1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE
1.1 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
1.2. Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare; 
1.3. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele cadastrale și carte funciară. 
1.4. Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora  
Nu se furnizeaza informatiile:
1. din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
2. privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
3. privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
4. cu privire la datele personale, potrivit legii;
5. privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
6. privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
7. a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor
2. Structura organizatorica, programul de functionare.
2.1. Structura organizatorică ( anexa nr. 1)
2.2. Programul de funcţionare;
Luni - Joi 8:00-16:30 Vineri 08:00-14:00
2.3 Programul de audienţe:

Ziua

Intervalul orar

Funcţia

Cine acordă audienţa

Luni

13:00-15:00

Director

Radu-Dan-Nicolae CRIŞAN

Program de lucru cu publicul: Luni-Joi - 8:00 - 16:30 Vineri 08:00-14:00

(etaj I, camera 19)

Responsabil  –  Teodora CIUCULESCU - Consilier juridic

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice
4. Surse financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
Buget 2012 | Bilanţ la 31.12.2012
Buget 2013Bilanţ la 31.12.2013 
Buget 2015 | Bilanţ la 31.12.2015
Buget 2016 | Bilanţ la 31.12.2016
Buget 2017 | Bilanţ la 31.12.2017

Raport execuție bugetară 2016

Raport execuție bugetară 2017

5. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
- Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
6. Numele și prenumele funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice
 • Teodora Ciuculescu - Consilier juridic 021 224 16 21 / int 202
Persoană responsabilă cu activitatea de comunicare și cu gestionarea relației cu mijloacele mass-media: Claudia Cioveie 021 224 16 21/231
Model cerere conform Lege 544
RAPORT referitor la organizarea și desfașurarea activității de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor, precum și de primire a cetățenilor în audienta din CNC în anul 2015
RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE PENTRU ANUL 2014
RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE PENTRU ANUL 2015
RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI NAŢIONAL DE CARTOGRAFIE PENTRU ANUL 2016
Centralizatorul achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 de euro la data de 30.06.2016
Centralizatorul achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 de euro la data de 30.06.2017
Lista cuprinzand documentele de interes public / lista cuprinzand informatiile exceptate de la comunicare / lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna iunie 2016
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii pentru anul 2017 conform art.33 din legea 153/2017
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna martie 2018
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna septembrie 2018
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna martie 2019
Situaţia drepturilor salariale pe categorii de funcţii luna Septembrie 2019
 Programul anual al achizițiilor publice 2016
 Programul anual al achizițiilor publice 2017
 Raport evaluare legea 544 2017 pentru 2019
 Programul anual al achizițiilor publice 2020

 

Realizarea Reţelei Geodezice de Ridicare în Intravilanele UAT

Realizarea Reţelei Geodezice de Ridicare în Intravilanele Unităţilor Administrativ Teritoriale Comunale (RGRIC)

Rețele realizate în 70 UAT-uri totalizând 612 puncte (2012 - 2014)

Vezi detalii

Reabilitarea rețelei de nivelment de precizie ordinul I-II

Reabilitarea rețelei de nivelment de precizie ordinul I-II 

prin recunoaștere și determinări GPS în punctele caracteristice, compatibile cu Rețeaua Geodezică Națională de Clasă D

Vezi detalii

LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement

LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement

In cadrul Programului RO 03 „Monitorizarea mediului, planificare şi control integrat” finanţat din Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014, Proiectul “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE”

Vezi detalii

Actualizarea curbelor de nivel corespunzǎtoare hǎrţii topografice a României scara 1:50 000 

Actualizarea curbelor de nivel corespunzǎtoare hǎrţii topografice a României scara 1:50 000 

Vezi detalii

Atlasul de semne conventionale 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000

Atlasul de semne conventionale 1:25.000, 1:50.000 și 1:100.000

Vezi detalii

IN CURAND

IN CURAND

Vezi detalii

TopRo5

TopRo5

Planul Topografic de Referinţă al României în format digital, corespunzător scării 1:5.000

Vezi detalii

TarRo

TarRo

Reprezentarea grafică a tarlalelor în care au fost emise titluri de proprietate în România

Vezi detalii

RPL

RPL

Recensǎmântul populaṭiei şi locuinṭelor din anul 2011

Vezi detalii

 

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă B

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă B

Vezi detalii

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă C

Rețeaua Geodezică Națională GPS de Clasă C

 

Vezi detalii

INVENTARIEREA REȚELEI NAȚIONALE DE TRIANGULAȚIE

INVENTARIEREA REȚELEI NAȚIONALE DE TRIANGULAȚIE

Vezi detalii

Produse

 

PRODUSE CARTOGRAFICE

 

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

Cumpara

HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

HARTA ADMINISTRATIVA A ROMANIEI LA SCARA 1:600.000

Cumpara

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

HARTA FIZICO-ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

Cumpara

HARTA ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

HARTA ADMINISTRATIVA A JUDETELOR LA SCARA 1:100.000

Cumpara

TRAPEZE GAUSS LA SCARA 1:50.000

TRAPEZE GAUSS LA SCARA 1:50.000

Cumpara

NOMENCLATORUL LOCALITATILOR

NOMENCLATORUL LOCALITATILOR

Cumpara

 

PRODUSE PROIECT

 

Orice tip de hartă tematică cu condiția achiziționării de date adiționale specifice hărților (date ce nu sunt in TOPRO5).

Exemple:

a. Hărti pliante ale orașelor și municipiilor

b. Harta rutieră pliantă

c. Atlas rutier

d. Hărti școlare

e. Hărți economice

f. Hărți demogafice

g. Hărți turistice

Servicii

 • proiectare, executare, modernizare şi menţinere în stare de utilizare, prin mijloace clasice sau cu tehnologie GPS, a reţelelor geodezice naţionale altimetrice, planimetrice şi tridimensionale;
 • executarea lucrărilor necesare integrării reţelelor geodezice naţionale în sistemele de referinţă europene, EUREF şi EUVN;
 • participarea la proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelei naţionale de staţii permanente GPS, pe teritoriul României;
 • organizarea executării ciclurilor de măsurători în poligoanele maregrafelor şi legarea maregrafelor la punctul geodezic fundamental și la la reţeaua de nivelment geometric de înaltă precizie;
 • realizarea, în colaborare cu OCPI, a inventarierii şi întreţinerii reţelei geodezice naţionale;
 • executarea lucrărilor pentru determinarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare în intravilan şi extravilan, a lucrărilor de reperaj şi descifrare fotogrammetrică şi a altor lucrări geodezice de teren şi birou;
 • executarea lucrărilor geodezice și topografice de teren şi birou în cadrul contractelor, temelor, comenzilor, studiilor aflate în derularea celorlalte servicii tehnice;
 • prelucrarea preliminară şi definitivă a măsurătorilor, datelor şi informaţiilor din lucrările geodezice şi lucrările topografice;
 • participarea, alături de ANCPI, Facultatea de Geodezie, Direcţia Topografică Militară şi alte instituţii de specialitate, la realizarea lucrărilor geodezice şi gravimetrice din cadrul diverselor programe ştiinţifice interne şi internaţionale sau în cazul unor situații de urgență;
 • participare, alături de ANCPI, la realizarea recepțiilor lucrărilor de specialitate executate de persoanele fizice și juridice pe raza mai multor județe;
 • realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale Romaniei în format analogic şi digital, prin metode vectoriale, fotogrammetrice sau combinate;
 • realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel national;
 • realizarea de produse fotogrammetrice derivate din datele existente în baza de date TopRo 5, Fondul Național Geodezic și din oricare alte surse;
 • participarea la realizarea proiectelor interne și internaţionale pentru producerea de date în format analogic sau digital, necesare la realizarea și editarea planurilor și hărților topografice la diverse scări, a modelului digital al terenului si ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor;
 • obţinerea bazelor de date grafice de referință, utilizând tehnologii multiple de achiziţii de date prin metode vectoriale, fotogrammetrice şi de teledetecţie;
 • realizarea și editarea de planuri, hărţi digitale şi analogice tematice prin metode vectoriale, fotogrammetrice și combinate;
 • realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului și ortofotoplanuri/ortofotohărţi;
 • realizarea modelului digital al terenului în diferite formate de reprezentare (curbe de nivel, TIN, GRID);
 • realizarea ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor şi true ortofotoplanurilor/ortofotohărţilor pentru diferite aplicaţii 2D şi ca informaţie suplimentară în cadrul temelor, comenzilor şi contractelor interdisciplinare perfectate de CNC;
 • prelucrarea imaginilor satelitare pancromatice şi multispectrale, analiza şi clasificarea acestora;
 • realizarea şi actualizarea de hărți tematice şi ortofotohărţi satelitare;
 • asigurarea asistenţei tehnice și coordonării de specialitate, la solicitarea ANCPI şi a altor beneficiari interni şi/sau externi;
 • participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice şi de teledetecţie, la solicitarea ANCPI.
 • realizarea programelor, contractelor şi lucrărilor necesare obţinerii hărţiilor oficiale pentru teritoriul naţional in format analogic şi digital, prin metode cartografice;
 • stabilirea modalităţilor, procedurilor şi tehnologiilor de recuperare a datelor şi informaţiilor geodezice și cartografice deţinute în diferite arhive şi baze de date grafice.
 • executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale;
 • întocmirea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital;
 • elaborarea şi promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor digitale prin metode cartografice;
 • participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a planurilor şi hărţilor;
 • realizarea unor proiecte şi experimentări privind conversia produselor cartografice analogice în format digital;
 • tipărirea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriul naţional, multiplicarea de planuri şi harti, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate, conform solicitărilor, comenzilor, contractelor stabilite;
 • proiectarea şi executarea SDV-urilor necesare verificării, rectificării şi întreţinerii aparaturii geodezice şi fotogrammetrice;
 • realizarea proiectelor sistemelor de baze de date GIS cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicatii GIS;
 • realizarea activităţilor de dezvoltare tehnologică, cercetare şi proiectare în domeniile de specialitate: geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie;
 • elaborarea studiilor referitore la tehnologii şi echipamente privind exploatarea fotogrammetrică analogică, analitică şi digitală;
 • participarea la cercetarea şi consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare şi internaţionale din domeniul de specialitate;
 • studierea, analizarea şi promovarea tehnologiilor şi tehnicilor de vârf în domeniile geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi teledetecţie;
 • realizarea cercetării aplicate în domeniile: geodezie, cartografie, fotogrammetrie, GIS şi teledetectie
   

Cerere audiență

fișier word
Descarcă

 

Cerere stagiu practică

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare acte

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverinţă privind activitatea desfăşurată în grupa a II-a de muncă

fișier word
Descarcă

 

Cerere eliberare adeverință privind sporul de vechime în muncă

fișier word
Descarcă

 

Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor are următoarele atribuţii:
a) dezvoltarea sistemelor IT şi GIS în cadrul Centrului Naţional sau pentru beneficiari externi, conform solicitărilor Agenţiei Naţionale; 
b) furnizarea de date geo-spaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) asigurarea infrastructurii de comunicaţii de date şi de aplicaţie dedicate, precum şi suportului tehnic privind dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a reţelei IT şi GIS; 
d) gestiunea sistemelor de baze de date geo-spaţiale cu aplicaţii în domeniile de specialitate şi alte aplicaţii de tip GIS; 
e) elaborarea necesarului de investiţii specifice în cadrul zonei de responsabilitate; 
f) asigurarea integrării în sistemele Centrului Naţional a diferitelor subsisteme şi echipamente periferice pentru achiziţia şi prelucrarea datelor; 
g) asigurarea securităţii informaţiilor la nivel de reţea şi de sistem de operare; 
h) asigurarea integrităţii datelor distribuite în reţea, utilizând strategii de backup; 
i) asigurarea instalării şi administrării programelor şi sistemelor de operare pentru echipamentele şi sistemele de calcul din Centrului Naţional; 
j) realizarea şi dezvoltarea sistemelor de baze de date pentru aplicaţii în domeniul GIS, şi utilizarea acestora folosind tehnologiile din cadrul Centrului Naţional; 
k) dezvoltarea programelor şi interfeţelor utilizator pentru automatizarea proceselor tehnologice de lucru din cadrul Centrului Naţional sau la solicitarea Agenţiei Naţionale şi a oficiilor teritoriale; 
l) asigurarea suportului tehnic pentru actualizarea şi administrarea registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale; 
m) participarea la definirea şi implementarea structurilor şi modelelor de date cu caracter cartografic, conform standardelor specifice; 
n) executarea lucrărilor de obţinere a bazelor de date GIS pentru activităţi proprii ale Centrului Naţional.
Serviciul Cartografie şi Fotogrammetrie are următoarele atribuţii:
a) realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital; 
b) furnizarea permanentă de date cartografice din baza de date geospaţiale în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) realizarea, întreţinerea şi actualizarea modelului digital al terenului la nivel naţional pe baza datelor realizate de terţi; 
d) exploatarea imaginilor fotoaeriene, utilizând sisteme fotogrammetrice; 
e) realizarea de produse fotogrammetrice derivate din baza de date cartografice naţionale; 
f) participarea la realizarea proiectelor interne şi internaţionale pentru producerea de date în format digital şi analogic a modelului digital al terenului şi a ortofotoplanurilor; 
g) realizarea lucrărilor de aerotriangulaţie digitală pentru obţinerea datelor de referinţă pentru stereorestituţie, modelul digital al terenului şi ortofotoplanuri; 
h) asigurarea asistenţei tehnice de specialitate, la solicitarea Agenţiei şi a altor beneficiari interni şi/sau externi; 
i) participarea la avizarea şi recepţia proiectelor şi lucrărilor executate în domeniul fotogrammetriei şi cartografiei; 
j) participarea la verificarea lucrărilor fotogrammetrice şi cartografice, la solicitarea Agenţiei Naţionale; 
k) executarea studiilor, proiectelor şi lucrărilor privind generalizarea cartografică a hărţilor de bază, precum şi realizarea hărţilor tematice digitale; 
l) executarea lucrărilor de cartografie pentru terţe persoane fizice şi juridice, cu avizul Agenţiei Naţionale; 
m) întocmirea şi întreţinerea atlasului de semne convenţionale pentru planuri şi hărţi la diverse scări, în format analogic şi digital; 
n) promovarea tehnologiilor de realizare a planurilor şi hărţilor analogice şi digitale prin metode fotogrammetrice şi cartografice; 
o) participarea la elaborarea de normative şi standarde de realizare a produselor cartografice; 
p) editarea hărţilor la diverse scări pentru întreg teritoriu naţional, multiplicarea de planuri şi hărţi, precum şi executarea de alte produse cartografice derivate. 
q) editarea, tipărirea şi multiplicarea tipizatelor necesare activităţii oficiilor teritoriale.
 Serviciul Geodezie şi Cercetare - Dezvoltare are următoarele atribuţii:
a) proiectarea, executarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelelor geodezice naţionale; 
b) furnizarea permanentă de date geodezice în vederea asigurării infrastructurii de date geo-spaţiale din cadrul Directivei INSPIRE; 
c) executarea lucrărilor geodezice, de nivelment şi gravimetrice necesare modernizării şi integrării reţelelor geodezice naţionale în sistemele de referinţă europene, EUREF şi EUVN; 
d) organizarea executării ciclurilor de măsurători pentru cotarea staţiilor permanente GPS, în poligoanele maregrafelor şi legarea acestora la reţeaua de nivelment geometric de precizie; 
e) realizarea, în colaborare cu oficiile teritoriale, a inventarierii şi întreţinerii reţelei geodezice naţionale; 
f) executarea lucrărilor pentru determinarea reţelelor geodezice de sprijin, îndesire şi ridicare în intravilan şi extravilan, a lucrărilor de reperaj şi descifrare fotogrammetrică şi a altor lucrări geodezice de teren şi birou; 
g) verificarea şi recepţia lucrărilor geodezice şi topografice; 
h) participarea la organizarea şi executarea lucrărilor de specialitate în cadrul derulării programelor interne şi internaţionale; 
i) participarea la realizarea lucrărilor geodezice şi gravimetrice din cadrul diverselor programe ştiinţifice interne şi internaţionale; 
j) realizarea activităţilor de dezvoltare tehnologică, cercetare şi proiectare în domeniile de specialitate; 
k) participarea la cercetarea şi consolidarea proiectelor rezultate din derularea programelor interdisciplinare şi internaţionale din domeniul de specialitate; 
l) promovarea acţiunilor necesare dezvoltării de metodologii, standarde şi norme tehnice în domeniile de specialitate; 
m) analizarea şi promovarea tehnologiilor şi tehnicilor de vârf în domeniile geodeziei; 
n) crearea unei baze pentru asigurarea cercetării, transferului tehnologic şi consultanţei în domeniul de specialitate.
o) administrează, monitorizează, dezvoltă şi asigură funcţionarea Sistemului românesc de determinare a poziţiei (ROMPOS) şi a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor;
p) administrează, întreţine şi dezvoltă Reţeaua geodezică naţională spaţială de clasă A, formată din staţiile GNSS permanente;
q) asigură serviciul de suport tehnic utilizatorilor ROMPOS şi administrează baza de date a acestora;
r) actualizează informaţiile referitoare la staţiile GNSS permanente în baza de date EUPOS;
s) îndeplineşte formalităţile tehnice cu privire la furnizarea sau schimbul de date de la staţiile GNSS permanente, în baza solicitărilor, acordurilor şi protocoalelor de colaborare sau cooperare naţionale şi internaţionale, şi asigură respectarea prevederilor acestora.

Ileana SPIROIU - Director CNC (Delegata ANCPI ca Director General Adjunct)

Radu CRISAN - Director

Alexandrina VASILACHE - Sef Serviciu Economic

Margarita Dogaru - Sef Serviciu Cartografie si Fotogrammetrie

Catalin ERHAN - Sef Serviciu Geodezie si Cercetare-Dezvoltare

Cristina NASTASE - Sef Serviciu IT&C

Daniela PĂLĂNGEAN - Sef Serviciu Juridic, Resurse Umane si Relatii cu Publicul

Adrian Nicolae BUZATU - Sef Birou Marketing si Achizitii Publice

Mariana BURTEA - Sef Birou Juridic si Resurse Umane

Georgeta Carmen MURESAN - Şef Birou Suport Implementare Înregistrare Sistematică

Căutare

Contact

 • Bd.Expozitiei, nr.1A, Sector 1, Bucuresti
 • +40 21 224 16 21
 • +40 21 224 39 67 (ROMPOS)
 • cnc@ancpi.ro
 • Vezi harta