Prima unitate cu profil fotogrammetric, din România, a fost înființată în data de 8 februarie 1958 prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Silviculturii, sub denumirea de CENTRUL DE FOTOGRAMMETRIE. Inițiativa de înființare a unei unități cu profil fotogrammetric în sectorul civil a fost luată la începutul anului 1957 și continuată în cadrul instituției, de către un colectiv de profesioniști format din – ing. Nicolae Zegheru, prof. ing. Nicolae Oprescu și ing. Gheorghe Corcodel, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției de Organizare a Teritoriului formată din ing. Ioan Șalariu, ing. Vasile Comănescu, tehn. Nicolae Cișmigeanu, tehn. Soare Popa și ing. Margarita Salariu.
În primul an de producție, Centrul de Fotogrammetrie era format din 14 cadre tehnice, iar în ceea ce privește aparatura deținea trei stereoplanigrafe. Activitatea principală a Centrului era de realizare a planurilor cadastrale la scara 1: 10.000 prin stereorestituție și prin calculul suprafețelor.
În perioada 1958-1962, au fost executate în cadrul instituției planurile cadastrale restituite și fotoplanurile la scara 1:10.000, pentru 12,6 milioane de ha, acestea fiind suport pentru lucrările de comasare și evidență funciară. Totodată, au fost executate planuri topografice la scara 1:10.000, pentru amenajările silvice pe 800.000 ha și pentru cartări pedologice pe 1500.00ha. În aceeași perioadă a fost organizat procesul de exploatare prin fotogrammetria terestră pentru executarea bazei topografice necesare lucrărilor de conservare a solului determinând generarea planurilor topografice la scările 1:1.000 și 1: 2.000 restituite la stereoautograf.
În anul 1962, activitatea Centrului s-a dezvoltat, și odată cu aceasta, au început să fie executate hărți topografice la scara 1:5.000 și 1:10.000 prin metoda stereorestituției și prin metoda combinată, iar numărul personalului angajat a ajuns la 157. Tot din acest an, în cadrul instituției sunt executate lucrări de triangulație de ordin inferior, reperaj, descifrare și nivelment pentru hărțile întocmite prin metoda combinată, precum și lucrările pentru completarea stereorestituției, iar Centrul devine „Sectorul III Fotogrammetrie în cadrul Institutului de Studii și Proiectări Agricole (ISPA).
Aerofotografierea era realizată, în anul 1962, cu ajutorul unor avioane special amenajate pe care erau montate camere fotoaeriene de tipul MRB cu obiectiv PINATAR sau camere fotoaeriene de tipul WILD RC cu obiectiv AVIOTAR îmbunătățit. C În ceea ce privește materialul fotosensibil, era utilizat în general filmul “ORWO”, cât și filmul “AGFA-GEVAERT”. Lucrările de aerofotografiere erau efectuate anual în zilele cu cer senin pentru a putea fi acoperită o suprafață cât mai mare a țării. Pentru întocmirea planurilor topografice prin metoda combinată, în cazul procesului de aerofotografiere erau folosite camere cu formatul fotogramelor de 23 x 23 cm, la scara 1:25.000 revenind in jur de 30 de fotograme. Pentru scopuri didactice erau utilizate camere fotoaeriene cu formatul de 18 x 18 cm. Procesul de stereorestituție era realizat folosind următoarele tipuri de aparate: StereoMat IV, sistemul automat de streocartare, cât și aparatul automat de stereorestituție AP-14.
În 1963, în cadrul instituției se pun bazele unui “Buletin de fotogrammetrie” în care sunt evidențiate activitățile și rezultatele obținute de specialiștii Centrului și totodată, este introdusă metoda gravării în straturi pe suport de sticlă și material de plastic, iar în producție, a metodelor de aerotriangulație analitică. Automatizarea procesului de aerotriangulație este realizată cu programe speciale dezvoltate în cadrul Centrului, prin compensarea în bloc la mașinile electronice de calcul, aceste calcule fiind executate la Institutul de Fizică Atomică. Programele cele mai cunoscute de calcul sunt: TRIA, RETRO și respectiv PORA, utilizate pe calculatoarele DACCIC-200 și IMB-360 și, apoi pe calculatorul FELIX C-256.
Din anul 1966, redevine oficial Centrul de Fotogrammetrie, fiind unitatea independentă a Consiliului Superior al Agriculturii, cu sarcini privind organizarea și funcționarea Fondului Geodezic și Cartografic Național. Cu această schimbare, crește și numărul personalului angajat de la 195 la 382 de cadre specializate.
În anul 1967, datorită numărului mare de lucrări de producție a planurilor topografice necesare Programului de Îmbunătățiri Funciare și Irigații a fost înființat un departament de aerofotografiere. Toate planurile topografice erau executate prin metode fotogrammetrice cu o echidistanță a curbelor de nivel de 0.5 m, pe suprafețe întinse, din Dobrogea, sudul Olteniei și al Moldovei. Pe aceeași direcție datorită numărul mare de proiecte, a fost creat Compartimentul de Valorificare a Fondului Geodezic și Cartografic Național.
La 10 ani de la înființare, Centrul de Fotogrammetrie a devenit INSTITUTUL DE GEODEZIE, FOTOGRAMMETRIE și CARTOGRAFIE (I.G.F.C.), ca urmare a unor măsuri de reorganizare a unităților din subordinea M.A.I.. În cadrul institutului, erau definite, la acea vreme, toate tehnologiile de producție, se regăsea aparatură corespunzătoare diversă și erau înregistrate nenumărate succese în formarea și perfecționarea angajaților. Toate acestea au condus la formarea, în anul 1970, a unui colectiv specializat în domeniul cercetării tehnologice pe profilul instituției. La momentul acela în instituție se regăseau următoarele aparate:
• 11 stereoplanigrafe Zeiss
• 9 stereometrografe Zeiss
• 7 transmarkuri Zeiss
• 7 stecometre Zeiss
• 7 coordimetre Zeiss
• 3 topocarturi Zeiss
• 1 Autograf Wild
• 2 fotoredreasatoare
• 2 topoflexuri
• 1 Rectimat
• 1 sistem de cartografiere automată Aristomat
• 2 sisteme de cartografiere automată DZT
• Un laborator de developare și prelucrare a imaginilor
• 2 avioane de tip MR2
• camere fotoaeriene cu formatul fotogramelor de 23 x 23 cm
• camere fotoaeriene cu formatul de 18 x 18 cm
Începutul anilor ‘70 deschide noi orizonturi. Activitățile nenumărate ale institutului au condus la necesitatea proiectării unui poligon fotogrammetric pe teritoriul țării și a unui poligon de teledetecție pentru imaginile satelitare, în vederea cercetării de natură teoretică și experimentală a aparaturii din dotare și a metodelor de lucru, precum și în vederea cercetării practice asupra preciziei obținute în condiții specifice. Poligonul fotogrammetric experimental din zona Albești-Paleologu a fost subdivizat în 3 zone distincte totalizând 80kmp în zona de trecere de la șes la deal cu o diferență de cota de circa 25m. Toleranță fotogrammetrică în acea perioadă a trecut de la 0,3 mm în planul fotogramei la 0,05 mm.
Anul 1971 aduce o nouă modificare a organizării instituției prin lărgirea ariei de competențe, adăugându-se activitatea de studii și proiecte în domeniul sistematizării și organizării teritoriului. Astfel, denumirea institutului se transformă în INSTITUTUL DE GEODEZIE, FOTOGRAMMETRIE, CARTOGRAFIE și ORGANIZAREA TERITORIULUI (IGFCOT). Ca urmare a acestei măsuri, crește și numărul personalului angajat, de la 588 în 1971 la 880 în anul 1974, și la 912 în anul 1978. Din anul 1978 activitatea de bază a instituției este grupată pe secții.
În anul 1976 a fost introdus primul sistem de redresare diferențială topocart-ortofoto-ortograf, datorită căruia a fost posibilă executarea de ortofotograme cu rețea kilometrică pentru obținerea originalelor de editare, la scara 1:5.000 pentru zona de extravilan și la scara 1:2.00 pentru zonele de intravilan. Această tehnologie de obținere a ortofotoplanului, cu sau fără curbe de nivel, a fost folosită în cadrul instituției, mai mult în cercetare decât în producție. O deosebită dezvoltare tehnologică o constituie introducerea în procesul de producție a complexului ARISTO (reprezintă automatizarea procesului de întocmire, redactare și actualizare a planurilor și hărților topografice). Aceste procedeu de automatizare a folosit:
• un digitizor de tipul ARISTOGRID-200
• un program de prelucrare - EXAN
• un program de redactare – SFAIPLAC
Tot în anul 1976 în cadrul instituției au fost elaborate metodologii de preluare aeriană la înălțimi medii și mici pentru utilizarea materialelor fotografice color și infraroșu în vederea aplicării tehnicilor de teledetecție în diferite ramuri de activitate din țară. Cel mai cunoscut sistem de prelucrare a datelor multispectrale de teledetecție dezvoltat de institut este SPADAM folosind un calculator Felix C-256.
Câteva dintre lucrările fotogrammetrice remarcabile ale instituției sunt următoarele:
• Aerofotografieri la scări mari, constând în circa 16200 de ore de zbor – achiziționând în jur de 850000 de fotograme originale – care acoperă circa 8,5 ha
• Planul topografic de bază al României la scările 1:5.000 – 1.2000 prin metode fotogrammetrice
• Planul cadastral în proporție de 85% din suprafața țării derivat din planul topografic de bază
• Planuri la scările 1:2.000, 1:1.000 și 1:500 pentru o serie de intravilane precum municipiile București, Galați, Buzău, Constanța, Târgu Mureș, Timișoara, Craiova, etc
• Planuri tematice la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000, 1:500 și 1:200 pentru Delta Dunării, pentru diferite situri arheologice, planul insulei Ada-Kaleh, pentru Canalul Dunăre-București, pentru diferite lacuri de acumulare, pentru multe sisteme de irigare și desecare
• Relevee arhitecturale pentru clădiri importante ca: cele de pe insula Ada- Kaleh, biserica Sf. Treime din Iași și biserica Cotroceni din București
În perioada 1978-1983 au fost extinse spațiile de producție, iar numărul personalului angajat a mai crescut cu circa 20%. Totodată a fost îmbunătățită și dotarea cu mijloace tehnice, datorită mai ales erei digitale din fotogrammetrie. În această perioadă a fost realizat un sistem fotogrammetric automat de întocmire a planurilor cadastrale, care cuprindea executarea măsurătorilor la stecometru, pregătirea și prelucrarea datelor la calculator și întocmirea planurilor pe aparatură de cartografiere automată.
Perioada 1996 – 2001 marchează reorganizarea IGFCOT, și înființarea în subordinea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie a Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie și Cartografie (ICGFC). În cadrul instituției a fost creat un sistem analog-digital compus dintr-un metrograf, o interfață și un calculator, care folosea mediul AutoCad, erau reprezentate în formă vector detaliile planimetrice și altimetrice.
În anul 1997, instituția a fost dotată cu o linie fotogrammetrică digitală de proveniență Zeiss Jena. Aceste stații fotogrammetrice erau alcătuite din:
• Un scanner fotogrammetric SCAI pentru materiale fotografice transparente, având caracteristici importante precum: senzor de tip CCD (5632pixeli), rezoluție geometrică de 1 µm, rezolția radiometrică de 256 nivele de gri, software și diferite dimensiuni la scanare și diferite valori ale pixelului în momentul scanări
• O stație grafică de tip SGI INDY pentru PHODIS SC color
• Un digital stereoplotter compus din: software PHODIS, sistem de formare a imaginilor stereoscopice de tip LCS (cristale lichide) și o stație grafică
• Un plotter HP 750C
• Software fotogrammetric – pentru aerotriangulație programle AT și PATB, pentru DEM programele TS, TopoSURF și unul de verificare, corectare si editare, OP pentru ortorectificare, PHODIS M pentru cartografiere și ultimele 2 programe PHOCUS și PGOCUS
În anii 2003 – 2004, instituția este redenumită și este cunoscută ca Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție (CNGCFT) și se află în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Pe baza unui contract cu o firmă internațională din Franța, MATRA, secția de Fotogrammetrie devine departamentul de Fotogrammetrie, GIS și Teledetecție, fiind ulterior și modernizat prin crearea unui sistem fotogrammetric.
Sistemul fotogrammetric era alcătuit din:
• 1 scanner fotogrammetric de tip DSW600
• 2 stații de lucru pentru aerotriangulație
• 2 stații de lucru pentru generare DTM, mozaicuri și ortoftoplanuri
• 8 stații de lucru pentru stereorestituție 3D
• 13 stații de lucru pentru GIS și teledetecție
• 2 plottere color de înaltă rezoluție
• Software specializat – pentru scanner ScanFilm, pentru aerotriagulație aplicația SOCETSET și ORIMA, stereorestituție LPS, PRO600, PRO DPW, PRO DTM și MICROSTATION.
Lucrările cele mai importante:
• Scanarea unui număr mare de negative din arhiva Fondului Național Geodezic
• Ortofotoplanul pentru Municipiul Galați
• Ortofotoplanul pentru Municipiul București cu o rezoluție de 10 cm;
• Planuri topografice scara 1:2.000
• Planul cadastral 1:2.000 și Modelul digital al terenului pentru Municipiul Craiova
• Planul topografic 1:50.000
În anul 2012 a fost înființat Centrul Național de Cartografie (CNC), în conformitate cu prevederile legii 133/2012, prin preluarea integrală a patrimoniului și personalului Centrului Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție (conform articolului 1, punctul 7, paragraful 4), aflat în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

 

Realizarea Reţelei Geodezice de Ridicare în Intravilanele UAT

Realizarea Reţelei Geodezice de Ridicare în Intravilanele Unităţilor Administrativ Teritoriale Comunale (RGRIC)

Rețele realizate în 70 UAT-uri totalizând 612 puncte (2012 - 2014)

Vezi detalii

Reabilitarea rețelei de nivelment de precizie ordinul I-II

Reabilitarea rețelei de nivelment de precizie ordinul I-II 

prin recunoaștere și determinări GPS în punctele caracteristice, compatibile cu Rețeaua Geodezică Națională de Clasă D

Vezi detalii

LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement

LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement

In cadrul Programului RO 03 „Monitorizarea mediului, planificare şi control integrat” finanţat din Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, Proiectul “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE”

Vezi detalii

Actualizarea curbelor de nivel corespunzǎtoare hǎrţii topografice a României scara 1:50 000 

Actualizarea curbelor de nivel corespunzǎtoare hǎrţii topografice a României scara 1:50 000 

Vezi detalii

Atlasul de semne conventionale 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000

Atlasul de semne conventionale 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000

Vezi detalii

IN CURAND

IN CURAND

Vezi detalii

TopRo5

TopRo5

Planul Topografic de Referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000

Vezi detalii

TarRo

TarRo

Reprezentarea grafică a tarlalelor în care au fost emise titluri de proprietate în România

Vezi detalii

RPL

RPL

Recensǎmântul populaṭiei şi locuinṭelor din anul 2011

Vezi detalii

 

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă B

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă B

Vezi detalii

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă C

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă C

 

Vezi detalii

INVENTARIEREA REȚELEI NAȚIONALE DE TRIANGULAȚIE

INVENTARIEREA REȚELEI NAȚIONALE DE TRIANGULAȚIE

Vezi detalii

Produse

 

PRODUSE CARTOGRAFICE

 

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

Cumpara

HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

Cumpara

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

Cumpara

HARTA ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

HARTA ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

Cumpara

TRAPEZE GAUSS LA SCARA 1:50.000

TRAPEZE GAUSS LA SCARA 1:50.000

Cumpara

NOMENCLATORUL LOCALITATILOR

NOMENCLATORUL LOCALITATILOR

Cumpara

 

PRODUSE PROIECT

 

Orice tip de hartă tematică cu condiția achiziționării de date adiționale specifice hărților (date ce nu sunt in TOPRO5).

Exemple:

a. Hărti pliante ale orașelor și municipiilor

b. Harta rutieră pliantă

c. Atlas rutier

d. Hărti școlare

e. Hărți economice

f. Hărți demogafice

g. Hărți turistice

Servicii

 • proiectare, executare, modernizare şi menţinere în stare de utilizare, prin mijloace clasice sau cu tehnologie GPS, a reţelelor geodezice naţionale altimetrice, planimetrice şi tridimensionale;
 • executarea lucrărilor necesare integrării reţelelor geodezice naţionale în sistemele de referinţă europene, EUREF şi EUVN;
 • participarea la proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelei naţionale de staţii permanente GPS, pe teritoriul României;
 • organizarea executării ciclurilor de măsurători în poligoanele maregrafelor şi legarea maregrafelor la punctul geodezic fundamental și la la reţeaua de nivelment geometric de înaltă precizie;
 • realizarea, în colaborare cu OCPI, a inventarierii şi întreţinerii reţelei geodezice naţionale;
 • executarea lucrărilor pentru determinarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare în intravilan şi extravilan, a lucrărilor de reperaj şi descifrare fotogrammetrică şi a altor lucrări geodezice de teren şi birou;
 • executarea lucrărilor geodezice și topografice de teren şi birou în cadrul contractelor, temelor, comenzilor, studiilor aflate în derularea celorlalte servicii tehnice;
 • prelucrarea preliminară şi definitivă a măsurătorilor, datelor şi informaţiilor din lucrările geodezice şi lucrările topografice;
 • participarea, alături de ANCPI, Facultatea de Geodezie, Direcţia Topografică Militară şi alte instituţii de specialitate, la realizarea lucrărilor geodezice şi gravimetrice din cadrul diverselor programe ştiinţifice interne şi internaţionale sau în cazul unor situații de urgență;
 • participare, alături de ANCPI, la realizarea recepțiilor lucrărilor de specialitate executate de persoanele fizice și juridice pe raza mai multor județe;
 • realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale Romaniei în format analogic şi digital, prin metode vectoriale, fotogrammetrice sau combinate;
 • realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel national;
 • realizarea de produse fotogrammetrice derivate din datele existente în baza de date TopRo 5, Fondul Național Geodezic și din oricare alte surse;
 • participarea la realizarea proiectelor interne și internaţionale pentru producerea de date în format analogic sau digital, necesare la realizarea și editarea planurilor și hărților topografice la diverse scări, a modelului digital al terenului si ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor;
 • obţinerea bazelor de date grafice de referință, utilizând tehnologii multiple de achiziţii de date prin metode vectoriale, fotogrammetrice şi de teledetecţie;
 • realizarea și editarea de planuri, hărţi digitale şi analogice tematice prin metode vectoriale, fotogrammetrice și combinate;
 • realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului și ortofotoplanuri/ortofotohărţi;
 • realizarea modelului digital al terenului în diferite formate de reprezentare (curbe de nivel, TIN, GRID);
 • realizarea ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor şi true ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor pentru diferite aplicaţii 2D şi ca informaţie suplimentară în cadrul temelor, comenzilor şi contractelor interdisciplinare perfectate de CNC;
 • prelucrarea imaginilor satelitare pancromatice şi multispectrale, analiza şi clasificarea acestora;
 • realizarea şi actualizarea de hărți tematice şi ortofotohărţi satelitare;
 • asigurarea asistenţei tehnice și coordonării de specialitate, la solicitarea ANCPI şi a altor beneficiari interni şi/sau externi;
 • participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice şi de teledetecţie, la solicitarea ANCPI.
 • realizarea programelor, contractelor şi lucrărilor necesare obţinerii hărţiilor oficiale pentru teritoriul naţional in format analogic şi digital, prin metode cartografice;
 • stabilirea modalităţilor, procedurilor şi tehnologiilor de recuperare a datelor şi informaţiilor geodezice și cartografice deţinute în diferite arhive şi baze de date grafice.
 • executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale;
 • întocmirea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital;
 • elaborarea şi promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor digitale prin metode cartografice;
 • participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a planurilor şi hărţilor;
 • realizarea unor proiecte şi experimentări privind conversia produselor cartografice analogice în format digital;
 • tipărirea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriul naţional, multiplicarea de planuri şi harti, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate, conform solicitărilor, comenzilor, contractelor stabilite;
 • proiectarea şi executarea SDV-urilor necesare verificării, rectificării şi întreţinerii aparaturii geodezice şi fotogrammetrice;
 • realizarea proiectelor sistemelor de baze de date GIS cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicatii GIS;
 • realizarea activităţilor de dezvoltare tehnologică, cercetare şi proiectare în domeniile de specialitate: geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie;
 • elaborarea studiilor referitore la tehnologii şi echipamente privind exploatarea fotogrammetrică analogică, analitică şi digitală;
 • participarea la cercetarea şi consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare şi internaţionale din domeniul de specialitate;
 • studierea, analizarea şi promovarea tehnologiilor şi tehnicilor de vârf în domeniile geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie;
 • realizarea cercetării aplicate în domeniile: geodezie, cartografie, fotogrammetrie, GIS şi teledetectie
   

Cerere eliberare carte de muncă

fișier word
Descarcă

Cerere audiență

fișier word
Descarcă

Cerere stagiu practică

fișier word
PURCHASE NOW

 

Cerere eliberare acte

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverinţă privind activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverință privind sporul de vechime în muncă

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverință venituri suplimentare

fișier word
Descarcă

 

Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor are următoarele atribuţii:
a) dezvoltarea sistemelor IT şi GIS în cadrul Centrului Naţional sau pentru beneficiari externi, conform solicitărilor Agenţiei Naţionale; 
b) furnizarea de date geo-spaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) asigurarea infrastructurii de comunicaţii de date şi de aplicaţie dedicate, precum şi suportului tehnic privind dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a reţelei IT şi GIS; 
d) gestiunea sistemelor de baze de date geo-spaţiale cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicaţii de tip GIS; 
e) elaborarea necesarului de investiţii specifice în cadrul zonei de responsabilitate; 
f) asigurarea integrării în sistemele Centrului Naţional a diferitelor subsisteme şi echipamente periferice pentru achiziţia şi prelucrarea datelor; 
g) asigurarea securităţii informaţiilor la nivel de reţea şi de sistem de operare; 
h) asigurarea integrităţii datelor distribuite în reţea, utilizând strategii de backup; 
i) asigurarea instalării şi administrării programelor şi sistemelor de operare pentru echipamentele şi sistemele de calcul din Centrului Naţional; 
j) realizarea şi dezvoltarea sistemelor de baze de date pentru aplicaţii în domeniul GIS, şi utilizarea acestora folosind tehnologiile din cadrul Centrului Naţional; 
k) dezvoltarea programelor şi interfeţelor utilizator pentru automatizarea proceselor tehnologice de lucru din cadrul Centrului Naţional sau la solicitarea Agenţiei Naţionale şi a oficiilor teritoriale; 
l) asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea şi administrarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale; 
m) participarea la definirea şi implementarea structurilor şi modelelor de date cu caracter cartografic, conform standardelor specifice; 
n) executarea lucrărilor de obţinere a bazelor de date GIS pentru activităţi proprii ale Centrului Naţional.
Serviciul Cartografie şi Fotogrammetrie are următoarele atribuţii:
a) realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital; 
b) furnizarea permanentă de date cartografice din baza de date geospaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel naţional pe baza datelor realizate de terţi; 
d) exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizând sisteme fotogrammetrice; 
e) realizarea de produse fotogrammetrice derivate din baza de date cartografice naţionale; 
f) participarea la realizarea proiectelor interne şi internaţionale pentru producerea de date în format digital şi analogic a modelului digital al terenului şi a ortofotoplanurilor; 
g) realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului şi ortofotoplanuri; 
h) asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, la solicitarea Agenţiei şi a altor beneficiari interni şi/sau externi; 
i) participarea la avizarea şi recepţia proiectelor şi lucrărilor executate în domeniul fotogrammetriei şi cartografiei; 
j) participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice şi cartografice, la solicitarea Agenţiei Naţionale; 
k) executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale; 
l) executarea lucrărilor de cartografie pentru terţe persoane fizice şi juridice, cu avizul Agenţiei Naţionale; 
m) întocmirea şi întreţinerea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital; 
n) promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor analogice şi digitale prin metode fotogrammetrice şi cartografice; 
o) participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a produselor cartografice; 
p) editarea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriu naţional, multiplicarea de planuri şi hărţi, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate. 
q) editarea, tipărirea şi multiplicarea tipizatelor necesare activităţii oficiilor teritoriale.
 Serviciul Geodezie şi Cercetare - Dezvoltare are următoarele atribuţii:
a) proiectarea, executarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelelor geodezice naţionale; 
b) furnizarea permanentă de date geodezice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) executarea lucrărilor geodezice, de nivelment şi gravimetrice necesare modernizării şi integrării reţelelor geodezice naţionale în sistemele de referinţă europene, EUREF şi EUVN; 
d) organizarea executării ciclurilor de măsurători pentru cotarea staţiilor permanente GPS, în poligoanele maregrafelor şi legarea acestora la reţeaua de nivelment geometric de precizie; 
e) realizarea, în colaborare cu oficiile teritoriale, a inventarierii şi întreţinerii reţelei geodezice naţionale; 
f) executarea lucrărilor pentru determinarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare în intravilan şi extravilan, a lucrărilor de reperaj şi descifrare fotogrammetrică şi a altor lucrări geodezice de teren şi birou; 
g) verificarea şi recepţia lucrărilor geodezice şi topografice; 
h) participarea la organizarea şi executarea lucrărilor de specialitate în cadrul derulării programelor interne şi internaţionale; 
i) participarea la realizarea lucrărilor geodezice şi gravimetrice din cadrul diverselor programe ştiinţifice interne şi internaţionale; 
j) realizarea activităţilor de dezvoltare tehnologică, cercetare şi proiectare în domeniile de specialitate; 
k) participarea la cercetarea şi consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare şi internaţionale din domeniul de specialitate; 
l) promovarea acţiunilor necesare dezvoltării de metodologii, standarde şi norme tehnice în domeniile de specialitate; 
m) analizarea şi promovarea tehnologiilor şi tehnicilor de vârf în domeniile geodeziei; 
n) crearea unei baze pentru asigurarea cercetării, transferului tehnologic şi consultanţei în domeniul de specialitate.
o) administrează, monitorizează, dezvoltă şi asigură funcţionarea Sistemului românesc de determinare a poziţiei (ROMPOS) şi a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor;
p) administrează, întreţine şi dezvoltă Reţeaua geodezică naţională spaţială de clasă A, formată din staţiile GNSS permanente;
q) asigură serviciul de suport tehnic utilizatorilor ROMPOS şi administrează baza de date a acestora;
r) actualizează informaţiile referitoare la staţiile GNSS permanente în baza de date EUPOS;
s) îndeplineşte formalităţile tehnice cu privire la furnizarea sau schimbul de date de la staţiile GNSS permanente, în baza solicitărilor, acordurilor şi protocoalelor de colaborare sau cooperare naţionale şi internaţionale, şi asigură respectarea prevederilor acestora.

Centrul Naţional, în realizarea obiectului său de activitate, îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură modernizarea reţelelor geodezice şi de nivelment la nivel naţional, precum şi participarea cu date în vederea asigurării mentenanţei sistemului naţional de staţii permanente GNSS; 
b) realizează lucrări geodezice, topografice şi gravimetrice pentru întreţinerea şi modernizarea reţelelor de sprijin, îndesire, ridicare şi cvasigeoidului la nivel naţional; 
c) realizează şi actualizează harta oficială a României în format analogic şi digital, precum şi modelul digital al terenului, inclusiv cu utilizarea datelor furnizate gratuit de alte instituţii şi autorităţi abilitate, după caz; 
d) participă cu date şi informaţii la realizarea şi mentenanţa infrastructurii de date spaţiale la nivel naţional pentru transpunerea Directivei INSPIRE în România; 
e) prelucrează înregistrări fotogrammetrice şi de teledetecţie; 
f) participă la realizarea şi administrarea bazei de date geodezice şi cartografice naţionale, împreună cu oficiile teritoriale; 
g) furnizează şi realizează, la cerere, lucrări de specialitate şi produse derivate din datele existente în bazele de date proprii şi în cele existente în arhiva Agenţiei Naţionale şi a oficiilor teritoriale; 
h) participă la recuperarea datelor obţinute din recepţia lucrărilor tehnice de specialitate şi integrarea lor în baza de date geodezică şi cartografică naţională; 
i) participă la realizarea şi actualizarea metodologiilor, specificaţiilor tehnice, normelor, standardelor tehnologice, a modelelor şi structurilor de date geodezice şi cartografice; 
j) asigură suportul tehnic şi participarea la derularea şi recepţia lucrărilor de specialitate realizate în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară; 
k) organizează cercetarea şi dezvoltarea în domeniile specifice de activitate; 
l) creează şi dezvoltă sisteme şi tehnologii de specialitate pe baza datelor existente; 
m) emite avizul pentru începerea lucrărilor şi realizează recepţia pentru lucrările de geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofocografiere; 
n) asigură tipărirea suportului analogic şi digital pentru realizarea campaniei de informare şi conştientizare publică a cetăţenilor; 
o) participă la implementarea proiectelor interne şi internaţionale în care este implicată Agenţia Naţională; 
p) execută, la cerere, lucrări de specialitate din domeniul de activitate, contra cost pe baza Normelor de timp aprobate de Agenţia Naţională.
q) întreţine şi administrează Sistemul românesc de determinare a poziţiei (ROMPOS).

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta