la pct. B «Date referitoare la construcţii», coloana «Menţiuni», iar în fişierul .cpxml la «Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni».
Art. 98. - (1) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat şi ştampilat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia şi a unei documentaţii cadastrale.
(2) În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea se face în baza:
a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază este situată construcţia;
b) documentaţiei cadastrale.
(3) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se poate înscrie în cartea funciară şi pe stadii de execuţie, în baza următoarelor documente:
a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;
b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, vizat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unităţii administrativ teritoriale;
c) documentaţiei cadastrale.
Art. 99. - (1) Pentru construcţiile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, fără acte doveditoare ale dreptului de proprietate, în situaţia în care se solicită ulterior intabularea dreptului de proprietate, operaţiunea se efectuează pe flux integrat, cu întocmirea unui nou fişier .cpxml.
(2) Cererea de recepţie şi înscriere va fi însoţită de:
a) dovada achitării tarifului;
b) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
c) copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;
d) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
e) documentele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra construcţiilor;
f) fişierul .cpxml.
Art. 100. - Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este condiţionată de efectuarea în prealabil a unei operaţiuni de alipire, din care să rezulte un singur imobil.
Art. 101. - Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a unei construcţii reprezentând un sistem de panouri fotovoltaice, se face în baza documentaţiei cadastrale, a autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Pe planul de amplasament si delimitare se reprezintă conturul exterior al zonei pe care sunt amplasate panourile, iar în fişierul .cpxml la «Construcţii - Introducere/editare clădiri - Menţiuni», se face menţiunea "sistem cu n panouri fotovoltaice".
Art. 102. - Dacă pentru o construcţie provizorie s-a eliberat autorizaţia de construire şi procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau un certificat emis de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, aceasta se poate înscrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, la cerere, în baza documentaţiei cadastrale.
4.2.3.2. Radierea din planul cadastral şi din cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară.
Art. 103. - Operaţiunea de radiere a unei construcţii din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se efectuează, la cererea proprietarului, fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Fişierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea şi se ataşează cererii care se soluţionează pe flux integrat.
4.2.3.3. Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului
Art. 104. - (1) Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conţine:
a) borderou;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copiile extraselor de carte funciară pentru informare;
g) declaraţia autentică de voinţă între părţi sau hotărârea judecătorească definitivă;
h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
k) copiile planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;
l) planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;
m) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilele să poată fi localizate;
n) fişierul .cpxml.
(2) Operaţiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există două sau mai multe imobile învecinate înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
b) imobilele în cauză au cel puţin o latură comună;
c) operaţiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate.
4.2.3.4. Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului
Art. 105. - Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului se va întocmi în situaţia în care suprafaţa imobilului rezultată din măsurători este diferită de suprafaţa pentru care a fost atribuit numărul cadastral, indiferent dacă această suprafaţă a fost sau nu înscrisă în cartea funciară.
Art. 106. - (1) Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
g) hotărârea judecătorească definitivă, declaraţia autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz;
h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este supus modificării suprafeţei;
l) planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică;
m) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) fişierul .cpxml.
Art. 107. - Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 10% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei, care conţine suplimentar următoarele documentele:
a) declaraţia autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit şi materializat prin elemente stabile în timp;
b) declaraţia autentică a proprietarului şi procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit;
Art. 108. - Modificarea în plus a suprafeţei imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentaţiei cadastrale de modificare a suprafeţei care conţine suplimentar următoarele documentele, după caz:
a) declaraţia autentică a proprietarului - în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar recepţionat de oficiul teritorial;
b) declaraţia autentică a proprietarului şi procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum, etc.) în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit, situat în zonele foste necooperativizate.
Art. 109. - (1) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, până la procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, o singură dată.
(2) Modificarea în plus a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară peste procentele menţionate în prezentul capitol se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, în baza documentaţiei cadastrale.
Art. 110. - Pentru imobilele a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mică decât suprafaţa înscrisă în cartea funciară, modificarea suprafeţei se realizează în baza documentaţiei cadastrale şi a declaraţiei autentice a proprietarului cu privire la identificarea imobilului.
4.2.3.5. Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru imobile înscrise în cartea funciară.
Art. 111. - (1) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/destinaţia terenului se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice.
(2) Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
g) actul administrativ specific (ex.: adeverinţa emisă de primărie, autorizaţia de construire), emis în condiţiile legii;
h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care se solicită actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei;
l) planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren cu categoria/destinaţia actuală;
m) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) fişierul .cpxml.
(3) Actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează fără documentaţie cadastrală, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale. Fişierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocată lucrarea şi se ataşează cererii.
Art. 112. - (1) Imobilele situate în intravilanul localităţilor, aprobat potrivit legii, prin PUG şi/sau PUZ, pentru care a fost emisă autorizaţie de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în evidenţele de cadastru şi carte funciară pentru întreaga suprafaţă, cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, fără întocmirea în acest sens a unei documentaţii cadastrale de actualizare informaţii tehnice.
(2) În cazul imobilelor menţionate la alin. (1), scoaterea din circuitul agricol pentru o parte din suprafaţa imobilului se face în baza unei documentaţii cadastrale de actualizare informaţii tehnice, cu identificarea suprafeţei de teren care îşi schimbă categoria de folosinţă în curţi construcţii.
(3) Oficiile teritoriale sunt responsabile de comunicarea către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţeană a tuturor încheierilor de carte funciară cu privire la înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor scoase din circuitul agricol sau a schimbării destinaţiei terenurilor din "agricol" în terenuri intravilane cu categoria de folosinţă "curţi construcţii".
4.2.3.6. Documentaţie de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital. Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală.
Art. 113. - (1) Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital, eliminarea golurilor şi suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizează prin repoziţionare.
(2) Repoziţionarea este operaţiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral care se efectuează prin rotaţie, translaţie sau modificarea geometriei anterior recepţionate, fără acordul proprietarului.
(3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeţei imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară.
(4) Documentaţia de repoziţionare se întocmeşte de către persoana autorizată la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de către inspector, din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef.
Art. 114. - (1) Documentaţia de repoziţionare la cerere conţine:
a) borderoul;
b) cererea de recepţie şi înscriere;
c) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
d) calculul analitic al suprafeţelor;
e) memoriul tehnic care va conţine şi date cu privire la necesitatea repoziţionării;
f) copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat anterior;
g) planul de amplasament şi delimitare a imobilului;
h) fişierul .cpxml.
(2) Documentaţia de repoziţionare din oficiu conţine referatul de constatare întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef şi fişierul .cpxml şi se realizează de către inspector, în cazul în care imobilul este situat în intravilan şi este împrejmuit sau în cazul în care imobilul este situat în extravilan şi există plan parcelar recepţionat.
(3) Prin documentaţia cadastrală ce conţine piesele indicate la alin. (1), cu ocazia repoziţionării se vor putea rectifica şi erori cum ar fi:
- erori cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului;
- erori ale suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafaţa totală a imobilului, precum şi suprafaţa utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeţei utile totale;
- alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei totale.
(4) În situaţia în care nu este necesară repoziţionarea, erorile cu privire la adresa unde este situat imobilul, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului, se efectuează de către oficiul teritorial fără întocmirea unei documentaţii cadastrale.
(5) Rectificarea erorii de înregistrare a unui imobil în planul cadastral digital, prin repoziţionare, se poate realiza şi în cazul în care pentru acel imobil nu s-a deschis carte funciară.
Art. 115. - (1) Dacă la recepţia documentaţiilor cadastrale sau la actualizarea bazei de date grafice se constată că în planul cadastral în format digital, sunt imobile reprezentate cu suprapunere totală sau parţială, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentaţiile, pentru verificarea la teren şi stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală.
(2) Persoanele autorizate au obligaţia să se prezinte la sediul oficiului teritorial la data şi ora convocării. Persoanele autorizate care, din motive obiective, nu pot fi prezente la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire, în vederea reprogramării întâlnirii.
Art. 116. - (1) Suprapunerea virtuală există doar în baza de date grafică a oficiului teritorial, imobilul nefiind afectat de suprapunere în teren şi este generată de erori de măsurare, prelucrare a datelor şi integrare în baza de date.
(2) Suprapunerea virtuală se soluţionează prin operaţiunea de repoziţionare.
(3) Dacă documentaţia de repoziţionare nu este realizată de către persoana autorizată în termenul stabilit de inspector, din motive nejustificate, aceasta este sancţionată conform prezentului regulament.
(4) Dacă rectificarea coordonatelor imobilului implică modificarea suprafeţei cu un procent care depăşeşte +/- 2%, persoana autorizată întocmeşte documentaţia de actualizare informaţii tehnice.
(5) Dacă la întocmirea documentaţiei de actualizare informaţii tehnice, proprietarul imobilului poziţionat greşit refuză să îşi exprime acordul sau nu este găsit, persoana autorizată dă o declaraţie cu privire la aceste aspecte, în termenul stabilit de inspector. În baza declaraţiei persoanei autorizate şi a referatului de constatare întocmit de inspector, aprobat de inginerul şef, inspectorul completează fişierul .cpxml din baza de date cu precizarea, la rubrica Menţiuni, "Imobil înregistrat în planul cadastral fără formă şi localizare corectă". Această menţiune se va face şi pe planul de amplasament şi delimitare din arhiva oficiului teritorial şi nu constituie piedică la recepţia altei documentaţii cadastrale poziţionate corect.
(6) Referatul de constatare descrie suprapunerea virtuală, se înregistrează în registrul general de intrare, are anexate documentele menţionate anterior şi se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea emiterii încheierii de carte funciară, care se comunică părţilor.
Art. 117. - Suprapunerea reală este suprapunerea efectivă în teren datorată existenţei mai multor acte juridice diferite pentru acelaşi amplasament, identificării diferite a limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării. Suprapunerea reală se soluţionează pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată.
Art. 118. - (1) În situaţia în care există imobile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, şi se solicită prima înscriere în sistem pentru un nou imobil, constatându-se o suprapunere reală, oficiul teritorial respinge documentaţia cadastrală.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă proprietarul imobilului pentru care cererea a fost respinsă doreşte să dispună de dreptul său de proprietate pentru zona neafectată de suprapunere, în baza declaraţiei titularului dreptului, exprimată în formă autentică, se întocmesc documentaţii cadastrale pentru fiecare lot, respectiv lot afectat de suprapunere, lot fără suprapunere. Pentru lotul neafectat de suprapunere se atribuie număr cadastral, se deschide carte funciară, iar documentaţia întocmită pentru lotul cu suprapunere se respinge.
(3) Dacă la actualizarea bazei de date grafice se identifică în planul cadastral de carte funciară imobile reprezentate cu suprapunere reală, inspectorul actualizează fişierele .cpxml aferente acestor imobile cu precizarea la menţiuni "Imobil înregistrat cu suprapunere reală cu imobilul cu nr. cadastral. . . . . . . . . . /înscris în Cartea Funciară nr. . . . . . " şi întocmeşte referatul privind constatarea suprapunerii, care va fi aprobat de inginerul şef. Fişierele .cpxml se ataşează referatului care se înregistrează în registrul general de intrare împreună cu extrasul din planul cadastral de carte funciară în care este evidenţiată suprapunerea reală, pe flux de actualizare, fără plata unui tarif. După emiterea încheierii, aceasta va fi comunicată părţilor şi menţiunea privind suprapunerea se face şi pe planurile de amplasament şi delimitare aferente imobilelor suprapuse, aflate în arhiva oficiului teritorial.
(4) Dacă prin emiterea unei hotărâri judecătoreşti se generează o suprapunere între imobile, oficiul teritorial pune în aplicare sentinţa iar inspectorul menţionează în fişierele .cpxml, aferente imobilelor care se suprapun, la rubrica "Observaţii" - "Suprapunere cu imobilul cu nr. cad. . . . ." şi după emiterea încheierilor de carte funciară, acestea se vor comunica părţilor.
4.2.3.7. Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil
Art. 119. - (1) Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
g) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
l) planul de amplasament şi delimitare;
m) planul de încadrare în zonă;
n) fişierul .cpxml.
(2) Aceste actualizări pot privi:
a) adresa unde este situat imobilului, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului;
b) erori ale suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafaţa totală a imobilului, precum şi suprafaţa utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeţei utile totale;
c) alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei totale.
4.2.3.8. Documentaţia cadastrală întocmită ca urmare a modificării prin PUZ sau PUG a limitei intravilanului
Art. 120. - Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se acordă numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea din extravilan.
Art. 121. - (1) Dacă la prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau cu prilejul efectuării altor operaţiuni cadastrale asupra unui imobil înscris în cartea funciară se constată că imobilul respectiv este traversat de linia de demarcare între intravilan şi extravilan, acel imobil va fi despărţit în imobile pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, pentru partea din imobil situată intravilan şi pentru partea din imobil situată în extravilan.
(2) În cazul imobilelor pentru care se solicită prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, se va proceda:
a) persoana autorizată informează proprietarul/deţinătorul cu privire la faptul că imobilul deţinut este traversat de linia de demarcare între intravilan şi extravilan şi despre necesitatea întocmirii de documentaţii cadastrale distincte, respectiv cu privire la art. 2 alin. (4) din Lege;
b) proprietarul/deţinătorul completează şi semnează cererile de recepţie şi înscriere care se vor înregistra în RGI ca cereri legate pe codul de recepţie şi înfiinţare carte funciară, cu plata serviciului aferent solicitat şi se vor atribui numere cadastrale distincte, pentru imobilul situat în intravilan, respectiv pentru imobilul situat în extravilan;
c) după soluţionare de către inspector, cererile electronice se transmit serviciului de publicitate imobiliară, împreună cu documentaţiile cadastrale analogice. Documentaţiile cadastrale recepţionate vor fi însoţite de referatul cu privire la amplasament, redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare documentaţie, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef;
d) serviciul de publicitate imobiliară emite încheierile de carte funciară şi le comunică părţilor.
(3) În cazul imobilelor pentru care se solicită efectuarea unor operaţiuni cadastrale ulterioare, se va proceda:
a) persoana autorizată informează proprietarul/deţinătorul cu privire la amplasarea imobilului pe linia de demarcare între intravilan şi extravilan, respectiv cu privire la art. 2 alin. (4) din Lege. Proprietarul/deţinătorul completează şi semnează cererea de actualizare informaţii tehnice şi cererea de recepţie pentru dezlipire;
b) se realizează operaţiunea de actualizare informaţii tehnice asupra imobilului situat pe linia de demarcare între intravilan şi extravilan şi ulterior se va proceda la dezlipirea acestuia în două imobile, aferente zonei de intravilan, respectiv extravilan;
c) cererea de recepţie dezlipire, nu se tarifează, iar în urma soluţionării acesteia se atribuie două numere cadastrale, pentru imobilul situat în intravilan, respectiv pentru imobilul situat în extravilan;
d) referatul de admitere a dezlipirii rezultat din aplicaţia informatică este însoţit de referatul cu privire la amplasament, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef şi se comunică la registratură;
e) referatul de admitere a dezlipirii însoţit de referatul inspectorului cu privire la amplasament se înregistrează de către compartimentul registratură pe codul de înscriere dezlipire în cartea funciară, fără plata tarifului aferent, ulterior finalizării operaţiunii de actualizare, fără act de dezlipire şi certificat de urbanism.
4.2.4. Condominiu
Art. 122. - Constituie condominiu:
a) un corp de clădire cu unul sau mai multe niveluri, respectiv fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia, dacă se poate delimita proprietatea comună;
b) un ansamblu format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.
Art. 123. - (1) În vederea înscrierii condominiului se deschide o carte funciară a terenului, o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate reprezenta apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
(2) Cartea funciară colectivă se înfiinţează concomitent cu deschiderea primei cărţi funciare aferente unei unităţi individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia.
(3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o fişă colectivă care conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului.
(4) Dacă se solicită înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, la documentaţie se va ataşa releveul etajului/apartamentului.
Art. 124. - (1) Alipirea unităţilor individuale se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) unităţile individuale alăturate, situate în acelaşi condominiu, au cel puţin un perete comun, o terasă sau un hol, altele decât cele de folosinţă comună generală;
b) unităţile individuale situate la etaje diferite, cu condiţia să aibă planşeu comun şi să existe scară de acces, alta decât scara din părţile de folosinţă comună generală;
(2) Transformările necesare alipirii se vor efectua conform legislaţiei în vigoare privitoare la construcţii.
Art. 125. - (1) Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
g) memoriul tehnic;
h) copia cărţii funciare colective a condominiului;
i) releveul unităţii individuale;
j) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
k) fişierul .cpxml.
(2) Pentru prima înscriere UI, formată din apartament şi dependinţe distincte (boxă, pivniţă, garaj sau alte anexe) aparţinând aceluiaşi condominiu, se va întocmi o singură documentaţie cadastrală, respectiv un singur fişier .cpxml, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează şi dependinţa aferentă.
(3) La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziţie sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentaţii cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependinţe, cu fişierele .cpxml aferente.
(4) La executarea documentaţiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligaţia să informeze beneficiarul despre consecinţele ce decurg din înscrierea dependinţelor în cartea funciară, separat de cea a apartamentului. Documentaţia va fi completată cu acordul proprietarului, întocmit într-un număr de exemplare egal cu cel al documentaţiilor cadastrale.
(5) Anterior înregistrarii unei unităţi individuale sau actualizării informaţiilor tehnice cu privire la o unitate individuală, persoana autorizată analizează situaţia juridică a terenului şi a construcţiei condominiu şi întocmeşte documentaţia cadastrală de prima înscriere sau de actualizare a informaţiilor tehnice cu privire la imobil, dacă se impune.
4.2.5. Notarea posesiei în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic
Art. 126. - (1) În cazul imobilelor proprietate privată, în situaţia în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a următoarelor înscrisuri:
a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:
- posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
- imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
- primăria are sau nu are cunoştinţă de acţiuni în justiţie cu privire la imobilul respectiv;
- imobilul a făcut sau nu a făcut obiectul legilor de retrocedare;
- proprietarul tabular nu figurează ca proprietar în evidenţele primăriei, în zonele de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938.
b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
- posedă imobilul sub nume de proprietar;
- este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
- nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
- imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
- imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
- imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
- înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
d) copie de pe actele de identitate şi stare civilă.
(2) În situaţia în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construcţii pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula în cartea funciară.
4.2.6. Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor aflate în evidenţa unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ
Art. 127. - În situaţiile în care s-a înscris în cartea funciară un imobil pe un UAT, iar amplasamentul acestuia este situat pe alt UAT, punerea în concordanţă se realizează la cerere sau din oficiu, în baza documentaţiei de identificare a amplasamentului.
Art. 128. - Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării din oficiu, conţine:
a) referatul de constatare şi anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe UAT- ul identificat eronat, înregistrat în RGI, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decât cel în care a fost înregistrat, cu precizarea motivelor pentru care imobilul a fost înregistrat eronat;
b) fişierul .cpxml actualizat, întocmit de către inspector;
c) planul de amplasament şi delimitare existent în arhiva oficiului teritorial, cu menţionarea numărului cadastral nou acordat şi UAT- ul identificat corect, prin corectarea pe PAD, de către inspector.
Art. 129. - Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere, conţine:
a) borderoul;
b) cererea de recepţie şi înscriere;
c) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat;
d) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
e) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
f) referatul de constatare şi anulare a numărului cadastral al imobilului acordat pe uat- ul identificat eronat, întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef, cu privire la situarea imobilului pe alt uat decât cel în care a fost înregistrat, care va fi adăugat ulterior recepţiei cadastrale;
g) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, h) calculul analitic al suprafeţelor;
i) memoriul tehnic;
j) planul de amplasament si delimitare;
k) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
l) fişierul .cpxml.
Art. 130. - (1) Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului se transmite biroului teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, pentru efectuarea modificărilor şi sistarea cărţii funciare.
(2) După sistarea cărţii funciare şi modificarea celorlalte evidenţe, biroul teritorial transmite încheierea de sistare a cărţii funciare împreună cu documentaţia cadastrală şi o copie conformă a cărţii funciare sistate la biroul teritorial omolog. După primirea documentaţiei, registratorul din cadrul biroului teritorial în evidenţa căruia se află unitatea administrativ teritorială de amplasament al imobilului va dispune prin încheiere deschiderea unei cărţi funciare noi, pe unitatea administrativ-teritorială aferentă situării imobilului. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastrală şi situaţia juridică din cartea funciară închisă. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate.
4.3. Soluţionarea cererilor pe flux întrerupt
Art. 131. - (1) Documentaţia cadastrală pe flux întrerupt se întocmeşte pentru efectuarea operaţiunilor de alipire/dezlipire, apartamentare, reapartamentare.
(2) Se întocmeşte documentaţie cadastrală pe flux întrerupt şi în situaţia în care, pentru încheierea actului autentic sau a certificatului de moştenitor, nu se prezintă un act justificativ al titlului dispunătorului sau autorului succesiunii, conform protocolului de colaborare dintre Agenţia Naţională şi UNNPR. Drepturile reale constatate prin certificatele de moştenitor şi actele de partaj voluntar şi judiciar sunt intabulate în cartea funciară la prima înregistrare pe flux integrat, în baza unei documentaţii cadastrale întocmite ulterior încheierii actului şi a unui certificat de sarcini.
4.3.1. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor
Art. 132. - (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial şi a unui act încheiat în formă autentică notarială.
(2) Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi dacă sunt toate situate în intravilan sau toate în extravilan.
(3) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea alipirii în cartea funciară în baza actului de alipire, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma alipirii, încheiată în formă autentică şi a unei documentaţii cadastrale. Prin excepţie, în zona de extravilan, în scopul constituirii de exploataţii agricole, imobilele pot fi alipite fără a fi înscrise în prealabil în cartea funciară, dacă imobilul rezultat este delimitat în teren prin detalii fixe, stabile în timp. Documentaţia cadastrală se înregistrează pe flux întrerupt şi se întocmeşte în baza convenţiei în formă autentică a proprietarilor, pentru întreg imobilul rezultat din alipire. În actul autentic de alipire imobilele se identifică după nr. topografic sau după identificatorii din titlurile de proprietate.
Art. 133. - (1) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, la întocmirea documentaţiilor cadastrale de alipire/dezlipire se utilizează suprafeţele imobilelor implicate în aceste operaţiuni, rezultate din măsurători, pentru care au fost atribuite numere cadastrale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data atribuirii numărului cadastral, indiferent dacă aceste suprafeţe au fost sau nu înscrise la acea dată în cartea funciară. Dacă se impune conversia cărţii funciare, atunci suprafaţa din măsurători, pentru care a fost atribuit numărul cadastral, se preia din planul de amplasament şi delimitare.
(2) În situaţia în care la măsurătorile efectuate la teren se constată că suprafaţa măsurată a imobilului/imobilelor supuse operaţiunilor de dezlipire/alipire este diferită de suprafaţa măsurată anterior şi evidenţiată în documentaţia cadastrală iniţială recepţionată, se realizează în prealabil o documentaţie de modificare a suprafeţei, verificându-se dacă anterior a mai fost realizată o modificare în plus a suprafeţei.
(3) Verificarea existenţei unei alte modificări de suprafaţă revine obligatoriu inspectorului căruia i-a fost alocată lucrarea.
Art. 134. - (1) În caz de alipire/dezlipire imobilele rezultate primesc numere cadastrale noi şi se transcriu în cărţi funciare noi.
(2) Cărţile funciare din care provin imobilele alipite/dezlipite se închid, neputând fi redeschise pentru noi înscrieri.
(3) Modificările intervenite prin alipire/dezlipire se arată atât în partea A, cât şi în partea B a cărţii funciare.
Art. 135. - (1) Din punct de vedere tehnic:
a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte;
b) alipirea este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară.
(2) Documentaţia cadastrală de dezlipire/alipire conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie;
e) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
f) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
g) copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare;
h) certificatul de urbanism, dacă este cazul;
i) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
j) calculul analitic al suprafeţelor;
k) memoriul tehnic;
l) planul de amplasament şi delimitare al imobilului ce face obiectul dezlipirii/alipirii (PAD vechi);
m) planul de amplasament şi delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
n) planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament şi delimitare a imobilului rezultat din alipire;
o) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
p) fişierul .cpxml.
(3) Operaţiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului autentic de dezlipire/alipire în cartea funciară.
(4) Referatul de admitere/respingere rezultat din aplicaţia informatică, emis de inspector, în 3 exemplare, se comunică la registratură, în vederea transmiterii către:
a) biroul de carte funciară, în vederea notării în cartea funciară a propunerii de admitere/respingere;
b) arhivă, împreună cu dosarul unic;
c) beneficiar/autorizat.
(5) Dacă imobilul supus dezlipirii/alipirii implică operaţiuni de repoziţionare, prin cererea de dezlipire/alipire se soluţionează şi aceste operaţiuni de repoziţionare, fără modificarea suprafeţei.
(6) Toate imobilele rezultate în urma dezlipirii trebuie să aibă acces la un drum sau să aibă îndeplinită condiţia de servitute, dacă este cazul.
Art. 136. - Nu poate fi dezlipită o parte din terenul pe care se află un condominiu dacă prin această operaţiune sunt afectate căile de acces către condominiu sau pe terenul ce urmează să se dezlipească există reţele edilitare care deservesc condominiul.
Art. 137. - (1) Dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparţinând unor terţi, operaţiunea de alipire/dezlipire nu se poate face decât cu acordul acestor terţi, dat în formă autentică.
(2) În lipsa unei convenţii contrare, înscrierile privind drepturile reale, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează imobilul, se menţin neschimbate în cărţile funciare ale tuturor imobilelor rezultate.
(3) Dacă asupra imobilului supus modificării erau intabulate drepturi reale ale unor terţi, în caz de alipire/dezlipire a imobilului, urmată de transcrierea imobilelor rezultate în noi cărţi funciare, acestea se vor menţine ca atare.
(4) Ipotecile ce grevează imobilele ce se alipesc, se înscriu în cartea funciară a imobilului rezultat din alipire în ordinea rangurilor iniţiale.
(5) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară şi a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară nu constituie piedică la alipirea sau dezlipirea imobilului. În situaţia în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu, imobilul se poate dezlipi la cererea proprietarului, cu consimţământul părţilor în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunţate de instanţa de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu şi unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.
4.3.2. Apartamentarea/subapartamentarea/reapartamentarea
4.3.2.1. Documentaţia de apartamentare a unei construcţii - condominiu pentru înfiinţarea unor unităţi individuale
Art. 138. - (1) Apartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei construcţii - condominiu, înscrisă în cartea funciară, în mai multe unităţi individuale care se înscriu în cărţi funciare individuale. Prin operaţiunea de apartamentare se stabilesc şi se înscriu în cartea funciară colectivă părţile comune şi cotele din părţile comune, aferente fiecărei UI.
(2) În lipsa unei stipulaţii contrare existente în titlurile de proprietate, cotele-părţi se stabilesc prin raportarea suprafeţei utile a fiecărui spaţiu locativ la totalul suprafeţei utile a spaţiilor locative din clădire.
Art. 139. - Construcţiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.
Art. 140. - Apartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a) recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;
b) întocmirea actului de apartamentare în formă autentică, ori emiterea hotărârii judecătoreşti;
c) înscrierea actului de apartamentare.
Art. 141. - Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcţie;
g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
k) releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;
l) planul de amplasament şi delimitare;
m) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) fişierul .cpxml.
4.3.2.2. Documentaţia de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală
Art. 142. - (1) Subapartamentarea este operaţiunea de împărţire a unei unităţi individuale în mai multe unităţi individuale noi.
(2) Alipirea UI este operaţiunea de formare a unei unităţi individuale prin alipirea a două sau mai multe unităţi individuale. Operaţiunea de alipire a tuturor unităţilor individuale dintr-un condominiu conduce la sistarea apartamentării, operaţiune prin care construcţia condominiu revine la situaţia iniţială, dinainte de apartamentare.
Art. 143. - Subapartamentarea UI/alipirea UI este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a) recepţie documentaţie cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI;
b) întocmire act de subapartamentare UI/alipire UI în formă autentică ori emitere hotărâre judecătorească;
c) înscriere act de subapartamentare UI/alipire UI.
Art. 144. - Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către serviciul public comunitar de evidenţa populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale ui;
g) copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
h) memoriul tehnic;
i) fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) releveele cu propunerea de apartamentare a ui- urilor iniţiale;
k) planul de amplasament şi delimitare;
l) releveele pentru fiecare ui rezultat din subapartamentare/alipire ui;
m) planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) fişierul .cpxml.
4.3.2.3. Documentaţia de reapartamentare
Art. 145. - Reapartamentarea este operaţiunea de desprindere a unei unităţi individuale din părţile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părţile comune, aferente fiecărei unităţi individuale.
Art. 146. - Încetarea destinaţiei de folosinţă comună se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor.
Art. 147. - Imobilul, respectiv partea din imobil care rezultă din încetarea destinaţiei folosinţei comune, se înscrie în mod corespunzător în cartea funciară pe baza documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop.
Art. 148. - Cota din părţile comune aferente unei unităţi individuale nu poate fi egală cu zero.
Art. 149. - Reapartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a) recepţie documentaţie cadastrală de reapartamentare;
b) întocmire act de reapartamentare în formă autentică, ori emitere hotărâre judecătorească;
c) înscriere act de reapartamentare.
Art. 150. - Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI conţine:
a) Borderoul;
b) Dovada achitării tarifului;
c) Cererea de receptie;
d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) Copia extrasului de carte funciară pentru informare al condominiului;
g) Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
h) Memoriul tehnic;
i) Fişa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
j) Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
k) Planul de amplasament şi delimitare;
l) Planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
m) Fişierul .cpxml.
4.3.2.4. Operaţiunea de sistare a apartamentării/condominiului
Art. 151. - (1) Operaţiunea de sistare a apartamentării unei construcţii tip condominiu se poate realiza dacă proprietarul deţine toate unităţile individuale componente al condominiului.
(2) Operaţiunea de sistare a apartamentării se efectuează la cererea proprietarului tuturor unităţilor individuale din condominiu, în baza acordului autentic de voinţă, astfel:
a) dacă proprietarul construcţiei este şi proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se efectuează următoarele operaţiuni:
- se sistează cărţile individuale aferente UI- urilor;
- se sistează cartea funciară a construcţiei;
- construcţia se transcrie în cartea funciară a terenului.
b) dacă proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului pe care aceasta este amplasată, atunci se sistează cărţile individuale aferente UI- urilor, iar pentru înscrierea construcţiei se aplică dispoziţiile referitoare la dreptul de superficie.
4.3.3. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente
4.3.3.1. Dispoziţii generale
Art. 152. - (1) Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor şi presupune parcurgerea următoarelor etape:
- recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari;
- încheierea actului autentic prin care toţi coproprietarii îşi exprimă acordul pentru încetarea destinaţiei de folosinţă comună şi pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi indivize din condominiu;
- înscrierea în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a înscrisului autentic menţionat mai sus, a operaţiunii de reapartamentare.
(2) În vederea individualizării părţii de uz comun ca unitate locativă nou creată, cartea funciară colectivă trebuie să cuprindă obligatoriu fişa colectivă întocmită pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, după caz, cu indicarea dreptului de proprietate exclusivă şi în care să fie evidenţiate cotele de teren şi cotele din părţile comune indivize recalculate, aferente unităţilor individuale.
4.3.3.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare
Art. 153. - În sensul prezentei proceduri, mansardarea reprezintă crearea şi înscrierea unor noi unităţi individuale, prin extinderea condominiului pe verticală, cu recalcularea cotelor din părţile comune.
Art. 154. - Etapele privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare sunt:
1. reapartamentarea:
a) recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun a terasei, prin care se formează o nouă unitate individuală şi se recalculează cotele din părţile comune, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari în condiţiile art. 658 alin. (1) Codul civil;
b) încheierea actului autentic prin care coproprietarii îşi exprimă acordul pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi indivize din condominiu;
c) înscrierea în cartea funciară a operaţiunii de reapartamentare, în baza documentaţiei cadastrale şi a înscrisului autentic de la lit. b), înscrierea mansardei în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
2. subapartamentarea mansardei:
a) recepţia documentaţiei de subapartamentare a mansardei;
b) încheierea actului autentic de subapartamentare mansardă;
c) înscrierea actului de subapartamentare.
4.3.4. Intabularea dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare acestuia
Art. 155. - (1) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a statului se face la cererea conducătorului instituţiei publice centrale, care deţine aceste bunuri, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate, însoţite de un înscris care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia cadastrală şi cel evidenţiat în inventar.
(2) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se face la cererea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean, în baza actelor de proprietate iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul bunurilor respective atestat prin hotărâre de guvern, certificate pentru conformitate, însoţite de un înscris care confirmă identitatea dintre imobil şi poziţia din inventar.
(3) În lipsa actelor de proprietate sau a hotărârii de guvern de atestare a inventarului imobilelor proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale ce fac obiectul înscrierii, se va dispune înscrierea provizorie în baza hotărârii emisă în condiţiile legii de către consiliul judeţean, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consilul local.
Art. 156. - (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită se intabulează în partea a II-a a cărţii funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, concomitent sau ulterior intabulării dreptului de proprietate al statului. Dacă este cazul, în rubrica de observaţii se va face trimitere în mod corespunzător la cartea funciară a construcţiei edificate pe teren.
(2) În cazul în care dreptul real corespunzător proprietăţii publice priveşte o parte dintr-un imobil, se întocmeşte documentaţia cadastrală care va conţine piesele prevăzute la art. 89 din prezentul regulament.
(3) În cartea funciară a construcţiei asupra căreia s-a constituit dreptul de concesiune, de administrare sau de folosinţă se descrie construcţia în partea I, iar în partea a II-a se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective.
(4) În cărţile funciare în care sunt înscrise drepturile statului şi ale unităţilor administrativ- teritoriale asupra bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al acestora, se va indica în mod obligatoriu apartenenţa bunului la domeniul privat ori, după caz, la domeniul public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 157. - La înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în interiorul unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice, se va proceda astfel:
a) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice sunt înscrise în cartea funciară, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentaţiei cadastrale de dezlipire care nu conţine actul autentic de dezlipire şi certificatul fiscal;
b) dacă imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice nu sunt înscrise în cartea funciară, dar au atribuite numere cadastrale, atunci înscrierea terenurilor din domeniul public al statului se face în baza documentaţiei cadastrale de primă înregistrare, iar recepţia se realizează cu suprapunere. În cazul în care se solicită ulterior înscrierea în cartea funciară a imobilului proprietatea persoanelor fizice/juridice, se va proceda conform art. 74 din regulament, cu diminuarea suprafeţei acestui imobil cu suprafaţa terenului aflat în domeniul public al statului, fără a se solicita acordul proprietarului persoană fizică/juridică.
4.3.5. Intabularea dreptului de ipotecă şi a privilegiului imobiliar
Art. 158. - (1) Constituirea, modificarea, transmiterea şi stingerea dreptului de ipotecă se înscriu în partea a III-a (C) a cărţii funciare a imobilului ipotecat.
(2) Ipoteca convenţională se intabulează în temeiul înscrisului autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, care constată convenţia de constituire a ipotecii.
(3) Ipoteca legală se intabulează în temeiul înscrisului constatator al creanţei garantate, în forma cerută de lege pentru validitatea actului, prezentat în original sau în copie legalizată.
(4) Ipoteca se poate înscrie şi în temeiul înscrisului autentic care constată cesiunea unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară, în beneficiul creditorului cesionar. Dreptul de ipotecă imobiliară asupra unui drept real care garantează cu o creanţă novată sau asupra căreia a intervenit o subrogaţie în drepturi se notează în baza înscrisurilor în forma cerută pentru valabilitatea novaţiei sau a subrogaţiei. Strămutarea dreptului de ipotecă imobiliară ca urmare a novaţiei/subrogaţiei se va realiza doar dacă în înscrisul constatator al novaţiei/subrogaţiei sau într-un înscris separat încheiat în formă autentică, este consemnată voinţa părţilor de a rezerva ipoteca pentru garantarea noii creanţe.
(5) În cazurile în care legea permite cesiunea dreptului de ipotecă separat de creanţa garantată, înscrierea ipotecii în beneficiul creditorului cesionar se va face în temeiul convenţiei de cesiune a ipotecii, încheiată în formă autentică.
(6) În cartea funciară, pe baza contractului de cesiune de creanţă, se va intabula dreptul de ipotecă cu menţionarea persoanei fizice/juridice în favoarea căreia a fost strămutată garanţia reală imobiliară. Ipoteca înscrisă în favoarea noului creditor va avea rangul sub care a fost înscrisă iniţial ipoteca.
(7) Pentru efectuarea operaţiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanţă se percepe numai tariful fix aferent intabulării acestui drept real.
Art. 159. - (1) În toate cazurile, dreptul de ipotecă se intabulează:
a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscrişi în cartea funciară sau care urmează să fie înscrişi în cartea funciară;
b) asupra cotei-părţi din imobil aparţinând unui coproprietar. Dacă dreptul de ipotecă are ca obiect o unitate individuală dintr-un condominiu dreptul de ipotecă se va înscrie atât asupra unităţii individuale, cât şi asupra cotei-părţi aferente din dreptul de proprietate comună şi forţată asupra părţilor comune;
c) asupra dreptului de uzufruct imobiliar ori asupra dreptului de superficie în întregul lor, dacă acestea au ca unic titular pe constituitorul ipotecii;
d) asupra cotei-părţi determinate din dreptul de uzufruct imobiliar sau din dreptul de superficie, care se cuvine constituitorului, dispoziţiile alin. (1) lit. b) teza a II-a din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător;
e) asupra fructelor civile ale imobilelor (chirii şi arenzi, prezente şi viitoare) sau asupra indemnizaţiilor cuvenite în temeiul unor contracte de asigurare privitoare la plata unor asemenea fructe civile.
(2) Dacă, în cartea funciară, constituitorul ipotecii este înscris ca unic titular al dreptului ipotecat, dar este notată calitatea de bun comun sau destinaţia de locuinţă a familiei, înscrierea ipotecii se face numai cu acordul soţului neînscris în cartea funciară, acord cuprins în convenţia de ipotecă ori într-un înscris separat, în formă autentică.
Art. 160. - (1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară menţionează:
a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca;
b) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii, anume, după caz, convenţia de ipotecă şi titlul obligaţiei garantate ori numai acest din urmă titlu, în situaţia ipotecilor legale;
c) menţiunea despre clauza "la ordin" sau "la purtător" cuprinsă în înscrisul care constată creanţa garantată prin ipotecă, dacă este cazul;
d) valoarea pentru care este constituită ipoteca.
La înscrierea ipotecii în cartea funciară nu este necesară menţionarea unei sume maximale care să acopere - pe lângă valoarea creditului - dobânzile, comisioanele şi celelalte cheltuieli aferente, acestea din urmă urmând a fi arătate în cuprinsul înscrierii prin formula "şi celelalte obligaţii aferente creditului".
(2) În cazul ipotecilor legale, atunci când cuantumul creanţei garantate nu este determinat sau determinabil pe baza înscrisurilor în temeiul cărora se solicită intabularea ipotecii, înscrierea se va face pentru suma maximă arătată în cerere, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 2386 pct. 4 din Codul civil când nu este necesară precizarea sumei.
Art. 161. - (1) Ori de câte ori se admite o cerere de înscriere în cartea funciară, iar din înscrisul în baza căruia s-a solicitat înscrierea rezultă existenţa unui caz de ipotecă legală, registratorul va proceda la înscrierea ipotecii din oficiu, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că ipoteca legală se înscrie la cerere şi a cazului în care creditorul renunţă la înscrierea dreptului de ipotecă legală, în cuprinsul actului sau prin declaraţie autentică.
(2) Ipoteca legală prevăzută de art. 2386 pct. 2 din Codul civil se intabulează în cartea funciară la cererea promitentului achizitor oricând în termenul stipulat în antecontract pentru executarea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea acestuia.
(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi privilegiilor legale, înscrise conform art. 78 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 162. - (1) Sechestrul prevăzut de art. 154 din Codul de procedură fiscală, instituit de organul de executare fiscală, constituie ipotecă legală, se intabulează în baza procesului verbal de sechestru şi se radiază în baza înscrisului oficial emis de instituţia în cauză care va conţine acordul creditorului pentru radierea dreptului de ipotecă.
(2) Se intabulează dreptul de ipotecă legală în condiţiile art. 253 din Codul de procedură penală, în baza copiei de pe actul prin care s-a dispus sechestrul şi a procesului verbal de sechestru care va cuprinde identificarea imobilului. Radierea se efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.
(3) În lipsa procesului verbal de sechestru prevăzut la alin. (2), în cartea funciară se efectuează operaţiunea de notare, în condiţiile art. 196 alin. (5).
Art. 163. - (1) Privilegiile se înscriu în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului asupra căruia poartă privilegiul.
(2) Atunci când legea nu prevede expres care sunt înscrisurile în baza cărora se procedează la înscrierea privilegiului, înscrierea se va face în baza înscrisului care constată creanţa privilegiată, în formă autentică sau, după caz, sub forma cerută pentru validitatea actului care constituie izvorul creanţei.
4.3.6. Înscrierea actelor de executare silită imobiliară
Art. 164. - (1) Urmărirea imobilului se notează asupra întregului imobil, proprietate exclusivă.
(2) Prin excepţie:
- notarea se poate efectua asupra construcţiei al cărei proprietar este diferit de cel al terenului;
- se poate nota urmărirea imobilului pe tronsoane, pe etaje, pe apartamente;
- se poate nota urmărirea asupra oricăror altor bunuri pe care legea le declară imobile.
(3) Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în proprietate comună în devălmăşie sau pe cote-părţi, urmărirea imobilului se notează după cum urmează:
a) în cazul proprietăţii comune devalmaşe, notarea se va efectua asupra întregului imobil. Partajarea imobilului se va efectua ulterior, in vederea scoaterii la licitatie a acestuia;
b) în cazul proprietăţii comune pe cote-părţi, notarea se va efectua asupra cotei-părţi determinate matematic din dreptul de proprietate al debitorului.
Art. 165. - (1) În situaţia în care prin încheierea de încuviinţare se dispune urmărirea mai multor imobile situate în circumscripţia unor birouri teritoriale diferite, afectate aceleiaşi garanţii ipotecare, executorul judecătoresc va depune cererea de notare la biroul teritorial la care este înscrisă ipoteca principală.
(2) În vederea efectuării operaţiunii de publicitate imobiliară, cuantumul tarifului achitat se va raporta la numărul de imobile asupra cărora poartă urmărirea silită.
(3) Biroul teritorial va transmite birourilor teritoriale unde sunt înscrise ipotecile secundare încheierea de carte funciară împreună cu:
- copia cererii executorului judecătoresc, în care vor fi identificate toate imobilele supuse urmăririi silite;
- copia încheierii de încuviinţare a urmăririi silite;
- copia dovezii achitării tarifului aferent operaţiunii de publicitate imobiliară solicitate.
Art. 166. - (1) Registratorul de carte funciară dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actului de adjudecare.
(2) În situaţia în care actul de adjudecare este anulat, înscrierea provizorie se va radia la cererea executorului judecătoresc.
(3) Justificarea înscrierii provizorii a adjudecatarului se efectuează la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii definitive a acestuia, prin care se hotărăşte intabularea dreptului de proprietate.
(4) În cazul în care imobilul a fost vândut cu plata preţului în rate, în baza încheierii definitive prevăzute la alin. (3) se vor nota în cartea funciară interdicţia de înstrăinare şi de grevare a imobilului, până la plata integrală a preţului şi a dobânzii corespunzătoare. Notarea se va radia la cerere, în baza înscrisului care constată o modalitate de stingere a obligaţiei adjudecatarului de plată a preţului şi a dobânzilor sau cu acordul creditorului, exprimat în formă autentică.
Art. 167. - (1) De la data intabulării, imobilul rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini privind garantarea drepturilor de creanţă. Dacă preţul de adjudecare se plăteşte în rate, sarcinile se sting la plata ultimei rate. Prin excepţie, dreptul de ipotecă intabulat în condiţiile art. 163 alin. (2), precum şi notarea efectuată conform art. 196 alin. (5), se radiază numai în baza acordului instituţiei care a dispus măsura asigurătorie.
(2) Ipotecile şi celelalte sarcini reale, precum şi drepturile reale intabulate după notarea urmăririi în cartea funciară se vor radia din oficiu, cu excepţia celor pentru care adjudecatarul ar conveni să fie menţinute.
(3) De asemenea, vor fi radiate din oficiu drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute intabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, dacă adjudecarea s-a făcut liber de aceste drepturi, potrivit menţiunilor din actul de adjudecare.
(4) Se vor radia toate notările făcute cu urmărirea silită, interdicţia de înstrăinare sau de grevare, dacă există, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1), precum şi promisiunea de a încheia un contract viitor, dacă până la data adjudecării beneficiarul promisiunii nu şi-a înscris în cartea funciară dreptul dobândit în temeiul contractului care a făcut obiectul acesteia.
Art. 168. - Locaţiunile, arendările şi cesiunile de venituri notate după data înscrierii urmăririi silite vor fi radiate odată cu justificarea înscrierii provizorii a actului de adjudecare, cu excepţia executărilor silite începute anterior intrării în vigoare a Codului de procedură civilă.
4.3.7. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale sau ca urmare a reorganizării persoanei juridice
Art. 169. - Dreptul de proprietate asupra imobilului constituit ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale se intabulează în favoarea persoanei juridice în temeiul actului prin care s- a efectuat acest aport, încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, a certificatului de înmatriculare a persoanei juridice şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate.
Art. 170. - (1) Actul juridic în baza căruia se transmite dreptul de proprietate sau alte drepturi reale ca urmare a reorganizării persoanei juridice este proiectul de fuziune/divizare, încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege.
(2) Intabularea în cartea funciară ca urmare a fuziunii/divizării se efectuează în baza hotărârii instanţei de judecată care se pronunţă asupra legalităţii acestei operaţiuni, a dovezii de înregistrare la registrul comerţului, a certificatului de înmatriculare, precum şi a proiectului de fuziune/divizare încheiat în formă autentică.
Art. 171. - (1) În cazul lichidării voluntare urmate de radierea societăţii comerciale, intabularea imobilelor în cartea funciară în favoarea foştilor asociaţi se efectuează în baza certificatului constatator eliberat de oficiul registrul comerţului conform art. 235 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în care se identifică imobilul cu număr cadastral şi număr de carte funciară, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din Lege.
(2) În cazul în care dizolvarea societăţii comerciale şi radierea din registrul comerţului este pronunţată de instanţa de judecată, hotărârea judecătorească definitivă constituie titlu de proprietate. (3) În situaţia în care, ca urmare a hotărârii judecătoreşti definitive de dizolvare a societăţii comerciale, nu se procedează la numirea lichidatorului, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, iar bunurile persoanei juridice radiate intră prin efectul legii în patrimoniul asociaţilor. În acest caz, hotărârea judecătorească pronunţată în cauză confirmă noua situaţie juridică a imobilului.
(4) În cazul transferului unui drept real imobiliar dintr-un patrimoniu într-o masă patrimonială aparţinând persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale sau altor entităţi similare fără personalitate juridică, se va efectua intabularea în favoarea persoanei fizice titulare şi se va menţiona apartenenţa la această masă patrimonială.
4.3.8. Radierea drepturilor reale din cartea funciară
Art. 172. - (1) Radierea drepturilor reale tabulare se face la cerere, cu excepţia cazului în care legea prevede expres radierea din oficiu. În această din urmă situaţie, obligaţia registratorului de a proceda la radierea din oficiu a unei intabulări se naşte numai ca urmare a înregistrării, la biroul teritorial, a înscrisului din care rezultă existenţa unui caz de radiere din oficiu.
(2) Radierea drepturilor reale tabulare se face în baza înscrisului autentic notarial prin care se constată consimţământul la radiere al titularului înscrierii, a hotărârii judecătoreşti definitive ori a actului administrativ emis în condiţiile legii care suplineşte lipsa acestui consimţământ.
(3) Drepturile reale imobiliare înscrise în baza unor acte juridice în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii, se radiază în baza unei:
a) declaraţii în formă autentică a părţilor;
b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părţii interesate;
c) hotărâri judecătoreşti.
(4) În cazul radierii dreptului de ipotecă constituit în favoarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, radierea se face în baza înscrisului oficial emis de instituţia titulară a acestui drept, care poartă semnătura conducătorului instituţiei, numărul şi data înregistrării.
(5) Nu este necesar consimţământul expres al titularului tabular la radierea din cartea funciară a dreptului real, în cazul înstrăinării imobilului, acesta rezultând din acordul exprimat în vederea încheierii contractului.
(6) Atunci când, în cazurile prevăzute de lege, dreptul intabulat se stinge prin împlinirea unui termen arătat în înscriere sau prin decesul persoanei fizice ori prin încetarea existenţei persoanei juridice care are calitatea de titulară a înscrierii, radierea va fi operată la cererea persoanei interesate, cu excepţia cazului în care legea prevede radierea din oficiu.
Art. 173. - (1) În toate cazurile în care se radiază un drept intabulat, înscrierile privitoare la sarcini care grevează dreptul radiat vor fi menţinute, afară numai dacă legea prevede radierea acestor din urmă drepturi.
(2) În situaţia în care cartea funciară se sistează, înscrierile privitoare la sarcini vor fi transcrise în Registrele de Transcripţiuni şi Inscripţiuni.
Art. 174. - Radierea dreptului de ipotecă se efectuează şi în baza:
a) procesului verbal încheiat de executor judecătoresc, ce atestă acceptarea ofertei reale de către creditor;
b) încheierii definitive emise de executorul judecătoresc din care să rezulte că debitorul a fost eliberat prin consemnarea plăţii.
4.3.9. Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale
Art. 175. - Dacă s-a efectuat o înscriere provizorie, se vor putea efectua noi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu cu privire la acelaşi drept. Radierea intabulării celui împotriva căruia s-a făcut înscrierea provizorie se va efectua numai cu prilejul justificării acesteia.
Art. 176. - (1) În vederea înscrierii drepturilor de garanţie asupra unei construcţii viitoare, dreptul de proprietate asupra construcţiei viitoare se înscrie provizoriu în baza autorizaţiei de construire şi a documentaţiei cadastrale.
(2) Ipoteca asupra unei construcţii cu privire la care dreptul de proprietate este înscris provizoriu este, de asemenea, supusă înscrierii provizorii, cu excepţia situaţiei prevăzute de legea privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, când ipoteca este supusă intabulării. Creditorul ipotecar va putea să ceară înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcţiei şi a dreptului de ipotecă.
(3) Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra construcţiei se va justifica la cerere, în baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor emis în conformitate cu dispoziţiile legale, ori, după caz, în baza hotărârii judecătoreşti prin care, în lipsa acordului părţilor, s-a dispus recepţia la terminarea lucrărilor. Dacă se justifică înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiei, se va justifica din oficiu şi înscrierea dreptului de ipotecă.
(4) Justificarea altor înscrieri provizorii decât a celei privind dreptul de proprietate asupra unei construcţii viitoare şi a celor care depind de aceasta se face numai în baza înscrisurilor arătate la art. 899 alin. (2) şi (3) din Codul civil. Prin hotărârea judecătorească de validare rămasă definitivă se înţelege hotărârea judecătorească definitivă de validare a ofertei de plată urmată de consemnaţiune.
(5) Justificarea înscrierii provizorii se poate efectua şi în temeiul înscrisului autentic prin care se constată îndeplinită condiţia suspensivă sau rezolutorie care a condus la înscrierea provizorie a dreptului. Hotărârea judecătorească definitivă poate înlocui înscrisul autentic.
(6) Dacă a fost notat un drept convenţional de preempţiune, terţul cumpărător poate cere înscrierea provizorie a dreptului cumpărat, sub condiţia suspensivă a neînregistrării dovezii de consemnare a preţului la dispoziţia vânzătorului de către preemptor în termen de 30 de zile de la data comunicării către acesta din urmă a încheierii de înscriere provizorie. Pentru efectuarea înscrierii provizorii nu se va cere acordul preemptorului. Încheierea prin care se dispune înscrierea provizorie se comunică din oficiu preemptorului indicat în notare.
Art. 177. - (1) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie suspensivă se va radia din oficiu dacă nu se dovedeşte îndeplinirea condiţiei care afectează acest drept în termen de 5 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operaţiuni.
(2) Înscrierea provizorie a unui drept afectat de o condiţie rezolutorie se va justifica din oficiu după 10 ani de la efectuarea în cartea funciară a acestei operaţiuni, dacă nu s-a cerut radierea dreptului înscris sub o asemenea modalitate, consecinţa fiind intabularea dreptului de proprietate în favoarea celui înscris provizoriu.
4.3.10. Notarea/radierea actelor şi faptelor juridice
Art. 178. - Până la deschiderea noilor cărţi funciare, în condiţiile art. 40 din Legea nr. 7/1996, în regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară, precum şi actele şi faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legătură cu aceste imobile vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil, ale Legii nr. 7/1996 şi ale prezentului regulament.
Art. 179. - (1) Notarea punerii sub interdicţie judecătorească sau a ridicării acestei măsuri conform art. 902 alin. (2) pct. 1 din Codul civil se face în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive de punere sub interdicţie sau de ridicare a măsurii punerii sub interdicţie, comunicată din oficiu de către instanţa judecătorească ori depusă de către persoana interesată.
(2) Notarea cererii de declarare a morţii sau a cererii de anulare ori de rectificare a hotărârii judecătoreşti declarative de moarte se va face în baza unui exemplar original al cererii purtând viza de înregistrare a instanţei sau a copiei legalizate a cererii înregistrate la instanţă, depusă de către persoana interesată sau transmisă de către instanţa de judecată sesizată cu soluţionarea cererii.
(3) Decesul persoanei fizice, constatat judiciar, anularea hotărârii declarative de moarte şi rectificarea acesteia se notează în temeiul unei copii legalizate a hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a declarat decesul sau s-a anulat ori s-a rectificat hotărârea declarativă de moarte, depusă de persoana interesată ori transmisă de către instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea rămasă definitivă.
Art. 180. - Notarea calităţii de bun comun conform art. 902 alin. (2) pct. 3 din Codul civil se va face în baza copiei legalizate a certificatului de căsătorie, dacă din conţinutul acestuia, corelat cu situaţia juridică a imobilului descrisă în cartea funciară, rezultă că imobilul s-a dobândit în timpul căsătoriei şi că nu face parte din categoria bunurilor proprii ale soţului al cărui drept este intabulat în cartea funciară.
Art. 181. - (1) Notarea în cartea funciară a convenţiei matrimoniale conform art. 902 alin. (2) pct. 4 din Codul civil se va efectua în baza acesteia.
(2) Notarea în cartea funciară a modificării sau a înlocuirii convenţiei matrimoniale se va efectua în baza convenţiei soţilor prin care aceştia înlocuiesc regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial sau îl modifică, încheiată conform art. 369 din Codul Civil.
(3) Radierea notării din cartea funciară a convenţiei matrimoniale se efectuează fie în baza convenţiei de lichidare încheiată în formă autentică notarială sau în baza hotărârii judecătoreşti prin care instanţa pronunţă separaţia de bunuri conform art. 370-371 din Codul Civil, fie în baza actului voluntar sau a hotărârii judecătoreşti de partaj.
(4) În situaţia convenţiilor matrimoniale în care s-a stipulat o clauză de preciput, dreptul de proprietate se intabulează în favoarea soţului beneficiar în baza certificatului de moştenitor întocmit în urma decesului soţului dispunător. Ca efect al clauzei de preciput se transferă dreptul real imobiliar în patrimoniul soţului beneficiar.
Art. 182. - (1) Notarea destinaţiei de locuinţă a familiei conform art. 902 alin. (2) pct. 5 din Codul civil se poate face, la cererea oricăruia dintre soţi, cu privire la imobilul ce face obiectul dreptului de proprietate intabulat în beneficiul unuia dintre soţi ori al unui drept de folosinţă izvorât dintr-un contract de închiriere, notat în cartea funciară în beneficiul unuia dintre soţi, chiar dacă soţul care solicită notarea nu este cel indicat în cartea funciară drept proprietar sau locatar. Notarea se va efectua în baza declaraţiei în formă autentică din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară este locuinţa comună a soţilor sau locuinţa soţului la care se află copiii.
(2) Notarea destinaţiei de locuinţă a familiei se va putea face şi atunci când solicitantul sau soţul acestuia este titularul unui drept de uzufruct sau de abitaţie asupra locuinţei, intabulat în cartea funciară, ori titularul unui drept de folosinţă izvorât dintr-un contract de comodat. În acest ultim caz, notarea destinaţiei de locuinţă a familiei va arăta şi împrejurarea că imobilul este deţinut în temeiul unui contract de comodat, făcându-se menţiune şi despre durata comodatului sau, după caz, despre perioada nedeterminată a comodatului.
(3) Destinaţia de locuinţă a familiei se va nota în cartea funciară numai dacă soţii au o locuinţă comună ori, în lipsă de locuinţă comună, dacă aceştia au copii care locuiesc împreună cu unul dintre soţi.
(4) Pentru notarea destinaţiei de locuinţă a familiei, soţul solicitant va prezenta certificatul de căsătorie, în copie legalizată, precum şi dovada faptului că soţii au locuinţa în imobilul cu privire la care se solicită notarea ori, după caz, că în acel imobil locuieşte unul dintre soţi, împreună cu copiii. Dovada locuinţei se va face în condiţiile art. 90-95 din Codul civil privind dovada domiciliului şi a reşedinţei. Dacă folosinţa locuinţei se exercită în temeiul unui contract de comodat, se va prezenta şi înscrisul constatator al comodatului, în formă autentică sau sub semnătură privată, în original sau în copie legalizată.
(5) Niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia fără consimţământul scris al celuilalt soţ.
(6) Radierea notării din cartea funciară a destinaţiei unui imobil de locuinţă a familiei se va efectua în baza declaraţiei în formă autentică din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară nu mai este locuinţa comună a soţilor sau în baza hotărârii judecătoreşti prin care s-a pronunţat divorţul soţilor şi, după caz, încredinţarea copiilor.
Art. 183. - (1) Notarea în cartea funciară a locaţiunii prevăzută de art. 902 alin. (2) pct. 6 din Codul civil se efectuează pe baza contractului de locaţiune, în forma cerută de lege pentru validitatea actului respectiv, în original sau copie legalizată.
(2) Pentru notarea locaţiunii este necesar ca din cuprinsul cărţii funciare, corelat cu conţinutul contractului de locaţiune a cărui notare se cere, să rezulte că locatorul este titularul unui drept care îi permite să constituie locatarului un drept de folosinţă asupra imobilului, astfel cum sunt drepturile de proprietate sau de uzufruct ori dreptul de folosinţă izvorât dintr-o altă locaţiune. Dacă locatorul este altul decât proprietarul imobilului, solicitantul va prezenta şi titlul dreptului locatorului, în forma cerută pentru validitatea actului respectiv, în original sau în copie legalizată. Cererea de notare a locaţiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia locaţiunea ori, după caz, sublocaţiunea. În caz de interdicţie parţială, locaţiunea sau sublocaţiunea se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă.
(3) Regulile privitoare la notarea locaţiunii se vor aplica şi în caz de cesiune a contractului de locaţiune ori a dreptului de folosinţă al locatarului. Cererea de notare a cesiunii locaţiunii se va respinge dacă prin actul care constituie titlul dreptului locatorului i s-a interzis acestuia să cedeze locaţiunea. În caz de interdicţie parţială, cesiunea locaţiunii se va putea nota în măsura în care nu a fost interzisă.
(4) Întrucât arenda este o formă de locaţiune a bunurilor agricole, contractul de arendă se va nota în cartea funciară.
(5) Radierea notării locaţiunii se efectuează în următoarele situaţii:
a) la împlinirea termenului stipulat în contract, la cererea oricăreia dintre părţi;
b) înainte de termenul stipulat în contract sau în cazul locaţiunilor făcute fără determinarea duratei, prin acordul scris al părţilor sau al succesorilor în drepturi ai acestora ori, în lipsa acestuia, în baza hotărârii judecătoreşti definitive.
Art. 184. - (1) Notarea aportului dreptului de folosinţă asupra unui imobil la patrimoniul unei societăţi, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil, se efectuează în baza înscrisului doveditor al acestui fapt juridic (hotărârea adunării generale a asociaţiilor/decizia asociatului unic) şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului sau a persoanei desemnate.
(2) Radierea acestei notări din cartea funciară se va efectua în baza în baza înscrisului doveditor al scoaterii din patrimoniul societăţii a aportului de folosinţă a bunului imobil la capitalul social al societăţii (hotărârea adunării generale a asociaţiilor/decizia asociatului unic/hotărâre judecătorească) şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului sau a persoanei desemnate.
Art. 185. - (1) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia convenţională de grevare se notează la cerere conform art. 628 şi 902 alin. (2) pct. 8 din Codul civil, atunci când sunt prevăzute într-un testament sau într-un contract translativ de proprietate.
(2) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia de grevare se notează în temeiul certificatului de moştenitor însoţit de testamentul autentic sau olograf ori al testamentului privilegiat în care aceste clauze sunt prevăzute expres, precum şi, după caz, în temeiul contractului translativ încheiat în formă autentică.
(3) Clauza de inalienabilitate şi interdicţia de grevare se notează numai dacă se realizează intabularea, înscrierea provizorie sau, după caz, notarea în baza actului în care acestea sunt prevăzute.
(4) Clauza de inalienabilitate precum şi interdicţia de grevare se notează numai dacă în actul în temeiul căruia se solicită înscrierea este prevăzută durata inalienabilităţii sau a interdicţiei de grevare, care nu poate depăşi 49 de ani. Notarea se va face pentru durata astfel arătată în act, iar dacă aceasta depăşeşte 49 de ani, notarea se va face pentru o durată de 49 de ani.
(5) În vederea soluţionării cererii de notare a clauzei de inalienabilitate sau a interdicţiei de grevare, registratorul nu examinează cerinţa existenţei unui interes serios şi legitim, ci numai cerinţele privind forma actului în care s-a prevăzut interdicţia şi a termenului.
(6) Notarea clauzei de inalienabilitate sau a interdicţiei de grevare se radiază la cerere, după împlinirea termenului arătat în notare.
(7) Notarea se poate radia şi mai înainte de împlinirea acestui termen:
a) dacă prin hotărâre judecătorească definitivă s-a desfiinţat actul juridic care a stat la baza intabulării dreptului;
b) concomitent cu radierea din cartea funciară a antecontractului sau a pactului de opţiune;
c) în orice alte cazuri, dacă există acordul la radiere al creditorului obligaţiei de a nu înstrăina sau de a nu greva, exprimat în formă autentică.
(8) Creditorul căruia i s-a admis acţiunea revocatorie poate cere notarea inalienabilităţii bunului care a făcut obiectul actului revocat până la momentul încetării executării silite asupra debitorului său. În acest caz, notarea se face în temeiul copiei legalizate a hotărârii judecătoreşti definitive de admitere a acţiunii revocatorii. Notarea astfel efectuată se poate radia la cerere, în temeiul încheierii executorului judecătoresc prin care se constată încetarea urmăririi silite sau cu acordul creditorului, exprimat prin înscris în formă autentică, ori în alte cazuri prevăzute de lege.
Art. 186. - Obligaţiile de a nu face: interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezlipire, alipire, construire, demolare, restructurare şi amenajare se notează din oficiu atunci când sunt prevăzute într-un contract de ipotecă. Radierea acestora se efectuează concomitent cu radierea dreptului de ipotecă.
Art. 187. - (1) În situaţia unei vânzări imobiliare cu rezerva proprietăţii până la plata integrală a preţului, la cerere, operaţiunea este supusă notării în temeiul contractului de vânzare încheiat în formă autentică, cu arătarea preţului sau a restului de preţ conform art. 1684 din Codul civil.
(2) Notarea se va radia din oficiu, concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului sau la cererea vânzătorului, în baza hotărârii judecătoreşti definitive, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a preţului.
(3) Intabularea dreptului de proprietate al cumpărătorului se efectuează în baza declaraţiei autentice a vânzătorului, prin care acesta confirmă stingerea obligaţiei de plată a preţului, a hotărârii judecătoreşti definitive care dispune în acest sens sau în baza actului emis de executorul judecătoresc, care atestă stingerea obligaţiei.
Art. 188. - (1) Dreptul de revocare sau de denunţare unilaterală a contractului prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al contractului supus revocării sau denunţării, în forma cerută de lege pentru validitatea acestui contract. Acest drept se va nota numai dacă este expres prevăzut în contract, cu excepţia situaţiei în care contractul cu executare succesivă sau continuă este încheiat pe durată nedeterminată, precum şi a altor cazuri în care dreptul de revocare sau de denunţare unilaterală a contractului rezultă din lege.
(2) Dacă dreptul de denunţare unilaterală a contractului s-a conferit uneia sau ambelor părţi cu titlu oneros, notarea va indica şi prestaţia stipulată în schimbul acestui drept, afară numai dacă dreptul de denunţare priveşte un contract cu executare succesivă încheiat pe durată nedeterminată.
(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea dreptului de revocare sau de denunţare unilaterală a contractului se radiază din cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului în formă autentică care constată, în mod expres, exercitarea dreptului ori renunţarea la drept de către titularul său sau în baza copiei legalizate a hotărârii judecătoreşti prin care dreptul a fost desfiinţat sau prin care s-a constatat exercitarea dreptului ori renunţarea la drept.
Art. 189. - (1) Notarea declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere prevăzute de art. 902 alin. (2) pct. 11 din Codul civil se face la cerere, în baza înscrisului constatator al declaraţiei creditorului în formă autentică. Radierea acestei notări se va face la cerere, în baza declaraţiei în formă autentică a titularului tabular, ori a hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere sau s-a dispus desfiinţarea contractului.
(2) Pactul comisoriu se notează, la cerere, sub condiţia înscrierii în cartea funciară a dreptului afectat de pactul comisoriu, în baza înscrisului constatator al contractului în care acesta a fost inserat. În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea pactului comisoriu se va radia, la cerere, în baza:
a) declaraţiei în formă autentică a părţilor;
b) hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat nevalabilitatea pactului comisoriu sau prin care acesta a fost anulat.
Notarea pactului comisoriu se va radia, din oficiu, concomitent cu radierea drepturilor reale înscrise în baza contractului în care pactul comisoriu a fost inserat.
Art. 190. - (1) Notarea unui antecontract în cartea funciară conform art. 906 Codul civil se poate efectua oricând în termenul stipulat pentru încheierea contractului dar nu mai târziu de 6 luni de la data expirării acestui termen. Menţionarea în antecontract a termenului în care urmează a fi încheiat contractul este obligatorie sub sancţiunea respingerii cererii de notare.
(2) Notarea antecontractului se va radia din oficiu, în următoarele cazuri:
a) la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi părţi;
b) după trecerea unui termen de 6 luni de la împlinirea termenului stabilit pentru încheierea contractului, dacă cel în drept nu a cerut notarea litigiului ce are ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract;
c) dacă imobilul a fost definitiv adjudecat în cadrul vânzării silite de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile promitentului.
Radierea notării antecontractului se va efectua la cerere, în următoarele cazuri:
a) cu acordul părţilor exprimat în formă autentică;
b) în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
c) la cererea părţii, în baza încheierii notariale de certificare de fapte, care atestă că, deşi somată, cealaltă parte nu s-a prezentat la notarul public în vederea încheierii contractului, fie s- a prezentat şi a refuzat să încheie contractul.
De asemenea, radierea notării antecontractului în care părţile au stipulat rezilierea sau rezoluţiunea în baza unor pacte comisorii se va efectua, la cerere, şi în baza încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părţii interesate.
(3) Notarea în cartea funciară a pactului de opţiune se poate efectua până la expirarea termenului pentru exercitarea opţiunii. Dacă părţile nu au convenit un termen de exercitare a opţiunii, acesta poate fi stabilit de instanţă prin ordonanţă preşedinţială, caz în care se va anexa cererii de notare a pactului de opţiune şi această hotărâre judecătorească.
(4) Pactul de opţiune trebuie încheiat în forma prevăzută de lege pentru contractul pe care părţile urmăresc să-l încheie şi va cuprinde toate elementele acestui act juridic.
(5) Notarea pactului de opţiune se radiază din oficiu la împlinirea termenului de exercitare a opţiunii dacă, până la acest moment, nu se înregistrează la biroul de carte funciară cererea de intabulare sau de înscriere provizorie întemeiată pe declaraţia de acceptare în formă autentică a beneficiarului opţiunii.
(6) Se radiază din oficiu notarea pactului de opţiune concomitent cu intabularea dreptului în favoarea beneficiarului pactului de opţiune dispusă în baza declaraţiei de acceptare în formă autentică. La încheierea declaraţiei de acceptare, notarul public solicită un extras de carte funciară pentru autentificare.
Art. 191. - (1) Dreptul convenţional de preempţiune prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 13 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al actului juridic prin care a fost constituit dreptul, întocmit în forma autentică.
(2) Dacă dreptul convenţional de preempţiune a fost constituit pentru un anumit termen, notarea va indica obligatoriu şi acest termen.
(3) Radierea notării dreptului de preempţiune convenţională se va efectua, la cerere, în următoarele cazuri:
a) la decesul preemptorului, în cazul în care dreptul de preemţiune nu a fost constituit pe un anumit termen;
b) la expirarea termenului de 5 ani de la data constituirii, în cazul în care preemptorul a decedat iar părţile au prevăzut un termen mai lung.
c) la expirarea termenului pentru care a fost constituit.
(4) Radierea notării dreptului de preempţiune convenţională se va efectua, din oficiu, în următoarele cazuri:
a) la intabularea dreptului de proprietate în baza contractului de vânzare încheiat cu preemptorul;
b) în cazul justificării înscrierii provizorii sub condiţie suspensivă a terţului achizitor, respectiv dacă preemptorul nu a făcut notificarea în termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii prin care s-a dispus înscrierea. În acest caz dreptul de preemţiune se va radia concomitent cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea terţului achizitor.
Art. 192. - (1) Notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca se efectuează la cererea proprietarului tabular, în baza declaraţiei unilaterale a acestuia încheiată în formă autentică care trebuie să indice persoana în beneficiul căreia se intenţionează înstrăinarea, respectiv ipotecarea, precum şi, în acest din urmă caz, suma a cărei plată face obiectul obligaţiei pentru care se intenţionează constituirea ipotecii. Notarea intenţiei trebuie să indice anul, luna şi ziua în care îşi pierde efectul, respectiv trei luni de la data înregistrării cererii.
(2) Radierea intenţiei de înstrăinare şi ipotecare a imobilului, notată în cartea funciară, al cărei efect a încetat prin expirarea termenului legal de trei luni, se poate efectua fie la cererea titularului tabular, fie din oficiu, cu prilejul soluţionării unei cereri de înscriere în acea carte funciară, fără plata unui tarif.
Art. 193. - (1) Schimbarea rangului ipotecii se va nota în temeiul convenţiei creditorilor, încheiată în formă autentică. Schimbarea rangului se va nota în limita creanţei garantate cu ipoteca de rang preferat, iar dacă valoarea acesteia este inferioară valorii creanţei garantate cu ipoteca de rang inferior, aceasta din urmă îşi va păstra rangul pentru diferenţă, făcându-se menţiune despre aceasta în notare.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cesiunii rangului ipotecii de către un creditor ipotecar către un altul. În această situaţie, ipoteca înscrisă în beneficiul creditorului căruia i se cedează rangul va primi rangul superior al ipotecii înscrise în beneficiul creditorului care cedează rangul, iar această din urmă ipotecă va primi rangul inferior al primei ipoteci, chiar în lipsa unei stipulaţii exprese în acest sens în convenţia autentică de cesiune a rangului.
(3) Dacă se notează cesiunea sau schimbul rangului ipotecilor imobiliare, registratorul nu va opera vreo modificare în înscrierile privitoare la garanţiile sau drepturile unor creditori care nu au consimţit la cesiune sau la schimb, potrivit menţiunilor din convenţia autentică de cesiune sau de schimb al rangului.
(4) Constituirea ipotecii mobiliare asupra creanţei garantate cu o ipotecă imobiliară se notează în baza convenţiei de constituire a ipotecii, în formă autentică sau sub semnătură privată.
(5) În cazul când creanţa poprită este garantata cu ipotecă sau cu altă garanţie reală, creditorul popritor poate cere notarea popririi în cartea funciară, în baza unei copii certificate de executorul judecătoresc de pe adresa de înfiinţare a popririi.
(6) Radierea notării popririi se efectuează în baza:
a) adresei de desfiinţare a popririi emise de executorul judecătoresc;
b) încheierii definitive a instanţei de executare.
Art. 194. - Deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi închiderea procedurii se vor nota, la cerere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-au dispus aceste măsuri.
Art. 195. - (1) Sechestrul asupra imobilului prevăzut de art. 796 alin. (3) din Codul de procedură civilă se va nota în temeiul încheierii judecătoreşti executorii prin care a fost încuviinţată această măsură, şi se radiază la cerere în baza adresei executorului judecătoresc sau a hotărârii judecătoreşti.
(2) Sechestrul asigurător prevăzut de art. 129 alin. (8) Codul de procedură fiscală asupra imobilului se va nota în temeiul procesului-verbal întocmit de organul de executare şi se radiază la cerere, în baza acordului creditorului cuprins într-o decizie emisă de organul care l-a dispus.
(3) Urmărirea imobilului, a fructelor sau a veniturilor sale se va nota la cererea executorului judecătoresc, în baza încheierii de încuviinţare a urmăririi silite, în copie certificată de acesta. Cererea de notare a urmăririi imobilului va menţiona datele de identificare ale imobilului, respectiv numărul cadastral/topografic şi de carte funciară, în situaţia în care aceasta este deschisă. Notarea urmăririi imobilului poate fi efectuată în Registrele de Transcripţiuni şi Inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare pentru imobilele urmărite. În această situaţie, în vederea efectuării operaţiunii solicitate, se va face dovada verificării existenţei cărţii funciare cu privire la imobilul în cauză, prin solicitarea în prealabil a certificatului privind identificarea nr. topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului.
(4) Prin încheiere, registratorul de carte funciară va dispune notarea, cu indicarea creditorului urmăritor şi a sumei pentru care se face executarea.
(5) Sechestrul dispus în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în baza actului prin care s-a dispus măsura asiguratorie, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificat de grefă care cuprinde soluţia pronunţată. Radierea se efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.
Art. 196. - (1) Acţiunea în rectificare, în justificare sau în prestaţie tabulară se notează fie la cererea părţii interesate, fie la sesizarea instanţei de judecată. Notarea se va face în baza copiei acţiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul. Notarea se va radia în baza:
a) dovezii stingerii definitive a litigiului, constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă;
b) declaraţiei autentice de renunţare la dreptul dedus judecăţii, însoţită de dovada înregistrării la instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea cauzei.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte:
a) notarea acţiunii în revendicare, a acţiunilor confesorii sau negatorii privitoare la drepturile reale principale care poartă asupra imobilelor înscrise în cartea funciară;
b) notarea acţiunii de partaj;
c) notarea acţiunilor în ineficacitatea actelor juridice constitutive, translative, modificatoare sau extinctive de drepturi reale asupra imobilelor înscrise în cartea funciară, astfel cum sunt acţiunea în constatarea nulităţii sau în anulare, acţiunea în rezoluţiune, acţiunea în revocarea donaţiei sau acţiunea în simulaţie;
d) notarea acţiunilor privitoare la predarea unui bun imobil sau la executarea unei alte obligaţii, dacă obiectul prestaţiei este un imobil înscris în cartea funciară;
e) notarea acţiunilor posesorii sau a altor acţiuni privitoare la fapte şi alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise în cartea funciară.
Art. 197. - (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o înscriere în cartea funciară săvârşită printr-o faptă prevăzută de legea penală se notează, la cerere, în baza ordonanţei sau a rechizitoriului procurorului prin care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori, după caz, a hotărârii instanţei prin care s-a dispus extinderea acţiunii penale cu privire la alte persoane sau prin care s-a luat act de declaraţia procurorului de extindere a acţiunii penale cu privire la alte persoane, chiar dacă această hotărâre nu este definitivă.
(2) Notarea acţiunii penale se va radia, la cerere, în baza ordonanţei procurorului sau a hotărârii judecătoreşti definitive prin s-a dispus încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală, respectiv încetarea procesului penal sau achitarea.
Art. 198. - (1) Incapacitatea sau restrângerea prin efectul legii a capacităţii de exerciţiu se poate nota în cartea funciară la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului însuşi, în baza copiei legalizate a certificatului de naştere sau a cărţii de identitate care atestă vârsta incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesate, după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu prin împlinirea vârstei de 18 ani de către cel la care se referă notarea, potrivit menţiunilor din cartea funciară. Radierea se va putea face, la cererea persoanei interesate, şi mai înainte de acest moment, în baza certificatului de căsătorie care face dovada căsătoriei minorului înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.
(2) Restrângerea prin efectul legii a capacităţii de folosinţă a persoanei juridice fără scop lucrativ se poate nota, la cerere, în temeiul actului de constituire sau al statutului din care rezultă scopul persoanei juridice. Notarea va indica acest scop şi va cuprinde menţiunea că persoana juridică fără scop lucrativ la care se referă notarea poate avea doar drepturile şi obligaţiile civile care sunt necesare pentru realizarea scopului astfel menţionat.
Art. 199. - (1) Declaraţia de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil înscris în cartea funciară se poate nota la cererea Guvernului, a consiliului judeţean, a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a altei autorităţi publice care, potrivit unei norme speciale, reprezintă statul sau unitatea administrativ-teritorială în procedura de expropriere, în temeiul hotărârii de declarare a utilităţii publice, adoptată de Guvern, de consiliul judeţean, consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea declaraţiei de utilitate publică se poate radia, la cererea persoanei interesate, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive de desfiinţare a actului administrativ de declarare a utilităţii publice, în temeiul actului administrativ prin care s-a revocat actul de declarare a utilităţii publice, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive de expropriere sau din oficiu ca urmare a intabulării dreptului de proprietate publică în folosul expropriatorului.
Art. 200. - Natura juridică de bun mobil prin anticipaţie conform art. 540 din Codul civil se notează în cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului constatator al actului juridic care cuprinde voinţa părţii sau a părţilor de a privi bunul ca având natură mobiliară, în vederea detaşării, astfel cum este contractul de vânzare a unor materiale încorporate într-o construcţie sau a unor bogăţii ale solului ori subsolului. Pentru notare, înscrisul va îmbrăca forma cerută de lege pentru validitatea actului constatat.
Art. 201. - (1) Contractele de administrare a coproprietăţii sau a cotitularităţii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil se notează în cartea funciară în temeiul înscrisului constatator în formă autentică. Registratorul admite cererea de notare numai dacă din cuprinsul înscrisului rezultă că la încheierea contractului de administrare şi-au dat acordul toţi coproprietarii/cotitularii intabulaţi în cartea funciară, personal sau prin reprezentare. Cu toate acestea, cererea de notare poate fi admisă chiar dacă din înscrisul constatator nu rezultă existenţa acordului tuturor coproprietarilor/cotitularilor, exprimat personal sau prin reprezentare, dacă cererea de notare este formulată de către coproprietarul/cotitularul nesemnatar ori dacă se înregistrează la biroul teritorial şi declaraţia de ratificare a contractului de administrare, făcută de coproprietarul/cotitularul nesemnatar, în formă autentică.
(2) Declaraţia de denunţare a contractului de administrare se notează în baza înscrisului constatator al actului unilateral de denunţare, în formă autentică.
(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea contractului de administrare a coproprietăţii/cotitularităţii se va putea radia, la cerere, dacă dreptul aflat în coproprietate/cotitularitate este ulterior intabulat în beneficiul unui titular unic, precum şi în cazul în care se notează declaraţia de denunţare unilaterală a contractului de administrare.
Art. 202. - (1) Obligaţiile care incumbă proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului şi utilităţii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil se notează în cartea funciară în baza înscrisului autentic de constituire a servituţii ori în baza hotărârii judecătoreşti definitive. Notarea astfel efectuată va fi păstrată chiar dacă, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului dominant sau asupra fondului aservit este intabulat în beneficiul unor alte persoane.
(2) Notarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se va face doar dacă este intabulat şi dreptul de servitute corespunzător.
(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se va putea radia, la cerere, dacă se radiază intabularea dreptului de servitute.
Art. 203. - (1) Sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalităţii şi de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător, se notează în cartea funciară în baza certificatului de moştenitor sau în baza donaţiei încheiate în formă autentică.
(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea sarcinii prevăzute la alin. (1) poate fi radiată la cerere ca urmare a intabulării, în beneficiul substituitului, a dreptului care a făcut obiectul substituţiei fideicomisare.
Art. 204. - (1) Calitatea de monument istoric sau sit arheologic a unui imobil se notează, la cererea persoanei interesate, în baza ordinului de clasare emis de ministrul culturii şi al cultelor şi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I conform art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În sensul alin. (1), indiferent de persoana obligată, potrivit legii, să îndeplinească formalitatea de publicitate, sunt socotite persoane interesate care pot cere notarea calităţii de monument istoric, nelimitativ, proprietarul imobilului, înscris în cartea funciară, titularii altor drepturi reale, Guvernul României, Ministerul Culturii şi al Cultelor şi direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Comisia Naţională de Arheologie, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiect de activitate protejarea monumentelor istorice, potrivit legii sau actului constitutiv.
(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea calităţii de monument istoric se poate radia din cartea funciară, la cerere, în baza ordinului de declasare al ministrului culturii şi al cultelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.
Art. 205. - (1) Calitatea de arie naturală protejată se notează la cerere, în baza documentaţiei cadastrale, conform legii sau a ordonanţei Guvernului, a hotărârii Guvernului, a ordinului emis de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a pădurilor, sau a hotărârii consiliului local sau judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti actului normativ prin care a fost instituită regimul de arie naturală.
(2) În funcţie de natura actului prin care s-a instituit regimul de arie naturală protejată, notarea indică şi calitatea de sit natural al patrimoniului natural universal, de rezervaţie ştiinţifică, parc naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, parc natural, zonă umedă de importanţă internaţională, rezervaţie a biosferei, geoparc, arie specială de conservare, arie de protecţie specială avifaunistică, sit de importanţă comunitară sau arie naturală protejată de interes judeţean ori local, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Calitatea de coridor ecologic se notează la cerere, în baza ordinului emis de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.
Art. 206. - (1) Existenţa contractelor de împrumut şi a convenţiilor de fideiusiune în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, cu modificările şi completările ulterioare, se notează în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului supus reabilitării termice, în baza înscrisurilor constatatoare ale convenţiilor respective, încheiate în formă autentică sau sub semnătură privată.
(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea notării prevăzute la alin. (1) se poate dispune, la cerere, în baza chitanţei liberatorii care atestă plata integrală a obligaţiei sau a altui înscris care, potrivit legii, constată un mod de stingere a obligaţiei născute din contractul de credit sau din convenţia de fideiusiune.
Art. 207. - (1) Faptul că terenul agricol pe care se înfiinţează perdele de protecţie forestieră este supus procedurilor de împădurire conform art. 7 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată se notează în cartea funciară, la cererea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale ale acesteia, în baza actului administrativ care îl identifică prin număr cadastral şi număr de carte funciară.
(2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, radierea notării prevăzute la alin. (1) se face la cererea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin structurile silvice teritoriale, în temeiul dovezii de finalizare a procedurii sau de renunţare la efectuarea investiţiilor.
Art. 208. - (1) Excepţiile pe care debitorul cedat le-ar fi putut opune cedentului unei creanţe garantate cu o ipotecă imobiliară pentru cauze anterioare notificării sau acceptării cesiunii creanţei ipotecare şi pe care înţelege să le opună cesionarului se pot nota în cartea funciară la cererea debitorului cedat. Excepţiile care fac obiectul notării vor fi menţionate în cererea de înscriere prin indicarea cel puţin a obiectului, a temeiului şi a efectului lor, de exemplu, prin indicarea compensaţiei legale, a izvorului creanţei opuse în compensaţie şi a sumei până la care compensaţia a operat.
(2) Registratorul admite cererea de notare doar dacă aceasta a fost înregistrată la biroul de carte funciară în termen de o lună de la comunicarea către debitorul cedat a încheierii prin care s-a încuviinţat intabularea ipotecii creanţei cesionate în beneficiul creditorului cesionar, potrivit dovezii de comunicare.
(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea excepţiilor debitorului cedat se radiază la cerere, în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a constatat netemeinicia excepţiilor notate.
Art. 209. - (1) Notarea prevăzută la art. 18 lit. j) al prezentului regulament se face la cererea primarului comunei, al oraşului sau al municipiului ori la cererea primarului general al Municipiului Bucureşti, în baza originalului sau a unei copii legalizate a notificării sau a deciziei de intervenţie.
(2) Notările prevăzute la art. 18 lit. k) al prezentului regulament se fac la cererea primarului, a consiliului local sau a Consiliului general al Municipiului Bucureşti, în baza contractului de credit având ca obiect finanţarea lucrărilor de consolidare a clădirilor, din transferuri de la bugetul de stat sau din bugetul local, ori, după caz, în baza procesului-verbal întocmit de primar prin care se constată refuzul proprietarului de a încheia contractul, stabilindu-se totodată cuantumul sumelor acordate cu titlul de credite de la bugetul de stat sau local şi modalitatea de restituire a acestora.
(3) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notările prevăzute la alin. (1) şi (2) se radiază, la cerere, în baza chitanţei liberatorii care atestă plata integrală a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate prin transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetul local ori a unui alt înscris care, potrivit legii, constată un mod de stingere a acestor obligaţii.
(4) Notarea dreptului de creanţă şi interdicţia de înstrăinare a construcţiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate, se efectuează potrivit art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în baza contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de intervenţie.
(5) Notarea interdicţiei se poate radia, la cerere, după împlinirea unui termen de 25 de ani de la data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de consolidare, ori înainte de împlinirea acestui termen, în situaţia prevăzută la alin. (2) teza ultimă.
Art. 210. - Notarea în cartea funciară a recepţiei cadastrale a propunerii de alipire ori de dezlipire se face din oficiu, în baza referatului de admitere. Radierea acestor notări se face din oficiu odată cu înscrierea actului de alipire ori de dezlipire.
4.3.11. Renunţarea la dreptul de proprietate
Art. 211. - (1) În situaţia renunţării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art. 889 din Codul civil, în baza declaraţiei de renunţare dată în formă autentică notarială încheiată de un notar public în funcţie în România, se va dispune prin încheiere radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al renunţătorului, fără sistarea cărţii funciare, cu menţinerea notării renunţării la dreptul de proprietate, în condiţiile art. 562 alin. (2) din Codul civil.
(2) Ulterior, în baza hotărârii consiliului local, se va putea intabula dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, menţionându-se în cartea funciară regimul juridic al imobilului, respectiv domeniul privat.
4.3.12. Procedura eliberării extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini
Art. 212. - (1) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţi funciare electronice vor fi emise şi eliberate de către referentul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului de registratură şi relaţii cu publicul.
(2) Extrasele de carte funciară privind imobilele înscrise în cărţile funciare în format pe hârtie vor fi emise numai după efectuarea conversiei acestor cărţi în format digital de către asistentul registrator.
Art. 213. - (1) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificare, numărul cadastral la care se referă extrasul se indisponibilizează pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, începând cu data, ora şi minutul depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi lucrătoare.
(2) Înăuntrul acestei perioade, nu se vor face înscrieri în cartea funciară cu excepţia înscrierii întemeiată pe actul juridic pentru a cărui încheiere a fost solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare.
(3) În această perioadă se pot elibera extrase certificate pentru informare, copii certificate ale cărţii funciare ori copii certificate ale înscrisurilor cu care se întregeşte cartea funciară.
(4) În extrasele de carte funciară pentru informare eliberate în situaţia prevăzută de prezentul articol se face menţiune despre existenţa cererii de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, cu arătarea numărului şi a datei de înregistrare a cererii privind extrasul pentru autentificare, precum şi a numelui notarului public care a solicitat eliberarea extrasului.
(5) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă-parte din dreptul real, se indisponibilizează numai cota pentru care s-a solicitat extrasul.
(6) În perioada de indisponibilizare nu se poate elibera un alt extras de carte funciară pentru autentificare care are ca obiect acelaşi imobil sau aceeaşi cotă parte.
(7) Valabilitatea extrasului de carte funciară pentru autentificare încetează:
a) prin împlinirea termenului de valabilitate;
b) la momentul înregistrării cererii de înscriere a actului notarial încheiat de un notar public în funcţie în România pentru care a fost eliberat;
c) la cererea notarului public care a solicitat extrasul.
(8) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat, se soluţionează în condiţiile alin. (2), după expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea şi cu procedura prevăzută de lege.
(9) În baza extrasului de autentificare valabil, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia a fost solicitat.
(10) În situaţia în care termenul de blocare expiră şi actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la acelaşi număr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numărul cadastral a fost blocat, se vor soluţiona.
Art. 214. - Pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale, în cazul în care imobilele care fac parte din masa succesorală sunt înscrise în cartea funciară, precum şi pentru autentificarea actelor prin care se stinge un drept real imobiliar, notarul public solicita extras de carte funciară pentru informare.
Art. 215. - (1) Pentru eliberarea certificatului de sarcini, în situaţia unor transferuri succesive ale dreptului de proprietate, este necesară menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii proprietarilor anteriori, precum şi perioada în care a fost deţinut de aceştia.
(2) Certificatul de sarcini se emite de către asistentul registrator.
Art. 216. - Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului va fi întocmit de către asistenţii registratori.
4.3.13. Procedura eliberării copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora
Art. 217. - Pentru eliberarea copiilor sau pentru încuviinţarea consultării înscrisurilor, solicitantul declară că va prelucra eventualele date cu caracter personal de care ia cunoştinţă numai cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi că, în cazul nerespectării acestor dispoziţii, suportă repararea, în condiţiile legii, a prejudiciilor aduse titularilor de date cu caracter personal. Această declaraţie va fi cuprinsă în cererea-tip de consultare a înscrisurilor sau de eliberare a copiilor certificate.
Art. 218. - (1) Pentru consultarea documentelor aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial se asigură încăperi cu această destinaţie.
(2) Referentul de arhivă asigură consultarea acestor documente de către solicitanţi, preocupându-se ca nici o piesă din dosar să nu fie sustrasă sau modificată.
(3) Este interzis accesul în arhivă al altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva.
4.4. Alte proceduri de înscriere în evidenţele de cadastru şi/sau carte funciară
4.4.1. Rectificarea, modificarea şi îndreptarea erorilor materiale ale înscrierilor în cadastru şi cartea funciară
Art. 219. - (1) Rectificarea înscrierilor de carte funciară se poate face pe cale amiabilă sau pe cale judiciară.
(2) Rectificarea poate fi dispusă de registrator, prin încheiere, la cererea persoanei interesate în rectificarea înscrierii. Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare.
(3) Rectificarea se va face cu consimţământul titularului dreptului ce face obiectul înscrierii. Acest consimţământ poate fi exprimat printr-o declaraţie unilaterală sau printr-o convenţie, care va fi autentificată de un notar public în funcţie în România.
(4) În lipsa consimţământului prevăzut la alin. (3), rectificarea se va efectua numai în baza hotărârii judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această operaţiune, care poate fi pronunţată în acţiunea de fond sau într-o acţiune în rectificare subsecventă.
(5) Dacă acţiunea în rectificare nu a fost notată în cartea funciară, registratorul va dispune, la cerere, în baza hotărârii judecătoreşti prevăzute la alin. (4), numai rectificarea înscrierii operate în favoarea pârâtului împotriva căruia s-a admis acţiunea în rectificare, fiind menţinute înscrierile operate în favoarea terţilor care nu au fost părţi în cauză, chiar când drepturile ce fac obiectul acestor înscrieri ar nega sau ar limita exerciţiul dreptului reclamantului. Aceste înscrieri vor putea fi rectificate la cerere, pe cale amiabilă sau judiciară.
(6) Dacă acţiunea în rectificare a fost notată în cartea funciară, registratorul va dispune în baza hotărârii judecătoreşti definitive de admitere, din oficiu, şi împotriva acelora care au dobândit vreun drept tabular ulterior notării. Acest drept se va radia concomitent cu radierea dreptului autorului lor.
Art. 220. - (1) Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil.
(2) Modificarea de carte funciară se poate face doar la cererea titularului dreptului de proprietate, în baza actelor doveditoare. Modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu este considerată o rectificare de carte funciară.
Art. 221. - (1) Îndreptarea erorilor materiale se poate dispune la cererea persoanei interesate sau din oficiu.
(2) Constituie eroare materială orice inexactitate cuprinsă într-o înscriere în cartea funciară, care nu produce vreun efect substanţial, anume nu afectează existenţa, întinderea sau opozabilitatea dreptului înscris sau a faptului ori a raportului juridic. Nu constituie eroare materială neconcordanţa dintre o înscriere şi situaţia juridică reală dacă, potrivit legii, o asemenea neconcordanţă reprezintă caz de rectificare sau modificare a cărţii funciare.
(3) Îndreptarea erorilor materiale este imprescriptibilă, scutită de plata tarifului, iar încheierea motivată prin care s-a dispus îndreptarea se comunică persoanelor interesate.
(4) Îndreptarea din oficiu a erorilor materiale se realizează în temeiul unui referat de constatare a erorii materiale întocmit de către angajatul biroului teritorial care a săvârşit eroarea sau care a constatat-o în cursul soluţionării unei noi cereri.
4.4.2. Actualizarea planului cadastral
Art. 222. - Planul cadastral este actualizat la cerere în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic sau din oficiu cu prilejul efectuării lucrărilor de cadastru sistematic.
4.4.3. Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
Art. 223. - Planul parcelar se întocmeşte de către persoane autorizate, cu respectarea normelor şi regulamentelor în vigoare.
Art. 224. - (1) Planul parcelar se întocmeşte la nivel de tarla, în format analogic şi digital, fişier .cpxml astfel încât informaţiile să poată fi introduse în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Tabelul parcelar se întocmeşte în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls.
(2) Planul parcelar şi tabelul parcelar sunt semnate de către preşedintele comisiei locale de fond funciar şi de către executant.
Art. 225. - (1) Etapele întocmirii planului parcelar sunt:
- documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria locală şi de la oficiul teritorial;
- măsurarea conturului tarlalei;
- verificarea dispunerii imobilelor în tarla conform titlurilor de proprietate şi a proceselor verbale de punere în posesie emise de către comisia locală de fond funciar;
- identificarea imobilelor din planul parcelar cu atributele lor din titlurile de proprietate sau cărţile funciare: număr titlu de proprietate, număr tarla, număr parcelă, număr topografic, denumire toponimică, număr cadastral sau alte atribute acolo unde ele există;
- întocmirea planului parcelar şi a tabelului parcelar.
(2) La întocmirea planului parcelar se va ţine cont de suprafaţa imobilului înscrisă în titlu de proprietate şi de suprafaţa măsurată a tarlalei.
Art. 226. - Dacă în